Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 18 -

 

1 Và xảy ra là khi Ðavit vừa nói với Saul xong thì hồn Yônatan đã gắn bó keo sơn với hồn Ðavit; và Yônatan đã yêu mến cậu như chính mình. 2 Ngay ngày hôm ấy, Saul đã cầm giữ Ðavit lại không cho về nhà cha cậu nữa. 3 Yônatan đã kết ước với Ðavit, vì chàng yêu cậu như chính mình. 4 Và Yônatan đã cởi áo choàng mặc trên mình mà trao cho Ðavit, cùng với y phục và cả thanh gươm, cả chiếc cung, cả đai lưng của chàng. 5 Và Ðavit cứ mỗi lần xuất trận, mọi nơi Saul phái cậu đi, là cậu đều thành công, nên Saul đã đặt cậu cai quân binh, và việc ấy đã đẹp mắt toàn dân và cả các đình thần của Saul.

 

Saul nổi ghen

6 Khi họ trở về - hồi Ðavit đã hạ được tên Philitin mà trở về - đàn bà con gái từ các thành Israel kéo nhau ra ca hát múa nhảy mà nghinh đón vua Saul, với trống, với tiếng reo vui, và não bạt. 7 Ðàn bà con gái đua vui xướng hát và nói

"Saul hạ được hàng ngàn,

Và Ðavit được hàng vạn ".

8 Saul tức tối quá đỗi, ông lấy lời ấy làm chướng tai và nói: "Ðavit được chúng cho hàng vạn, còn ta chỉ được chúng cho hàng ngàn. Thế thì hắn chỉ còn thiếu ngôi vua nữa thôi!" 9 Từ ngày ấy mà đi Saul những lườm với nguýt (khi gặp) Ðavit.

10 Và hôm sau, xảy có thần khí hung ác của Thiên Chúa đáp xuống trên Saul, và ông nói sảng trong nhà, Ðavit thì đang đưa tay gảy đàn như thường ngày; và cây giáo thì sẵn nơi tay Saul. 11 Saul mới vung cây giáo lên và nói: "Ta phải đâm Ðavit, cắm vào tường mới được!" Nhưng Ðavit đã tránh được hai lần.

12 Và Saul sợ Ðavit, vì Yavê ở với Ðavit và đã rời khỏi Saul. 13 Saul mới tách Ðavit rời xa ông và đặt Ðavit làm trưởng cơ cho mình; ông ra vào đằng trước dân. 14 Và Ðavit đã thành công mỗi khi xuất chinh, vì có Yavê ở với ông. 15 Saul thấy ông được thành công quá thì đâm sợ ông. 16 Còn toàn thể Israel và Yuđa thì lại quí mến Ðavit vì ông hằng ra vào trước mặt họ.

 

Hôn nhân của Ðavit

17 Saul nói với Ðavit: "Này Mêrab, trưởng nữ của ta, ta sẽ gả nó cho con: chỉ có một điều là con hãy nên một chiến sĩ dũng cảm cho ta và chiến đấu trong những cuộc chiến của Yavê". - Saul tự nhủ: "Ðừng để tay ta hại nó, nhưng hãy để tay quân Philitin hại nó!" 18 Ðavit thưa với Saul: "Con là ai? Và tông tộc con - thị tộc cha con - là gì trong Israel, để con đáng làm phò mã của Ðức Vua?" 19 Nhưng đến lúc đáng lẽ phải gả Mêrab con gái của Saul cho Ðavit, thì người ta gả nàng cho Adriel, người Mơkhôlah.

20 Mikal, con gái của Saul, yêu Ðavit; và người ta tin cho Saul hay, và điều ấy lại vừa mắt ông. 21 Và Saul nói: "Ta sẽ gả con ta cho nó và con ta sẽ là một cái bẫy cho nó: tay quân Philitin sẽ hại nó!" Vậy Saul đã nói hai lần với Ðavit: "con sẽ là con rể của ta hôm nay!". 22 Và Saul ra lịnh cho các tôi tớ: "Hãy bí mật nói với Ðavit rằng: Này nhà vua có thịnh tình với anh và đình thần ai cũng quí mến anh. Vậy bây giờ anh hãy xin làm phò mã của vua đi!" 23 Các tôi tớ của Saul nói vào tai Ðavit các lời ấy, và Ðavit nói: "Dễ chừng các ông coi việc làm phò mã của vua là chuyện nhỏ nhoi sao? Tôi là người phận nghèo nàn và ti tiện!" 24 Các tôi tớ của Saul thuật lại cho ông rằng: "Ðavit đã có lời lẽ như thế". 25 Saul mới nói: "Các ngươi hãy nói với Ðavit thế này: Vua không muốn nhận sính lễ nào khác ngoài một trăm qui đầu của quân Philitin, để trả thù các địch thủ của vua". Saul tính là vì đó mà Ðavit sẽ rơi vào tay quân Philitin.

26 Các tôi tớ của ông tin lại cho Ðavit các lời ấy và việc này cũng vừa mắt Ðavit, là được làm phò mã của vua. Chưa hết kỳ hạn, 27 Ðavit đã chỗi dậy trẩy đi cùng với bộ hạ và đã giết của quân Philitin hai trăm người. Ðavit đã lấy qui đầu của chúng mang về và người ta nộp đầy đủ cho nhà vua, để Ðavit được làm phò mã của vua. Bấy giờ Saul đã gả con là Mikal cho ông.

28 Saul sợ Ðavit, ông biết là Yavê ở với Ðavit; nhưng Mikal, con của Saul lại yêu Ðavit. 29 Saul càng ngày càng thêm sợ Ðavit, và Saul đã nên kẻ thù của Ðavit mọi ngày. 30 Các tướng Philitin xuất chinh; nhưng cứ mỗi lần họ giao chiến, thì Ðavit thành công hơn các tôi tớ của Saul hết thảy và tên ông rất được quí chuộng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page