Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 26 -

 

Kết luận

"1 Các ngươi sẽ không dựng những tà thần cho các ngươi và các ngươi sẽ không dựng tượng, dựng bia; và các ngươi sẽ không tạc đá chạm để thờ lạy chúng: Vì Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi. 2 Các ngươi sẽ giữ các hưu lễ của Ta; các ngươi sẽ trọng kính thánh điện của Ta. Ta là Yavê.

 

Chúc lành

"3 Nếu các ngươi đi theo các luật điều của Ta, và giữ các lịnh truyền của Ta mà làm theo, 4 Ta sẽ ban mưa gió phải thời, và đất sẽ sản xuất hoa màu, và cây trên đồng bói quả. 5 Ðạp lúa tiếp liền với nho, hái nho tiếp liền với gieo mạ, các ngươi sẽ có bánh ăn no và được an cư trong xứ sở các ngươi.

"6 Ta sẽ ban bình an trong xứ, các ngươi ngủ nghỉ, không người dọa nạt. Ta sẽ làm ác thú biến khỏi xứ, và gươm giáo sẽ không xuyên vào xứ sở các ngươi. 7 Các ngươi sẽ đuổi quân thù, và chúng sẽ nhào, trước mặt các ngươi vì gươm đâm. 8 Các ngươi năm người sẽ đuổi được trăm địch, và trăm người, các ngươi sẽ đuổi được một vạn; và địch thù sẽ nhào trước mặt các ngươi vì gươm đâm.

"9 Ta sẽ quay lại vớii các ngươi, và cho các ngươi sinh sôi nảy nở, Ta sẽ duy trì giao ước của Ta với các ngươi.

"10 Các ngươi sẽ có ăn, lúa cũ vẫn còn và sẽ đổ ra lúa cũ để có chỗ cho lúa mới.

"11 Ta sẽ đặt Nhà tạm của Ta giữa các ngươi; và hồn Ta sẽ không chán ghét các ngươi. 12 Ta sẽ đi lại giữa các ngươi, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. 13 Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi, Ðấng đã dẫn các ngươi ra khỏi đất Aicập, để các ngươi khỏi phải làm nô lệ cho chúng. Ta đã đập bể đòn ách ngươi mang và Ta đã cho các ngươi được tiến bước hiên ngang.

 

Chúc dữ

"14 Nhược bằng các ngươi không nghe Ta và không làm theo tất cả các lịnh truyền này, 15 nếu các ngươi khinh thường các luật điều của Ta, và hồn các ngươi ớn ghét các phán quyết của Ta, không làm theo tất cả các lịnh truyền của Ta, đến thủ tiêu giao ước của Ta, 16 thì chính Ta, Ta sẽ làm điều này cho các ngươi: Ta sẽ giáng xuống trên các ngươi kinh hoàng, tiêu hao, cảm sốt làm cho mắt đờ, hơi kiệt; các ngươi sẽ gieo giống luống công; địch thù các ngươi sẽ ăn mất. 17 Ta sẽ quay mặt Ta chống lại các ngươi và các ngươi sẽ bị địch thù đánh cho bại hoại; các kẻ ghét các ngươi sẽ khống chế các ngươi, các ngươi sẽ cút chạy, dầu không người theo đuổi.

"18 Nếu đã đến thế mà các ngươi vẫn không nghe Ta, thì Ta sẽ còn trị tội các ngươi gấp bảy lần nữa. 19 Ta sẽ bẻ gãy mãnh lực kiêu hùng của các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi có trời như sắt có đất như đồng. 20 Sức lực các ngươi kiệt đi luống công vô ích, đất không cung cấp hoa lợi, cây cối trên đất không sinh hoa quả.

"21 Nếu các ngươi đi nghịch với Ta và không muốn nghe Ta, thời Ta sẽ gia thêm hình phạt cho các ngươi gấp bảy lần xứng tội các ngươi. 22 Ta sẽ thả dã thú trên các ngươi, chúng sẽ làm con cái các ngươi tiệt nòi, Ta sẽ tiêu diệt thú vật các ngươi, và các ngươi ít người sống sót khiến các đường đi vắng tanh không người.

"23 Nếu đã thế mà các ngươi không chịu sửa mình, còn cứ ngỗ nghịch với Ta, 24 thì chính Ta, Ta cũng đi nghịch với các ngươi, cả Ta nữa, Ta sẽ đánh phạt các ngươi gấp bảy lần vì tội các ngươi. 25 Ta sẽ cho gươm rửa hận, báo phục cho Giao ước, xông vào các ngươi, và các ngươi sẽ rút cả vào các thành, nhưng Ta sẽ thả ôn dịch vào giữa các ngươi và các ngươi sẽ bị phó nộ trong tay địch thù. 26 Khi Ta bẻ gãy gậy bánh của các ngươi, thì mười đàn bà thổi bánh trong một lò và cân cân nhắc nhắc bánh cho các ngươi ăn mà các ngươi cũng chẳng được no.

