Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 08 -

 

II. Samuel Và Saul

1 - Thành Lập Vương Quyền

 

Dân đòi có vua

1 Khi Samuel đã già, ông đặt các con ông là thẩm phán trên Israel. 2 Trưởng nam của ông là Yôel, con thứ là Abiyah; chúng làm thẩm phán ở Bơer-Sêba. 3 Nhưng các con ông không đi theo đường lối của ông, chúng chiều theo lợi lộc, nhận quà, và làm nghiêng ngửa công lý. 4 Tất cả các kỳ mục Israel tập hợp lại và đến với Samuel ở Ramah. 5 Họ nói với ông: "Này, ngài đã già, mà các con ngài lại không đi theo đường lối của ngài. Vậy bây giờ, xin ngài đặt vua trên chúng tôi để xét xử chúng tôi, như trong các nước khác". 6 Samuel đã phật lòng khi nghe họ nói: "Xin ngài cho chúng tôi có vua để xét xử chúng tôi". Và Samuel đã khẩn cầu với Yavê. 7 Yavê phán với Samuel: "Ngươi cứ nghe tiếng dân, trong mọi sự chúng nói với ngươi, vì ngươi không phải là kẻ chúng từ rẫy, nhưng chính ta bị chúng từ rẫy, chúng không chịu để Ta làm vua trên chúng. 8 Y như chúng đã từng đối xử với Ta từ ngày Ta đem chúng lên khỏi Aicập cho đến hôm nay - chúng đã bỏ Ta mà phụng sự các thần khác - chúng cũng đối xử với ngươi như vậy. 9 Dù vậy, ngươi cứ nghe tiếng chúng. Nhưng có điều là ngươi phải cảnh giới chúng và báo chúng biết cách xử sự của vua sẽ cai trị trên chúng".

 

Những bất tiện của vương quyền

10 Samuel đã lặp lại hết thảy các lời của Yavê với dân xin được có vua. 11 Ông nói: "Này đây thế nào là quyền của vua sẽ cai trị trên các ngươi: Nó sẽ lấy con trai các ngươi mà cho hầu xe, hầu ngựa của nó: chúng sẽ chạy trước xa giá của nó. 12 (Nó sẽ dùng) làm cai ngàn (quân), làm cai năm mươi (quân), cho cày đất cày của nó, cho gặt lúa của nó, cho rèn binh khí và đồ đoàn xa giá của nó. 13 Con gái các ngươi, nó sẽ lấy làm tớ gái nhồi hương, nấu bếp, làm bánh. 14 Ðồng ruộng, vườn nho, vườn dầu thượng đẳng, nó sẽ lấy mà tặng cho lũ bầy tôi của nó. 15 Giống má và vườn nho của các ngươi, nó sẽ đánh thuế phần mười, để làm quà cho các hoạn quan và bầy tôi của nó. 16 Tớ trai, tớ gái, và đinh tráng hảo hạng của các ngươi, lừa của các ngươi, nó sẽ lấy và cho làm các công việc của nó. 17 Chiên dê của các ngươi, nó sẽ bổ thuế thập phân, và các ngươi sẽ thành tôi mọi của nó. 18 Ngày ấy, các ngươi sẽ kêu trời vì vua của các ngươi, mà các ngươi đã tự chọn lấy cho mình, nhưng ngày ấy Yavê sẽ không ứng tiếng lại đâu!".

19 Dân đã cự tuyệt không nghe tiếng của Samuel. Họ nói: "Không! Thế nào cũng phải có vua cho chúng tôi. 20 Chúng tôi, cả chúng tôi nữa, phải được nên như mọi dân tộc khác. Vua chúng tôi sẽ làm thẩm phán trên chúng tôi và xuất chinh đi trước chúng tôi, và giao chiến các cuộc chiến của chúng tôi". 21 Samuel nghe tất cả lời lẽ của dân và ông nói lại vào tai Yavê. 22 Yavê đã phán bảo Samuel: "Ngươi cứ nghe tiếng chúng mà đặt một vua trên chúng". Samuel bảo người Israel: "Hãy đi, ai về thành nấy!".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page