Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 07 -

 

1 Người Qiriat-Yơarim đếm đem Khám của Yavê lên mà đưa và nhà Abinađab, trên đồi, và họ hiến thánh Elêazar con ông để giữ Khám của Yavê.

 

Samuel: Thẩm phán

2 Từ ngày Khám lưu lại ở Qiriat-Yơarim, nhiều ngày đã trôi qua - hai mươi năm gì đó, - và tất cả nhà Israel than khấn Yavê. 3 Samuel mới bảo toàn thể nhà Israel rằng: "Nếu các ngươi hết lòng trở lại với Yavê, thì hãy loại khỏi giữa các ngươi các thần ngoại dân và các Astartê; hãy hướng lòng về với Yavê mà phụng sự một mình Người, và Người sẽ cứu các ngươi thoát tay quân Philitin". 4 Con cái Israel đã loại đi các Baal và Astartê; và họ đã phụng sự một mình Yavê.

5 Samuel nói: "Hãy triệu tập lại toàn thể Israel ở Mispa, và ta sẽ khẩn cầu Yavê cho các ngươi". 6 Họ đã tập hợp Mispa, múc nước đổ trước nhan Yavê; và ngày ấy họ đã giữ chay. Họ đã thú: "Chúng tôi có tội đối với Yavê!" Và Samuel đã làm thẩm phán trên con cái Israel ở Mispa.

7 Khi quân Philitin nghe tin con cái Israel tập hợp ở Mispa, thì các vương công Philitin tiến lên đánh Israel. Con cái nghe biết thì kinh sợ trước mặt quân Philitin. 8 Con cái Israel nói với Samuel: "Xin chớ ngớt kêu cầu Yavê Thiên Chúa chúng tôi cho chúng tôi, ngõ hầu người cứu chúng tôi khỏi tay quân Philitin". 9 Bấy giờ Samuel lấy một con chiên sữa mà thượng tiến làm lễ thượng hiến toàn thiêu cho Yavê. Ðoạn Samuel kêu lên tới Yavê cho Israel, và Yavê đã đáp lời ông. 10 Vậy trong khi Samuel thượng tiến lễ thượng hiến thì quân Philitin xông tới giao chiến với Israel. Nhưng ngày ấy Yavê cho giáng xuống tiếng sấm sét lớn lao trên quân Philitin làm chúng tán loạn, và chúng đã bị đánh bại trước mặt Israel. 11 Người Israel mới ra khỏi Mispa và đuổi quân Philitin mà đánh giết chúng mãi đến bên dưới Bet-Kar. 12 Samuel lấy một hòn đá đặt giữa Mispa và Yơshanah. Và ông đã gọi tên nó là Eben-ha-Ezer, và nói: "Mãi đến đây, Yavê đã đáp cứu ta".

13 Thế là quân Philitin đã phải quị lụy; chúng không còn dám xâm nhập bờ cõi của Israel nữa. Tay Yavê đè trên quân Philitin suốt những ngày Samuel (sống). 14 Bấy giờ Israel đã về lại các thành quân Philitin đã chiếm của Israel, từ Êqrôn đến Gat. Israel đã giải phóng bờ cõi của mình khỏi tay quân Philitin. Còn giữa Israel và người Amori thì đã có hoà bình.

15 Samuel đã làm Thẩm phán trên Israel suốt mọi ngày đời ông. 16 Hằng năm ông đi kinh lược Bêthel, Gilgal, Mispa, và ông phân xử Israel tại những nơi ấy. 17 Ðoạn ông về lại Ramah, vì ông ở đó, và ông làm thẩm phán cũng tại đó. Và ở đó ông đã xây tế đàn dâng kính Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page