Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 26 -

 

Ðavit tha chết cho Saul

1 Dân Zip đến với Saul ở Gibơah và nói: "Ðavit lại đã không ẩn núp trên đồi Khakilah, đối diện với hoang địa đó sao?" 2 Saul mới chỗi dậy đi xuống sa mạc Zip, (đi) với ông có ba ngàn quân tinh nhuệ của Israel, để truy nã Ðavit trong sa mạc Zip. 3 Saul thiết trại trên đồi Khakilah, đối diện với hoàng địa, bên cạnh đường, còn Ðavit thì ở trong sa mạc. Thấy Saul đến đuổi mình trong sa mạc, 4 Ðavit bèn sai người đi thăm dò và biết chắc chắn thế nào Saul cũng đến. 5 Ðavit chỗi dậy và đến nơi Saul thiết trại. Ðavit nhìn xem vị trí chỗ Saul nằm, cùng với chỗ Abner, con của Ner, tướng cai đạo binh của ông. Saul nằm ở hành dinh, còn quân binh đóng trại xung quanh ông.

6 Ðavit cất tiếng nói với Akhimêlek, người Hit-tit và Abyshay, con của Xơruyah, em của Yôab rằng: "Ai cùng tôi xuống nơi Saul này trong trại?" Abyshay đáp: "Tôi, tôi sẽ xuống với ông". 7 Ðavit và Abyshay, ban đêm, đến ngay gần quân binh. Và này Saul, nằm ngủ trong hành dinh, chiếc giáo của ông cắm trên đất phía đầu; Abner và quân binh nằm vây quanh ông.

8 Abyshay nói với Ðavit: "Thiên Chúa đã phó nộp kẻ thù của của ông hôm nay trong tay ông. Thôi! Ðể tôi đâm cho nó một nhát căm xuống đất, một nhát thôi, không cần đến nhát thứ hai !" 9 Nhưng Ðavit nói với Abyshay: "Ðưng hãm hại ngài, vì ai nào đã tra tay trên Ðấng đã xức dầu của Yavê mà lại được vô sự?" 10 Rồi Ðavit nói: "Yavê hằng sống! Xin để Yavê đánh phạt ngài, hoặc là ngày của ngài đến và chết, hoặc là ngài lâm trận và vong mạng, 11 chứ quả là gở đối với tôi, có Yavê (làm chứng), nếu tôi dám tra tay trên Ðấng xức dầu của Yavê! Bây giờ, anh lấy cây giáo nơi đầu chỗ ngài nằm cùng với chóe nước, rồi chúng ta đi!" 12 Ðavit lấy cây giáo và chóe nước nơi đầu chỗ Saul nằm; rồi đi, không ai thấy, không ai biết, không ai thức dậy, vì họ đều ngủ hết, một giấc tê mê của Yavê giáng xuống trên họ.

13 Ðavit băng quan bên kia, và đứng trên đỉnh núi xa xa, giữa ông và họ có một khoảng cách lớn, 14 rồi Ðavit gọi quân binh và Abner, con của Ner rằng: "Abner, ông không đáp lại sao?" Abner liền đáp và nói: "Mi là ai, mà dám gọi đến Ðức Vua?" 15 Và Ðavit nói với Abner: "Ông là người chứ? Và trong Israel ai nào ví được với ông? Tại sao ông không canh phòng trên Ðức Vua, chúa của ông? Vì có một người dân đen đến chực hãm hại Ðức Vua, chúa của ông. 16 Quả là sự chẳng lành điều ông đã làm, Yavê hằng sống! Các người đều đáng xử tử cả vì đã chẳng canh phòng trên chúa của các ngươi, trên Ðấng xức dầu của Yavê! Bây giờ, thử coi xem cây giáo của Ðức Vua ở đâu, cùng chóe nước đặt nơi ngài gối đầu?".

17 Saul nhận ra được tiếng của Ðavit và ông nói: "Có phải tiếng ngươi đó không, hỡi Ðavit, con ta?" Và Ðavit nói: "Chính tiếng tôi đó thưa đức vua, chúa công của tôi". 18 Rồi ông nói: "Thưa chúa công, tại sao ngài lại đuổi theo tôi tớ của ngài, vì nào tôi có làm gì? Có sự gì trái nơi tay tôi? 19 Vậy bây giờ thưa Ðức Vua, chúa công của tôi, xin ngài nghe tôi tớ ngài phân trần tự sự: nếu chính Yavê đã xúi ngài chống lại tôi, thì xin Người để cho hinh hương lễ tế làm nguôi lòng Người; còn nếu là phàm nhân, thì chúng hãy là đồ chúc dữ trước nhan Yavê, vì hôm nay chúng đã đuổi tôi đi, không cho tôi thông dự vào cơ nghiệp của Yavê mà rằng: Ði thờ các thần khác đi! 20 Và bây giờ xin cho máu tôi đừng bị rơi xuống đất xa nhan Yavê, vì vua Israel thân chinh đi truy nã một con bọ chét, như thể người ta đuổi theo chim cuốc trên núi".

21 Bấy giờ Saul nói: "Ta có tội, về lại đi, hỡi Ðavit, con của ta, vì ta sẽ không làm hại ngươi nữa, vì mạng ta ngày hôm nay được ngươi coi là quí: đó! Ta đã cư xử như người điên dại, ta đã lầm lẫn cả thể!" 22 Ðavit đáp lại và nói: "Này, cây giáo của Ðức Vua! Một tráng niên nào đó qua mà lấy đi! 23 Yavê sẽ trả lại cho mỗi người theo lòng ngay chính và sự trung tín của họ; vì hôm nay Yavê đã nộp ngài trong tay tôi nhưng tôi đã không muốn tra tay trên Ðấng đã được xức dầu của Yavê. 24 Vậy này, cũng như mạng ngài là trọng trước mặt tôi hôm nay, thì cũng vậy mạng tôi cũng sẽ là trọng trước mắt Yavê, và Người sẽ sẽ giải thoát tôi khỏi mọi cơn quẫn bách".

25 Saul mới nói với Ðavit: "Phúc cho ngươi, hỡi Ðavit con ta! Ngươi tra tay làm việc lớn và ngươi sẽ kiện toàn!" Rồi Ðavit đã đi đường ông và Saul lại trở về chỗ cũ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page