Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 29 -

 

Ðavit được mời lui

1 Quân Philitin tập hợp tất cả binh ngũ của họ ở Aphek, còn Israel thiết trại bên suối ở tại Yizrơel. 2 Các vương công Philitin diễn hành trước các đội trăm quân, ngàn quân (của họ); Ðavit và bộ diễn hành sau hết làm một với Akish. 3 Các tướng lĩnh Philitin nói: "Bọn Hipri kia là gì vậy?" Akish nói với các tướng lĩnh Philitin: "Không phải chính là Ðavit đó sao, tôi tớ của Saul, vua Israel? Ông ấy đã ở với tôi từ một năm nay; và bấy lâu nay, từ ngày ông ấy đầu hàng, tôi không trách cứ (ông) được điều gì". 4 Nhưng các tướng lĩnh Philitin nổi nóng với Akish; và các tướng lĩnh Philitin nói với ông: "Cho tên ấy về; về ngay lãnh thổ ông đã chỉ định cho hắn; hắn không được xuống giao chiến làm một với chúng tôi, để trở thành địch thủ của chúng tôi trong lúc giao chiến! Làm sao hắn mua được lòng chúa công của hắn, nếu không phải là bằng thủ cấp của bọn người này! 5 Ðó không phải là Ðavit sao, người được thiên hạ ca hát múa nhảy mà rằng:

Saul hạ được hàng ngàn,

Và Ðavit hàng vạn!"

6 Akish mới gọi Ðavit lại và nói với ông: "Yavê hằng sống, ông (là người) trung nghĩa: tôi hài lòng có ông ra vào với tôi trong doanh trại, vì tôi không thấy được điều gì ngang trái nơi ông, từ ngày ông đến với tôi cho đến hôm nay; nhưng ông không được đẹp mắt các vương công. 7 Bây giờ ông hãy tạm lui và đi bình an; ông đừng làm gì phật lòng các vương công Philitin".

8 Ðavit nói với Akish: "Nào tôi đã làm gì?" Và ngài đã thấy gì nơi bề tôi của ngài, từ ngày tôi được ở trước mặt ngài cho đến hôm nay, khiến tôi không thể tham chiến đánh với địch thù Ðức Vua, chúa công tôi?" 9 Akish đáp lại và nói với Ðavit: "Tôi biết, ông rất đẹp mắt tôi, như một Thiên sứ của Thiên Chúa; nhưng các tướng lĩnh Philitin đã nói: Ông ấy không được lên giao chiến làm một với chúng tôi. - 10 Vậy này: Sáng mai, ông cùng các tôi tớ tôn chủ của ông đã đến với ông, các ông sẽ chỗi dậy mà trẩy đi về lĩnh thổ tôi đã chỉ định cho ông; đừng để nơi lòng ý nghĩ nào càn dở, vì ông là tay hảo hán trước mặt tôi. Sáng mai các ông sẽ dậy sớm, và khi trời vừa sáng thì các ông sẽ lên đường!"

11 Và Ðavit đã dậy sớm để cùng với bộ hạ lên đường mà về lại xứ Philitin; còn quân Philitin thì đi lên Yizrơel.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page