Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 02 -

 

Bài ca của Anna

1 Bấy giờ Anna khấn vái và nói:

"Lòng tôi nhảy mừng trong Ðức Yavê,

trong Ðức Yavê, uy tôi sẽ được giương cao;

miệng tôi rộng mở trên lũ địch thù,

vì tôi vui sướng được Người đáp cứu.

2 Ai nào thánh như Ðức Yavê,

ngoài Người, hư không hết thảy,

không đá tảng nào như Thiên Chúa ta thờ

3 Ðừng cứ bô bô lắm lời kiêu mạ,

cuồng ngôn, miệng chớ thốt ra,

vì Thần toàn tri, chính Ðức Yavê,

các hành vi, Người đều cân nhắc.

4 Cung nỏ hùng binh bị tán vụn,

người lảo đảo lại thắt lấy dũng cường;

5 Kẻ no nê làm thuê vì miếng bánh,

người đói khát thì rảnh rỗi việc làm,

người son sẻ sinh năm đẻ bảy,

nạ dòng đông con lại hóa rũ tàn.

6 Yavê tác tử, Người cũng tác sinh.

Người dáng âm ti, Người lại kéo lên.

7 Yavê bắt phải nghèo, làm cho giàu có,

Người hạ xuống, Người cũng nhắc lên.

8 Ðấng nhấc mọn hèn lên từ tro bụi,

và nâng khó nghèo lên khỏi đống phân nhơ,

để cho cùng ngồi với hàng quyền quí,

và tặng ngai vinh dự làm như gia tài.

Vì là của Ðức Yavê, cột chống địa cầu,

dương gian, Người đặt trên đó.

9 Người canh giữ bước chân của người thành tín,

nhưng ác nhân lặng chìm trong chốn tối tăm,

vì không phải nhờ mạnh mà người ta thắng.

10 Ai chống lại Yavê sẽ bị đập tan,

trên nó Người giáng ngôi sấm sét.

Yavê phân xử mút cùng cõi đất,

Người ban sức mạnh cho Vua,

Người dương uy vị Cao tôn của Người".

11 Ðoạn Elqanah đã lui về nhà ở Ramah, còn con trẻ thì lo việc phụng sự Yavê dưới sự trông non của Êli vị tư tế.

 

Con cái của Êli

12 Con cái của Êli là lũ vô loài; chúng không biết Yavê, 13 (cũng chẳng biết) lệ hàng tư tế được trên dân. Hễ có ai dâng một lễ tế nào, là đứa hầu của tư tế đến, cái nĩa đinh ba đã cầm tay, đang lúc người ta nấu thịt. 14 Và nó thọc vào vạc, vào nồi, vào chảo, vào niêu: hễ nĩa nhấc lên được gì thì tư tế lấy. Chúng đã xử như thế vối toàn thể Israel lai vãng nơi ấy, ở Silô. 15 Ngay trước khi người ta huân yên dàn mỡ, tên hầu của tư tế đã đến mà bảo người dâng lễ: "Cho thịt đây để rán hầu tư tế: ngài không muốn lấy thịt ông luộc rồi, mà chỉ lấy thịt sống mà thôi". 16 Nếu người kia nói: "Ðể huân yên dàn mỡ trước đã, rồi anh hãy lấy tùy thích", thì nó đáp: "Không! Ông cho ngay bây giờ! Bằng không tôi sẽ làm hung giựt lấy". 17 Tội bọn trai tráng rất lớn trước nhan Yavê, vì là người phàm mà chúng dám khinh thường lễ cúng Yavê.

 

Samuel tại Silô

18 Samuel phụng sự trước nhan Yavê, như một thanh niên vận bào trúc bâu. 19 Mẹ cậu may cho cậu một áo choàng nhỏ và hằng năm, bà đem lên cho cậu khi bà cùng với chồng lên dâng lễ tế thường niên. 20 Êli đã chúc lành cho Elqanah cùng vợ ông và nói: "Xin Yavê dùng bà hoàn lại cho ông miêu duệ hay của gửi bà đã kí thác cho Yavê!" Ðoạn ông bà đã trở về quê. 21 Bởi Yavê đã viếng thăm Anna, thì bà đã có thai và sinh ra được ba trai hai gái. Còn trẻ Samuel đã lớn lên bên Yavê.

