Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 23 -

 

Nghi thức các lễ trong năm

1 Yavê phán với Môsê rằng:

"2 Hãy nói với con cái Israel, và ngươi sẽ bảo chúng:

Các khánh nhật của Yavê các ngươi sẽ hiệu triệu bằng thánh hội:

Ðó là các khánh nhật của Ta.

 

a) Hưu lễ

"3 Trong sáu ngày người ta sẽ làm việc, nhưng ngày thứ bảy, Hưu lễ đại hưu, thánh hội, thì sẽ không được làm việc nào: Ðó là hưu lễ kính Yavê trong mọi nơi các ngươi ở.

"4 Ðây là các khánh nhật của Yavê, thánh hội các ngươi sẽ hiệu triệu vào định kỳ của chúng.

 

b) Lễ Vượt qua và lễ Bánh không men

"5 Tháng thứ nhất, ngày mười bốn tháng ấy, vào giữa hai chiều: lễ Vượt qua kính Yavê. 6 Và ngày mười lăm tháng ấy, lễ Bánh không men kính Yavê: bảy ngày các ngươi sẽ ăn bánh không men. 7 Ngày thứ nhất các ngươi sẽ có thánh triệu, mọi thứ việc vàn nô dịch, các ngươi sẽ không làm. 8 Các ngươi sẽ tiến dâng Yavê hỏa tế trong cả bảy ngày, và ngày thứ bảy, sẽ có thánh triệu, mọi thứ việc vàn nô dịch các ngươi sẽ không làm".

 

c) Lượm lúa đầu mùa

9 Yavê phán với Môsê rằng:

"10 Hãy nói với con cái Israel; ngươi sẽ bảo chúng:

"Khi các ngươi vào đất Ta ban cho các ngươi, và các ngươi hái gặt mùa màng, các ngươi sẽ đem đến cho tư tế một lượm lúa làm của đầu mùa gặt của các ngươi. 11 Và ngài sẽ bái dâng lượm lúa lên trước nhan Yavê, để các ngươi được chiếu nhậm; tư tế sẽ bái dâng (lượm lúa) hôm sau ngày Hưu lễ. 12 Hôm bái dâng lượm lúa, các ngươi sẽ tế một con chiên hoàn hảo, sinh trong năm, làm thượng hiến cho Yavê. 13 Cùng với lỡi cúng là hai phần mười (Epha) bột tinh nhồi dầu làm hỏa tế dâng kính Yavê như hinh hương giải hờn, và quán tế một phần tư hin rượu. 14 Bánh, bỏng rang, cốm lùi các ngươi sẽ không ăn cho đến đúng vào ngày này, đến khi các ngươi đã đem dâng lễ vật cho Thiên Chúa các ngươi: Luật điều vĩnh viễn cho mọi thế hệ các ngươi, mọi nơi các ngươi ở.

 

d) Lễ các tuần

"15 Các ngươi sẽ tính cho mình, kể từ ngày kế sau hưu lễ, từ ngày các ngươi đem dâng lượm lúa cúng vái, đủ bảy tuần chẵn. 16 Cho đến ngày kế sau hưu lễ thứ bảy, các ngươi sẽ tính đủ năm mươi ngày; các ngươi sẽ tiến dâng Yavê của cúng mới. 17 Từ các nơi các ngươi ở, các ngươi sẽ đem dâng bánh làm lễ cúng vái [làm hai phần] (mỗi bánh) là hai phần mười (Epha) bột tinh. Bánh được nấu với men: làm của đầu mùa dâng Yavê. 18 Cùng với bánh, các ngươi sẽ tiến dâng bảy con chiên hoàn hảo sinh trong năm, một con bò tơ, và hai cừu đực: chúng sẽ là hy sinh thượng hiến dâng Yavê, với của cúng và quán tế đem theo: hỏa tế hinh hương giải hờn dâng kính Yavê. 19 Và các ngươi sẽ tế một dê đực làm lễ tạ tội, và hai con chiên sinh trong năm làm lễ tế kỳ an. 20 Cùng với bánh đầu mùa, tư tế sẽ bái dâng chúng làm của cúng vái trước nhan Yavê, cùng với hai con chiên: đó là của thánh dâng Yavê và thuộc về tư tế.

"21 Ðúng vào ngày ấy, các ngươi sẽ hiệu triệu một thánh triệu cho các ngươi; mọi việc nô dịch các ngươi sẽ không làm: luật điều vĩnh viễn mọi nơi các ngươi ở, suốt mọi thế đại các ngươi.

