Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 11 -

 

Toàn thắng dân Ammon

Chừng một tháng sau, 1 Nakhash, người Ammon, lên đóng trại đánh Yabesh xứ Galaađ. Tất cả mọi người Yabesh đành nói với Nakhash: "Xin kết giao ước với chúng tôi và chúng tôi sẽ làm tôi ông". 2 Nhưng Nakhash người Ammon bảo họ: "Này là điều kiện ta sẽ kết ước với chúng bay: Ấy là móc mắt phải chúng bay đi hết thảy, để ta bêu nhục cho cả tụi Israel". 3 Các kỳ mục Yabesh mới nói với hắn: "Xin hẹn ông bảy ngày, để chúng tôi sai sứ đi khắp bờ cõi Israel. Nhược bằng không có ai tiếp cứu chúng tôi, chúng tôi sẽ ra hầu ông". 4 Các sứ giả đến Gibơah-Saul và nói lại các lời ấy vào tai dân. Toàn dân đều cất tiếng khóc.

5 Và này Saul từ ngoài đồng về theo sau đàn bò. Saul nói: "Có gì mà dân chúng khóc vậy?" Và người ta thuật lại cho ông các lời của người Yabesh. 6 Thần khí của Thiên Chúa ứng giáng trên Saul, khi ông vừa nghe các lời ấy và nộ khí ông bừng bừng bốc lên. 7 Ông lấy ngay cặp bò và xẻ thịt ra, và gửi khắp bờ cõi Israel nhờ tay các sứ giả, mà rằng: "Ai không theo Saul - và Samuel - mà xuất trận, thì bò kẻ ấy sẽ bị như thế này!" Khủng khiếp của Yavê giáng xuống trên dân, họ đã xuất trận, mọi người như một. 8 Ông đã duyệt binh ở Bêzek. Con cái Israel được ba trăm ngàn; và người Yuđa là ba mươi ngàn. 9 Ông nói với những sứ giả đã đến: "Các anh sẽ nói thế này với người Yabesh xứ Galaađ: Ngày mai, lúc mặt trời nóng nhất, các người sẽ được tiếp cứu". Các sứ giả về đến nơi và tin lại cho người Yabesh và họ đã mừng rỡ. 10 Và người Yabesh nói (với Nakhash): "Ngày mai, chúng tôi sẽ ra hầu các ông; và các ông cứ xử với chúng tôi sao như các ông thấy là phải".

11 Ngày hôm sau, Saul chia quân làm ba cánh, và họ đã xâm nhập vào tận giữa trại lúc canh sáng, và đánh Ammôn mãi cho đến lúc mặt trời nóng nhất ban ngày; những kẻ sống sót thì phân tán: không còn có đến hai người cùng ở với nhau.

 

Saul được tôn vương

12 Dân nói với Samuel: "Kẻ nào đã nói: Saul sẽ làm vua trên chúng tôi sao? Nộp những người ấy đây, cho chúng tôi giết ngay đi! " 13 Nhưng Saul nói: "Không ai sẽ phải chết trong ngày này, vì hôm nay, Yavê đã ra tay cứu độ trong Israel". 14 Samuel nói với dân: "Nào! ta đi Gilgal và ở đó ta sẽ khai mạc quyền vua!".

15 Toàn dân đã trẩy đi Gilgal; và ở đó họ đã tôn Saul làm vua trước nhan Yavê, ở Gilgal. Và họ đã tế lễ ở đó lễ tế kỳ an trước nhan Yavê; và ở đó Saul và mọi người Israel được vui mừng quá đỗi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page