Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 06 -

 

Trả lại Khám

1 Khám của Yavê trong vùng Philitin bảy tháng. 2 Người Philitin mời các tư tế và thầy bói đến mà hỏi: "Chúng tôi phải xử thế nào về Khám của Yavê? Xin dạy cho chúng tôi hay phải làm thế nào mà gửi Khám trả lại chỗ cũ?" 3 Họ nói: "Nếu các ông gửi trả lại Khám của Thiên Chúa Israel, thì chớ có gửi trả trống không, nhưng các ông sẽ đền gì cho Người làm lễ đền tội. Bấy giờ các ông sẽ được lành và các ông sẽ biết tại sao tay Người đã không cất khỏi trên các ông". 4 Người Philitin lại hỏi: "Lễ đền tội chúng tôi phải trao lại cho Người là gì?" Họ nói: "Theo số các vương công Philitin, tức là năm hạch xoài vàng và năm con chuột vàng, vì cũng chỉ là một đòn phạt trên các ông và trên các vương công của các ông. 5 Các ông sẽ tạc hình hạch xoài các ông bị, và hình con chuột phá hại đất đai, đoạn các ông tôn phục vinh quang của Thiên Chúa Israel. Bấy giờ có lẽ Người sẽ nới tay Người trên các ông, trên thần linh của các ông và trên xứ sở của các ông. 6 Các ông cứng lòng làm gì, như người Aicập và Pharaô đã cứng lòng? Người vừa thị uy, họ đã chẳng phải buông tha cho các người ấy đi đó sao? 7 Bây giờ các ông hãy dùng và làm một cỗ xe mới, với hai con bò cái đang cho con bú và chưa hề phải mang ách trên mình. Các ông sẽ thắng bò vào xe, nhưng con chúng, các ông sẽ tách rời khỏi chúng mà lôi về nhà. 8 Ðoạn các ông sẽ đem Khám của Yavê mà đặt lên xe, và các đồ vật bằng vàng các ông đền lại cho Người để làm lễ đền tội, các ông sẽ đặt trong một cái tráp bên cạnh Khám, rồi các ông buông thả cho đi. 9 Các ông sẽ ngó theo: nếu Người gióng theo đường bờ cõi của Người mà lên Bet-Shêmesh, thì chính Người đã gieo hoạ lớn này cho ta; nhược bằng không, thì ta sẽ biết là không phải tay Người đánh phạt ta, mà đó chỉ là một sự tình cờ xảy đến cho ta".

10 Người ta đã làm như thế: họ lấy hai con bò cái đang cho con bú mà thắng vào xe, còn các con của chúng thì họ chặn lại ở nhà. 11 Ðoạn họ đặt Khám của Yavê lên xe cùng với cái tráp đựng chuột vàng và hình tạc hình xoài của họ.

12 Cặp bò cái đã gióng thẳng đường lên núi đi Bet-Shêmesh. Chúng đi thẳng theo đường cái quan, vừa đi vừa rống, không xiêu bên phải vẹo bên trái. Còn các vương công Philitin thì đi theo chúng cho đến ranh giới Bet-Shêmesh.

 

Khám tại Bet-Shêmesh

13 Người Bet-Shêmesh bấy giờ đang gặt mùa lúa miến trong cánh đồng. Họ ngước mắt lên và trông thấy Khám; và họ vui mừng ra nghinh đón. 14 Xe đến trong ruộng của Yôsua, người Bet-Shêmesh và dừng lại đó. Ở đó có tảng đá lớn: người ta đã chẻ gỗ xe và thượng tiến cặp bò cái làm lễ thượng hiến cho Yavê. 15 Các Lêvit hạ Khám Yavê xuống cùng với cái tráp ở bên Khám, đựng những đồ vật bằng vàng, và đặt trên tảng đá lớn. Người Bet-Shêmesh thượng tiến lễ thượng hiến và tế sát tế lễ cho Yavê ngay ngày hôm ấy. 16 Năm vương công Philitin thấy thế rồi thì họ đã trở về Êqrôn cũng trong ngày ấy. 17 Ðây là những hạch xoài bằng vàng người Philitin đã đền lại cho Yavê làm lễ đền tội: một cho Asđôđ, một cho Gaza, một cho Asqalôn, một cho Gat, một cho Êqrôn. 18 Và chuột bằng vàng thì theo số các thành Philitin của năm vương công, từ thành quách cho đến thôn làng trống trải. Và tang chứng là tảng đá trên đó người ta đã đặt Khám của Yavê; (tảng đá) còn đó cho đến ngày nay trong ruộng của Yôsua người Bet-Shêmesh. 19 Con cái của Yơkônyah không mừng rỡ với người Bet-Shêmesh khi họ trông thấy Khám của Yavê, nên Người đã đánh phạt trong dân bảy mươi người (trong số) năm mươi ngàn người. Và dân đã để tang, vì Yavê đánh phạt dân một hình phạt nặng nề.

 

Khám tại Qiriat-Yơarim

20 Người Bet-Shêmesh mới nói: "Ai nào có thể đứng trước nhan Yavê, Thiên Chúa Thánh này, và Người sẽ lên tới ai, xa chúng ta?" 21 Họ sai sứ lên với dân cư Qiriat-Yơarim mà nói: "Quân Philitin đã đem trả lại Khám của Yavê: xuống mà đem lên với các ông!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page