"22 Khi các ngươi gặt vụ mùa đồng ruộng các ngươi, ngươi sẽ không gặt hết đến mút ruộng, và lúa ngươi gặt sót, ngươi sẽ không mót, làm phần cho kẻ khó và ngụ cư, ngươi sẽ để nó lại. Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi".

 

e) Ngày đầu tháng bảy

23 Yavê phán với Môsê rằng:

"24 Hãy bảo con cái Israel:

"Tháng bảy, mồng một tháng ấy sẽ là Ðại hưu lễ, tấu nhạc kính nhớ, thánh triệu. 25 Mọi việc nô dịch các ngươi sẽ không làm và các ngươi sẽ tiến dâng Yavê hỏa tế".

 

f) Ngày xá tội

26 Yavê phán với Môsê rằng:

"27 Sáng mồng mười tháng bảy ấy, tức là ngày xá tội, sẽ có thánh triệu cho các ngươi: các ngươi sẽ hãm mình và dâng hỏa tế cho Yavê. 28 Mọi việc vàn các ngươi sẽ không làm trong chính ngày ấy vì đó là ngày xá tội, để làm phép xá tội trên các ngươi trước nhan Yavê Thiên Chúa của các ngươi. 29 Phàm sinh linh nào không hãm mình trong chính ngày ấy, sẽ bị diệt khỏi vòng thân thích nó. 30 Phàm sinh linh nào làm bất kỳ việc gì trong chính ngày ấy, Ta sẽ diệt sinh linh ấy khỏi giữa lòng dân nó. 31 Mọi việc vàn các ngươi sẽ không làm, luật điều vĩnh viễn suốt mọi thế hệ các ngươi trong mọi nơi các ngươi ở. 32 Ðó là hưu lễ đại hưu cho các ngươi: Các ngươi sẽ hãm mình, chiều mồng chín tháng ấy, từ chiều (hôm trước) đến chiều (hôm sau) các ngươi sẽ nghỉ việc ngày hưu lễ của các ngươi".

 

g) Lễ lều

33 Yavê phán với Môsê rằng:

"34 Hãy bảo con cái Israel:

Ngày mười lăm tháng bảy này là Lễ lều trong vòng bảy ngày kính Yavê. 35 Ngày thứ nhất, thánh triệu: mọi công việc nô dịch các ngươi sẽ không làm. 36 Trong bảy ngày, các ngươi sẽ tiến dâng hỏa tế cho Yavê. Ngày thứ tám, sẽ là thánh triệu cho các ngươi, và các ngươi sẽ tiến dâng hỏa tế cho yavê. Ðó là một ngày hội, mọi công việc nô dịch các ngươi sẽ không làm.

 

Kết luận

"37 Ðó là các khánh nhật của Yavê, (những ngày) các ngươi sẽ hiệu triệu thánh triệu, để tiến dâng Yavê hỏa tế: thượng hiến với cúng dâng, lễ tế và quán tế, mỗi ngày có việc ngày ấy, 38 không kể các hưu lễ của Yavê, không kể các lễ biếu, không kể mọi khấn đảo, không kể mọi lễ tự nguyện các ngươi dâng lên Yavê.

 

Về lễ lều

"39 Sang ngày mười lăm tháng bảy, vào thời các ngươi thu tích hoa màu xứ sở các ngươi, các ngươi sẽ cử hành đại lễ của Yavê bảy ngày. Ngày thứ nhất, Ðại hưu lễ; ngày thứ tám, Ðại hưu lễ. 40 Ngày thứ nhất, các ngươi sẽ lấy cho mình những quả cây thanh tú, tàu lá chà là, nhánh cây sum sê và liễu khe suối, mà hân hoan trước nhan Yavê Thiên Chúa của ngươi, trong vòng bảy ngày. 41 Các ngươi sẽ cử hành lễ ấy kính yavê bảy ngày mỗi năm: luật điều vĩnh viễn cho mọi thế hệ các ngươi!

"Tháng bảy, các ngươi sẽ mừng lễ ấy. 42 Dưới thảo điếu, các ngươi sẽ ở bảy ngày, mọi người bản hương trong Israel sẽ ở dưới thảo điếm, 43 ngõ hầu mọi thế hệ các ngươi biết là Ta đã cho con cái israel ở dưới lều thời Ta đưa chúng ra khỏi đất Aicập: Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi".

44 Môsê đã nói với con cái Israel về các khánh nhật của Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page