Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 14 -

 

Yônatan tấn công đồn

1 Một ngày kia, Yônatan, con của Saul, nói với tên hầu mang khí giới của chàng: "Nào! Ta qua đồn quân Philitin ở bên kia!" nhưng chàng không báo cho cha hay. 2 Saul đóng ở bên rìa Ghêba, dưới cây Lựu ở Migrôn. Có chừng sáu trăm binh lính ở với ông. 3 Akhiya, con của Akhitub, anh của Israel-Kabôđ, con của Pinơkhas, con của Êli, vị tư tế của Yavê ở Silô, là người mang Ephođ. Dân không được biết là Yônatan đã trẩy đi.

4 Giữa các ải quan, Yônatan tìm cách đi qua để tới đồn Philitin, bên này có một nanh đá, và bên kia một nanh đá: một có tên là Bôses, và một có tên là Sennê. 5 Một nanh dựng đứng như cột ở phía Bắc, trước mặt Mikmas, còn nanh kia trước mặt Ghêba. 6 Yônatan nói với tên hầu mang khí giới: "Nào, ta qua đồn quân không - cắt-bì kia! Có lẽ Yavê sẽ hành động cho ta, vì không có gì ngăn trở Yavê cứu vớt, dù người ta nhiều hay ít!" 7 Tên mang khí giới nói với chàng: "Trong lòng nghĩ sao cậu cứ làm vậy! Xông tới đi! Tôi đây ở với cậu theo lòng cậu muốn!" 8 Yônatan mới nói: "Này, ta qua bên các người ấy và ta sẽ để lộ cho họ thấy mình. 9 Nếu họ nói với ta: Ðứng yên, chờ chúng tao đến chỗ chúng mày! chúng ta sẽ dừng lại, chứ không lên chỗ họ. 10 Nhưng nếu họ nói: Lên đây với chúng tao! chúng ta sẽ lên, vì Yavê đã nộp họ trong tay chúng ta; đó là dấu cho ta!".

11 Vậy cả hai, họ đã để lộ cho đồn Philitin thấy họ. Quân Philitin nói: "Kìa, mấy tên Hipri vừa chui ra khỏi lỗ chúng ẩn trốn!" 12 Rồi người trong đồn vói gọi Yônatan và tên mang khí giới của chàng mà nói: "Lên đây với chúng tao, để chúng tao dạy cho một trận". Yônatan mới bảo tên mang khí giới: "Lên theo tôi, vì Yavê đã nộp chúng trong tay Israel!" 13 Yônatan lên, bằng tay bằng chân, có tên mantg khí giới theo sau. Và chúng đã bổ nhào trước mặt Yônatan; còn tên mang khí giới sau chàng thì đã kết thúc đời chúng. 14 Trận mở đầu này, Yônatan và tên mang khí giới đã chém giết chừng hai mươi người, trên không đầy nửa luống cày của một sào ruộng.

 

Trận chiến lan tràn

15 Và khủng khiếp xâm nhập từ trại đến ngoài đồng, vào tất cả mọi người dân: Lính đồn và quân tuần tiễu, cả họ nữa, đều khiếp vía; đất động và thế là đã trở thành một sự khủng khiếp của Thiên Chúa. 16 Quân canh của Saul ở Ghêba thuộc Benyamin thấy có đám đông toán loạn, qua đó qua đây. 17 Saul mới nói với dân chúng ở với ông: "Ðiểm quân xem ai đã bỏ đây đi ra". Người ta điểm quân thì này không có Yônatan và tên mang khí giới.

18 Saul nói với Akhiya: "Ðem Ephođ của Thiên Chúa lại đây", vì thuở ấy chính ông mang Ephođ trước mặt Israel. 19 Trong khi Saul còn đang nói với tư tế, thì tiếng ồn ào trong trại Philitin cứ tăng thêm mãi. Saul mới nói với tư tế: "Rút tay ra!" 20 Saul và toàn dân ở với ông nhất tề xông vào chiến trường: Thì này giữa quân Philitin gươm kẻ này xán trên người kia: cơn khiếp hoảng quá lớn. 21 Còn những người Hipri hôm qua hôm kia đã hùa theo Philitin và đã lên trại với chúng, cả họ nữa, cũng đã quay lại mà về phe Israel, những người đi với Saul và Yônatan. 22 Và tất cả những người Israel ẩn trốn nơi miền núi Ephraim nghe tin quân Philitin đào tẩu, thì cả họ nữa, cũng đã nhập trận mà truy nã chúng ráo riết. 23 Trong ngày ấy Yavê đã cứu Israel - Trận chiến đã lan quá Bet-Khôrôn.

 

Yônatan lỗi lịnh của Saul

24 Ngày ấy Người Israel bị đẩy lui, Saul mới nguyền rủa trên dân rằng: "Ðồ chúc dữ, người nào (từ lúc này) cho đến chiều dám dùng đến lương thực, trước khi ta trả thù xong trên kẻ địch của ta!". Và toàn dân đã không ai nếm đến miếng bánh.

25 Và tất cả (người trong) xứ đã giữ chay. Và nơi mặt đất lại có mật ong. 26 Dân vào rừng và này có dòng mật ong chảy, nhưng không ai đụng tay đưa lên miệng (mút), vì dân sợ lời thề. 27 Yônatan, không nghe cha bắt dân thề như vậy, thì đã chìa đầu gậy cầm nơi tay, nhúng vào tầng mật ong, đoạn đem tay lên miệng và mắt chàng sáng ra.

