Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 13 -

 

2 - Buổi Ðầu Triều Ðại Saul

 

Chống lại quân Philitin

1 Saul, được... tuổi khi ông lên làm vua trên Israel, và ông đã trị vì Israel được... hai năm. 2 Saul chọn lấy ba ngàn người trong Israel. Hai ngàn đóng với Saul ở Mikmas và trên miền núi Bêthel; một ngàn đóng với Yônatan ở Gibơah thuộc Benyamin; dân còn lại, thì ông giải tán cho ai về lều nấy.

3 Yônatan giết trấn thủ của quân Philitin ở Gibơah và quân Philitin nghe biết được. Saul mới cho thổi tù và khắp xứ mà nói: "Các người Hipri hãy nghe!" 4 Và toàn thể Israel nghe được thì nói (với nhau): "Saul đã giết viên trấn thủ Philitin: nên Israel đã ra khả ố đối với người Philitin". Và dân đã tập hợp lại theo Saul đến Gilgal. 5 Quân Philitin thâu họp lại để giao chiến với Israel: ba ngàn xe trận, sáu ngàn kỵ mã, và quân đông như cát bãi biển. Họ lên đóng trại ở Mikmas, phía đông Bet-Aven. 6 Người Israel thấy mình bị lâm thế bĩ, vì bị chèn hết ngõ, thì dân đi ẩn mình trong các hang, hốc, tảng đá, hầm, hố. 7 Có những người Hipri sang sông Yorđan qua xứ Gađ và Galaađ.

 

Saul và Samuel

Saul vẫn còn ở Gilgal và toàn dân sau ông đều run sợ. 8 Ông đợi bảy ngày theo hẹn Samuel đã ra! Nhưng Samuel đã không đến Gilgal, còn dân chúng thì đã bỏ ông mà phân tán. 9 Saul mới nói: "Ðem hy sinh lễ thượng hiến và kỳ an lại đây cho ta". Và ông đã thượng tiến lễ thượng hiến. 10 Nhưng ông vừa thượng tiến lễ thượng hiến xong, thì này: Samuel đến; và Saul ra chào ông. 11 Samuel nói: "Ông đã làm gì vậy?" và Saul đáp: "Bởi tôi thấy dân bỏ tôi mà phân tán, còn ngài, ngài lại không đến như đã hẹn, và quân Philitin thì đã tập trung ở Mikmas, 12 tôi mới tự nhủ: Bây giờ quân Philitin xuống ngay Gilgal đánh tôi mà tôi lại đã không xoa dịu nhan Yavê! Nên tôi đã ép mình mà thượng tiến lễ thượng hiến". 13 Samuel nói với Saul: "Ông thật điên dại! Giả như ông đã giữ lệnh truyền Yavê Thiên Chúa của ông đã truyền dạy ông, thì hẳn Người đã thiết lập vương quyền của ông trên Israel cho đến vạn đại. 14 Nhưng bây giờ vương quyền của ông sẽ không bền: Yavê đã tìm lấy một kẻ vừa lòng Người và Yavê đã đặt kẻ ấy làm thủ lĩnh trên dân của Người, bởi vì ông đã không giữ điều Yavê đã truyền dạy ông". 15a Ðoạn Samuel đứng dậy và bỏ Gilgal mà lên đi theo đường của ông.

15b Dân còn lại lên theo Saul đón các chiến sĩ và đi từ Gilgal đến Ghêba thuộc Benyamin. Saul duyệt quân binh sẵn có bên ông, chừng sáu trăm người.

 

Chuẩn bị nghênh chiến

16 Saul và Yônatan, con ông, và quân binh sẵn có bên họ, đóng ở Ghêba thuộc Benyamin; còn quân Philitin đạt trại ở Mikmas. 17 Ðội tuần tiễu ra khỏi trại Philitin, chia làm ba cánh, một cánh quay theo đường Ophrah, ở xứ Shaul, 18 Một cánh quay theo đường Bet-Khôrôn, và một cánh quay theo đường ranh giới gie ra trên thung lũng Sài lang, hướng ra sa mạc.

19 Trong toàn cõi Israel không tìm thấy được một người thợ rèn, vì quân Philitin nói với nhau: "Ðừng để cho người Hipri làm gươm làm giáo". 20 Nên trong Israel ai ai cũng phải xuống nơi người Philitin để rèn, người thì lưỡi cày, người khác lưỡi dao, cái rìu, hay cái liềm.

21 Người ta phải trả bảy tiền để chuốt lưỡi cày, lưỡi dao, ba tiền để mài lại cái rìu, liếc lại cái gậy giong bò. 22 Vào chính ngày giao chiến, không tìm ra được một cái gươm, cái giáo nào nơi tay tất cả dân đi với Saul và Yônatan. Có tìm ra được thì chỉ có nơi Saul và Yônatan con ông mà thôi.

23 Một đồn Philitin đóng ở ải Mikmas.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page