"27 Nếu đã thế mà các ngươi vẫn không nghe Ta, vẫn còn đi nghịch với Ta, 28 thì Ta cũng thịnh nộ đi nghịch với các ngươi. Ta sẽ trừng trị các ngươi gấp bảy lần vì tội các ngươi. 29 Các ngươi sẽ ăn thịt các con trai các ngươi, các ngươi sẽ ăn thịt các con gái các ngươi. 30 Ta đập tan các cao đàn, Ta sẽ triệt hạ hương án, Ta sẽ chất thây các ngươi trên thây xú thần của các ngươi. 31 Ta sẽ biến thành trì của các ngươi nên cảnh đổ nát; Ta sẽ tàn phá các điện thờ của các ngươi, Ta sẽ không còn ngửi đến hinh hương giải hờn của các ngươi. 32 Chính Ta sẽ tàn phá đất đai; cả những địch thù các ngươi cũng lấy làm kinh, những kẻ sẽ chiếm ở đất ấy. 33 Ta sẽ tung vãi các ngươi khắp các nước, Ta sẽ tuốt gươm đuổi sau các ngươi, trong khi xứ sở các ngươi nên cảnh hoang tàn và thành trì các ngươi đổ nát. 34 Bấy giờ đất đai trả bù những ngày hưu lễ, tất cả những ngày đất bị hoang tàn và các ngươi (bị lưu đày) nơi đất địch thù các ngươi, bấy giờ đất sẽ hưu nghỉ và trả bù những ngày hưu lễ. 35 Tất cả những ngày đất bị hoang tàn, đất sẽ hưu nghỉ bù cho tất cả (những thời) nó không hưu nghỉ nhân các hưu lễ của các ngươi, khi các ngươi còn lưu lại trên đất. 36 Những ai còn sống sót trong các ngươi, Ta sẽ gieo nhát đảm vào lòng và nơi đất đai địch thù: tiếng lá bay đi theo đuổi chúng và chúng ùa té chạy như chạy tránh mũi gươm; và chúng lăn nhào dẫu không một người đuổi theo. 37 Chúng trợt ngã đứa này đè đứa nọ như trước mũi gươm, dẫu chẳng có ma nào theo đuổi và các ngươi sẽ không còn phương cự lại địch thù các ngươi. 38 Các ngươi sẽ mất mạng giữa các nước, đất của địch thù sẽ ngốn mình các ngươi. 39 Trong các ngươi ai còn sống sót sẽ thối xác, vì tội chúng, nơi đất địch thù, và cả vì tội cha ông chúng, chúng sẽ thối xác như họ. 40 Chúng sẽ phải xưng thú tội của chúng và tội cha ông chúng, vì những phản trắc chúng đã phản Ta và cũng vì chúng đã đi nghịch với Ta.

"41 Nên cả Ta nữa, Ta cũng đã đi nghịch với chúng và đã đem chúng đến đất nghịch thù của chúng# Hay là bấy giờ lòng không cắt bì của chúng sẽ biết hạ mình và chúng sẽ đền tội của chúng. 42 Ta sẽ nhớ lại giao ước của Ta với Yacob; và cả giao ước với Ysaac, và cả giao ước với Abraham, Ta cũng sẽ nhớ lại, Ta sẽ nhớ lại đất đai này.

"43 Và đất đai đã bị chúng bỏ sẽ trả đền những ngày hưu lễ của nó thời nó bị hoang tàn không còn chúng ở; chúng cũng sẽ đền tội chúng, nhân vì chúng đã khinh thường các phán quyết của Ta, và hồn chúng chán ớn các luật điều của Ta.

"44 Nhưng dẫu thế, khi chúng còn ở nơi đất địch thù, Ta cũng sẽ không khinh màng, Ta sẽ không chán ớn chúng, đến phải tận diệt chúng đi, đến phải thủ tiêu giao ước của Ta với chúng: Vì Ta là Yavê, Thiên Chúa của chúng. 45 Vì chúng, Ta sẽ nhớ lại giao ước với các tổ tiên Ta đã đem ra khỏi đất Aicập, trước mắt các nước, để nên Thiên Chúa của chúng: Ta là Yavê!"

46 Ðó là các luật điều, các phán quyết, các lề luật Yavê đã lập ra giữa Người và con cái Israel ở núi Sinai, nhờ tay Môsê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page