Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 05 -

 

Một vài trường hợp dâng lễ tạ tội

"1 Nếu sinh linh nào phạm tội:

Một khi nó đã nghe lời khẩu cáo và đương sự lại là chứng nhân, hoặc bởi đã thấy, hoặc bởi đã biết, nhưng nó đã không tố giác và chuốc lấy tội vào mình;

"2 Hay có sinh linh nào đụng phải điều gì uế tạp: hoặc là thây chết con vật nhơ, hoặc là thây chết gia súc nhơ, hoặc là thây chết côn trùng nhơ, và sự ấy ẩn khuất đối với nó, và nó trở nên uế tạp và đã mang tội.

"3 Hay khi ai đụng phải điều nhơ uế của người ta (và) bất kỳ sự nhơ uế nào của người ta khiến người ta thành uế tạp, mà không biết rồi sau đó nó biết và đã mang tội.

"4 Hay khi có sinh linh nào thề mà chỉ lỡ môi nói càn, khiến đã có hậu quả tốt xấu làm sao, theo mọi kiểu nó càn của người ta khi thề thốt, mà không biết, rồi sau đó nó biết và đã mang tội: Vậy nếu ai phạm một trong các khoản ấy: 5 Thì kẻ mắc tội về một trong các khoản ấy, phải xưng thú mình đã phạm tội về điều ấy, 6 và nó sẽ đem đến cho Yavê, lễ vật đền tội vì tội nó đã phạm: một vật thuộc dương loại giống cái: chiên hay dê làm lễ vật tạ tội, và tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó và nó được xá tội.

"7 Nếu nó vô phương tậu được vật loài dương, nó sẽ đem đến cho Yavê, làm lễ vật đền tội nó phạm: hai con chim cu hay hai con bồ câu non, một để tạ tội, và một để thượng hiến. 8 Nó sẽ đem đến cho tư tế và ngài sẽ tiến dâng lễ vật tạ tội trước. Ngài sẽ cấu đầu nó phía trên gáy nó, nhưng không tách hẳn ra. 9 Ngài sẽ vẩy máu lễ vật tạ tội trên vách tế đàn, và huyết còn lại sẽ phải ép hết nơi chân tế đàn. Ðó là lễ vật tạ tội. 10 Con thứ hai, ngài làm lễ vật thượng hiến theo thường lệ. Và tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó và nó được xá tội.

"11 Nếu nó vô phương có được hai chim cu hay là hai bồ câu non, nó sẽ đem đến làm lễ vật bởi đã phạm tội, một phần mười epha bột tinh làm lễ vật tạ tội, nó sẽ không thêm dầu vào và không để hương thơm vào vì là lễ vật tạ tội. 12 Nó sẽ đem đến cho tư tế, và tư tế sẽ bốc lấy đầy một nắm tay làm kỷ niệm và huân yên nơi tế đàn làm hỏa tế dâng kính Yavê. Ðó là lễ vật tạ tội. 13 Tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó, trên tội nó đã phạm về một trong các khoản ấy và nó được xá tội. Tư tế sẽ có phần mình như trong lỡi cúng".

 

Lễ đền tội

14 Yavê phán với Môsê rằng:

"15 Sinh linh nào ăn gian và sơ ý phạm tội đến của thánh thuộc về Yavê, thì nó sẽ đem đến cho Yavê, làm lễ đền tội: một con cừu đực hoàn hảo thuộc loài dương, ước giá bạc seqel, seqel thánh điện làm lễ đền tội. 16 Và điều nó đã phạm đến của thánh, nó sẽ hoàn lại và thêm một phần năm và trao cho tư tế. Tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó với con cừu đực lễ đền tội và nó được xá tội.

"17 Nếu có sinh linh nào phạm tội và phạm đến lịnh truyền nào của Yavê về những điều không được phép làm, mà không biết, nhưng sau đó đã tỏ tội trạng và mang lấy tội, 18 nó sẽ đem đến cho tư tế một con cừu đực hoàn hảo thuộc loài dương, tính theo giá bạc làm lễ đền tội. Tư tế sẽ làm phép xá tội trên tội sơ ý nó đã trót phạm mà không biết, và nó được xá tội. 19 Ðó là lễ đền tội vì thực nó đã mắc tội vạ đối với Yavê".

20 Yavê phán với Môsê rằng:

"21 Nếu sinh linh nào ăn gian nghịch với Yavê: hoặc nó đã biển thủ của đồng loại ký thác, hay gửi tay, hay nó đã sang đoạt, hoặc nó đã bóc lột đồng loại của nó.

"22 Hay là nó đã được của người ta mất, và đã biển thủ cùng đã thề gian, về một điều gì bất cứ người ta làm mà phạm tội được.

"23 Thì bởi vì nó đã phạm tội và rõ được tội trạng mình nó sẽ trả lại vật nó đã sang đoạt hay đã bóc lột mà chiếm đoạt, hay vật đã ký thác cho nó, hay đồ vật người ta mất mà nó được, 24 hay về bất cứ điều gì nó đã thề gian: nó sẽ hoàn lại đủ vốn và thêm một phần năm, nó sẽ trao cho chủ của vào ngày nó dâng lễ đền tội. 25 Nó sẽ đem dâng Yavê lễ đền tội của nó: một con cừu đực hoàn hảo thuộc loài dương tính theo giá làm lễ đền tội trao cho tư tế. 26 Tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó trước nhan Yavê và nó được xá tội về bất cứ điều gì nó đã làm và đã rõ được tội trạng mình".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page