Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 21 -

 

1 (Ðavit) chỗi dậy ra đi; còn Yônatan về lại trong thành.

 

Dừng chân ở Nôb

2 Ðavit đến với Akhimêlek, vị tư tế, và Akhimêlek đã run sợ mà ra đón Ðavit, cùng nói với ông: "Làm sao ông lại chỉ đi có một mình, không có người nào đi với ông sao?" 3 Ðavit nói với Akhimêlek, vị tư tế: "Vua đã ra lịnh cho tôi và đã dặn tôi: Ðừng để ai biết gì về điều ta sai ngươi thi hành và đã truyền cho ngươi. Còn các tên hầu, tôi đã hẹn chỗ (với họ) nơi nọ nơi kia. 4 Và bây giờ ông có gì nơi tay? Xin trao tay tôi năm chiếc bánh hay cái gì có sẵn (cũng được)". 5 Vị tư tế đáp lại Ðavit và nói: "Tôi không có sẵn nơi tay bánh thường; mà chỉ có bánh thánh thôi, miễn là người của ông đã kiêng cữ đàn bà".

6 Ðavit đáp lại tư tế và nói: "Ðã hẳn về đàn bà, chúng tôi đã bị giới cấm rồi như hôm qua hôm kia, mỗi lần tôi đi trận; về phòng sự, trai tráng đều xứng với sự thánh, cho dẫu chỉ là một sứ vụ phàm tục. Huống chi là hôm nay, về phòng sự, mỗi người đều ở trong tình trạng xứng với sự thánh". 7 Vậy tư tế đã trao cho ông bánh thánh, vì không có bánh nào khác, ngoài oản nhan, bánh người ta cất khỏi nhan Yavê, để đặt bánh nóng mới làm, ngày người ta lấy đi.

8 Nhưng hôm ấy ở đó có một người tôi tớ Saul, bị cầm giữ lại trước nhan Yavê; tên hắn là Ðoeg, người Eđom, hắn là người có uy thế nhất trong các mục tử của Saul.

9 Ðavit nói với Akhmêlek: "Ông có sẵn nơi tay cây giáo hay thanh gươm nào không? Vì tôi không kịp lấy gươm hay khí giới nào, bởi việc của vua là việc khẩn cấp". 10 Tư tế nói: "Gươm của Gôlyat, (người) ông đã hạ trong thung lũng Cây Sến, ở kia, phủ trong chiếc bào, đằng sau Ephođ. Nếu ông muốn lấy, thì cứ lấy, vì ở đây, ngoài cái ấy không có cái nào khác nữa!" Ðavit nói: "Không có cái nào sánh được với cái ấy, xin trao cho tôi!".

 

Ðavit nơi người Philitin

11 Ðavit lên đường và ngày hôm ấy đã chạy trốn xa mặt Saul. Ông đến với Akish, vua (thành) Gat. 12 Tôi tớ của Akish nói với ông: "Lại không phải là Ðavit đó sao, thưa Ðức Vua xứ (này)? Ðó không phải là người được thiên hạ ca hát khi múa nhảy sao? mà rằng:

"Saul hạ được hàng ngàn

và Ðavit hàng vạn?"

13 Ðavit suy nghĩ về các lời ấy và phát sợ quá đỗi trước mặt Akish, vua (thành) Gat. 14 Ông mới giả làm như vẻ mất trí trước mặt họ và ông đã nên như điên khùng trong tay họ; ông đánh trống trên cánh cửa cổng thành và để nước dãi chảy cả xuống râu.

15 Akish bảo bầy tôi của ông: "Các người thấy chứ: nó là thằng điên; dẫn nó tới tao làm gì? 16 Người điên, tao có thiếu đâu, mà còn dẫn đứa này đến với tao, để nó dở trò điên ra với tao? Một người như vậy mà cũng sẽ vào nhà tao nữa ư?".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page