28 Một người trong dân cất tiếng nói: "Cha cậu đã căn dặn bắt dân thề rằng: "Ðồ chúc dữ, người nào dùng đến lương thực hôm nay! khiến dân phải kiệt quệ". 29 Yônatan mới nói: "Cha tôi giá hoạ cho cả xứ! Các anh coi này: mắt tôi sáng ngay ra khi tôi vừa nếm chút mật này! 30 Phải chi dân đã được lấy chiến phẩm họ tìm thấy của địch mà ăn, thì không phải là quân Philitin đã bị thảm bại hơn nhiều ư?".

 

Lỗi về nghi tiết

31 Ngày ấy, họ đã đánh giết quân Philitin từ Mikmas đến Ayyalôn, nhưng dân thì cũng kiệt quệ. 32 Nên dân đã nhào vào chiến phẩm, bắt chiên dê, bò bê mà hạ sát ngay trên đất, và dân đã ăn với cả huyết. 33 Người ta báo tin cho Saul rằng: "Kìa dân đang làm điều có tội với Yavê, là ăn với huyết!" Ông nói: "Các anh thật vô đạo! Vần ngay đây cho tôi một tảng đá lớn!" 34 Ðoạn Saul nói: "Các anh hãy chia nhau đi trong dân mà bảo họ: Hãy đem lại cho tôi, người thì con bò, kẻ khác con cừu của mình, mà tế sát tại đây rồi mới ăn; nhưng các anh đừng làm điều có tội đối với Yavê là ăn với cả huyết". Và toàn dân có gì sẵn nơi tay thì đã đem lại trong đêm ấy và người ta đã tế sát ở đó. 35 Như vậy Saul đã xây dựng một tế đàn kính Yavê : đó là tế đàn ông xây đầu hết kính Yavê.

 

Yônatan được dân cứu

36 (sau đó) Saul nói: "Ta xuống đuổi theo quân Philitin đêm nay, mà hôi của cho đến tảng sáng và đừng để đứa nào trong chúng sống sót". Họ đáp: "Ðiều gì hạp ý ông, xin cứ làm". Nhưng tư tế nói: "Ta hãy lại gần đây bên Thiên Chúa". 37 Saul thỉnh vấn Thiên Chúa: "Tôi sẽ xuống đuổi theo quân Philitin chăng? Người sẽ nộp chúng trong tay Israel chăng". Nhưng Người đã không trả lời trong ngày ấy. 38 Saul mới nói: "Lại đây tất cả những vị đại hán trong dân: Hãy nhận rõ xem duyên do bởi đâu có tội này, hôm nay? 39 Vì nhân Danh Yavê hằng sống, Ðấng đã cứu Israel, (tôi thề là) dẫu nhằm chính Yônatan con tôi, nó cũng sẽ phải chết!" Nhưng không ai trong cả dân đã đáp lại. 40 Rồi ông nói với tất cả Israel: "Các người sẽ về một bên, tôi và Yônatan, con tôi, chúng tôi sẽ về một bên". Dân nói với Saul: "Ðiều gì đẹp mắt ông, xin cứ làm". 41 Và Saul nói: "Lạy Yavê, Thiên Chúa của Israel, làm sao Người lại không trả lời cho tôi tớ Người hôm nay? Nếu tội ấy có ở phía tôi hay Yônatan con tôi, thì lạy Yavê, Thiên Chúa của Israel, xin ban Urim; còn tội ấy có ở phía dân của Người (là) Israel thì xin ban Tummim" . Và đã bắt thăm trúng Yônatan và Saul, còn dân thì đã thoát. 42 Saul lại nói: "Hãy gieo thăm giữa tôi và Yônatan, con tôi: Yavê để ai trúng thăm, thì người ấy phải chết". Nhưng dân nói với Saul: "Ðiều ấy không được!" Nhưng Saul đã thắng thế trên dân; và người ta đã gieo thăm giữa Saul và Yônatan, con ông, và đã bắt thăm trúng Yônatan .

43 Saul mới nói với Yônatan: "Thuật lại cha hay, con đã làm gì?" Yônatan thuật lại cho ông và nói: "Quả con đã nếm một chút mật ong nơi đầu cây gậy con có nơi tay. Này con đây, con xin chết!" 44 Saul nói: "Xin Thiên Chúa xử với tôi như thế và còn khốn hơn thế...! Thế nào con cũng phải chết, Yônatan!" 45 Nhưng dân nói với Saul: "Yônatan sẽ chết sao? Khi cậu đã làm cho cuộc đại thắng này trong Israel? Thật là điều gở! Nhân Danh Yavê hằng sống! Sẽ không một sợi tóc nào trên đầu cậu rơi xuống đất, vì chính với Thiên Chúa, mà cậu mới làm được như thế hôm nay". Nhờ vậy mà dân đã chuộc được Yônatan, và chàng đã khỏi phải chết.

46 Và Saul đi lên, không đuổi theo quân Philitin nữa; còn quân Philitin thì lại về quê họ.

 

Tóm lược triều đại Saul

47 Saul đã nắm chắc vương quyền trên Israel: ông đã giao chiến với tất cả địch thù xung quanh: Moab, con cái Ammon, Êđom, các vua Xôbah, và Philitin. Ông quay phía nào, ông cũng thắng. 48 Ông đã lập nhiều chiến công và đã đánh Amalek mà giải thoát Israel khỏi tay những kẻ cướp phá.

49 Các con Saul là Yônatan, Yishvi, và Malki-Shua. Tên hai người con gái của ông là: Mêrab, tên cô lớn là Mikal, tên cô bé. 50 Tên vợ của Saul là Akhinoam, con của Akhimaas. Tên vệ tướng cai đạo binh của ông là Abner, con của Ner, chú của Saul. 51 Qish, cha của Saul và Ner, cha của Abner, là con của Abiel.

52 Chiến tranh chống đánh Philitin (đã diễn ra) ác liệt suốt đời Saul; hễ Saul thấy người nào anh tài dũng cảm, thì ông liền thâu nạp.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page