Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 27 -

 

4- Ðavit Nơi Người Philitin

 

Ðavit ẩn mình tại Gat

1 Ðavit nghĩ trong lòng: "Một ngày nào đó tôi sẽ vong mạng bởi tay Saul. Còn gì hơn là trốn thoát qua đất Philitin cho xong; Saul sẽ ngã lòng không còn truy nã tôi nữa trong tất cả bờ cõi Israel và như thế tôi sẽ thoát được tay ông". 2 Ðavit đã chỗi dậy, ông cùng sáu trăm người đi với ông, và đi qua với Akish, con của Maôk, vua thành Gat. 3 Ðavit đã lưu lại với Akish tại Gat, ông và bộ hạ, mỗi người với gia đình của họ, Ðavit làm một với vợ ông, Akhinoam người Yizrơel, và Abigail, nguyên là vợ của Nabal, người Karmel. 4 Tin đến cho Saul hay là Ðavit đã chạy qua Gat, và ông không còn truy nã Ðavit nữa.

5 Ðavit nói với Akish: "Nếu tôi được đắc sủng trước mắt ngài, thì xin cho tôi được một xó trong thành vùng quê nào đó để ở. Vì làm sao tôi tớ ngài lại dám lưu lại mãi chốn kinh đô làm một với ngài?" 6 Và ngày ấy Akish đã cho ông Xiqlaq cho nên Xiqlaq đã thuộc về các vua Yuđa cho đến ngày nay. 7 Tổng số những ngày Ðavit lưu lại trên đất Philitin là một năm bốn tháng.

8 Ðavit cùng bộ hạ đi lên mà xung kích các dân Gêshur, Girzi, Amalek, vì đó là các dân ở từ Têlam cho tới đường đi vào Sur và đến mãi đất Aicập. 9 Ðavit đánh phá vùng (chúng ở) và không để sống một người đàn ông hay đàn bà nào, và ông đã bắt lấy chiên, dê, bò lừa, lạc đà, áo xống, đoạn ông về lại với Akish. 10 Akish hỏi: "Các ngươi xung kích ở đâu hôm nay?" Ðavit nói: "Ở Namsa của Yuđa, Namsa của Yơrakhmơel, Namsa của nhóm Qêni". 11 Ðavit đã không để sống một người đàn ông, đàn bà nào để đem về Gat, ông nghĩ: "Kẻo chúng tiết lộ hại ta, mà rằng: Ðavit đã làm thế!" Ðó là cách ông xử sự suốt thời gian ông lưu lại nơi cánh đồng Philitin. 12 Và Akish đã tin cậy Ðavit, ông nghĩ: "Hắn đã ra ô danh xấu tiếng nơi Israel dân hắn, và hắn sẽ làm tôi tớ mãi mãi".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page