 

Trở lại chuyện con cái Êli

22 Êli đã già lắm: ông nghe biết mọi điều các con ông đã làm đối với toàn thể Israel, và cả việc chúng ăn nằm với các phụ nữ phục dịch nơi cửa Trướng Tao phùng. 23 Ông bảo chúng: "Làm sao các ngươi lại dám làm những điều như thế? Như ta nghe được nơi (miệng) mọi người trong dân những điều ngang trái các ngươi làm đó! 24 Không hỡi các con, vì không hay gì, tiếng đồn ta nghe dân của Yavê tung khắp nơi đó. 25 Người mắc tội với người, còn có Thiên Chúa phân xử, nhưng nếu người ta mắc tội với Yavê, ai sẽ bàu chữa cho?" Song chúng đã không nghe lời cha chúng vì Yavê muốn diệt chúng đi.

26 Còn trẻ Samuel cứ lớn lên và càng được đẹp lòng cả Yavê lẫn người ta.

 

Báo trước hình phạt

27 Một người của Thiên Chúa đến với Êli và nói với ông: "Yavê phán thế này: Há Ta đã chẳng tỏ mình Ta ra cho nhà cha ngươi, thời chúng ở Aicập, thuộc quyền nhà Pharaô sao? 28 Ta đã chọn chúng giữa các chi tộc Israel, cho chúng sung làm tư tế cho Ta, cho lên tế đàn của Ta mà huân yên của lễ hinh hương, cho mang Ephođ trước nhan Ta. Ta đã ban cho nhà cha ngươi các hỏa tế hết thảy của con cái Israel. 29 Vậy tại sao các ngươi chà đạp lên lễ tế và của cúng dâng cho Ta, Ta đã truyền phải có thường trực nhà Ta; tại sao ngươi tôn trọng con cái ngươi hơn Ta, để mà béo thân các ngươi với phần ưu hảo trên các của cúng Israel dâng biếu, xứng làm dân Ta. 30 Cho nên - Sấm của Yavê Thiên Chúa Israel thờ - Thật Ta đã phán về nhà ngươi và nhà cha ngươi là chúng sẽ đi trước nhan Ta mãi mãi; nhưng nay - Sấm của Yavê - gở thay! Vì những ai tôn trọng Ta, Ta sẽ tôn trọng chúng; những ai khinh Ta, sẽ đốn mạt. 31 Này sẽ đến ngày ta đặt cánh tay nhà cha ngươi, khiến không còn một người già trong nhà ngươi. 32 Ngươi sẽ cảm thấy quẫn bách (thường trực) nơi nhà, trong khi phúc đến cho Israel và trong nhà ngươi sẽ không hề có một người già lão. 33 Hẳn Ta sẽ không tiễu trừ người nào của ngươi khỏi tế đàn của Ta, để cho mắt ngươi tiêu hao và hồn ngươi mòn mỏi, trong khi mọi kẻ sinh sôi trong nhà ngươi sẽ phải chết, (gươm) người ta đâm. 34 Này là dấu cho ngươi: điều sẽ đến cho hai đứa con ngươi, Khôphni và Pinơkhas: cũng trong một ngày chúng sẽ chết cả hai. 35 Ta sẽ làm chỗi dậy cho Ta một tư tế trung thành: nó sẽ làm theo như lòng Ta muốn, như hồn Ta mong; Ta sẽ xây nhà vĩnh tồn cho nó và nó sẽ đi trước nhan vị Cao tôn của Ta mọi ngày. 36 Và sẽ xảy ra là ai còn sót lại nơi nhà ngươi sẽ phải đến van lạy nó để được chút tiền bổng hay một ổ bánh, và nói: "Xin thương nhận tôi vào một phận vụ tư tế nào cũng được, cho tôi được miếng bánh ăn!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page