Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 10 -

 

Luật bổ túc

a) Trường hợp Nađab và Abihu

1 Các con của Aharôn là Nađab và Abihu, mỗi người lấy lư hương của mình, bỏ lửa vào và để hương lên trên. Chúng đã tiến dâng lửa phàm tục trước nhan Yavê. Người đã không truyền dạy chúng. 2 Từ nhan Yavê lửa đã xuất ra mà thiêu chúng và chúng đã chết trước nhan Yavê. 3 Môsê nói với Aharôn: "Ðó là điều Yavê đã phán: Nơi những kẻ lại gần Ta, Ta là chí thiêng, và trước mặt toàn dân, Ta nên vinh hiển". Và Aharôn đã nín bặt.

4 Môsê mới gọi là Misael và Elxaphan, các con của Uzziel, chú của Aharôn và bảo họ: "Lại gần, mang anh em các ngươi khỏi trước thánh điện (mà đem) ra bên ngoài trại". 5 Họ đã lại gần mang chúng cùng với y thường của chúng (mà đem) ra bên ngoài trại, như Yavê đã bảo.

 

b) Luật để tang của các tư tế

6 Môsê nói với Aharôn và các con ông: Êlêazar và Ithamar: "Các ngươi đừng để đầu tóc rối, và đừng xé áo, để các ngươi khỏi phải chết, và Người đừng thịnh nộ với tất cả cộng đồng. Anh em các ngươi, tất cả nhà Israel, phải nên khóc cho những kẻ mà Yavê đã phóng hỏa. 7 Các ngươi đừng ra khỏi cửa Trướng Tao phùng, kẻo các ngươi phải chết, vì dầu tấn phong của Yavê ở trên các ngươi!" Và họ đã làm theo lời Môsê.

 

c) Cấm dùng rượu

8 Yavê phán với Aharôn rằng:

"9 Rượu chua, chất say, ngươi sẽ không uống, ngươi, các con ngươi với ngươi, khi các ngươi vào Trướng Tao phùng, thì các ngươi sẽ khỏi chết: luật điều vĩnh viễn suốt mọi thế hệ các ngươi. 10 Ngõ hầu phân biệt được thánh với tục, nhơ với sạch, 11 và dạy con cái Israel biết các điều luật Yavê đã phán bảo chúng nhờ Môsê".

 

d) Phần của các tư tế

12 Môsê nói với Aharôn và các con ông còn lại: Êlêazar và Ithamar: "Hãy lấy lỡi cúng còn lại của hỏa tế dâng kính Yavê, hãy ăn đi như bánh không men bên cạnh Tế đàn, vì đó là vật cực thánh. 13 Các ngươi sẽ ăn ở một nơi thánh, vì đó là bổng lộc cấp cho ngươi, bổng lộc cấp cho các con ngươi do tự hỏa tế dâng kính Yavê, vì ta đã được truyền dạy như vậy.

"14 Sườn cúng vái và bắp đùi cúng cử, các ngươi sẽ ăn ở một nơi thanh sạch, ngươi, con trai, con gái của ngươi với ngươi, vì các vật ấy được ban làm bổng lộc cấp cho ngươi do từ lễ tế kỳ an của con cái Israel. 15 Bắp đùi cúng cử và sườn cúng vái, chúng sẽ đem lại, làm một với dàn mỡ hỏa tế, để bái dâng làm đồ cúng vái trước nhan Yavê: Nó thuộc về ngươi và các con ngươi làm một với ngươi, một luật điều vĩnh viễn, như Yavê đã truyền".

 

e) Luật đặc biệt liên quan đến lễ tạ tội

16 Còn con dê đực tạ tôi, Môsê tìm mãi, thì này người ta đã thiêu nó rồi. Ông mới làm gắt với Êlêazar và Ithamar, các người con còn lại của Aharôn, mà rằng: "17 Tại sao các ngươi không ăn lễ tạ tội ở một nơi thánh, vì đó là vật cực thánh và Người đã ban nó cho các ngươi để cất tội vạ cộng đồng và làm phép xá tội trên chúng trước nhan Yavê. 18 Một khi huyết nó không được đem vào bên trong thánh điện thì lý ra các ngươi phải ăn thịt trong thánh điện, như ta đã truyền". 19 Aharôn nói với Môsê: "Này, hôm nay chúng nó đã tiến dâng lễ tạ tội và thượng hiến trước nhan Yavê thế mà sự đã xảy đến cho tôi như thế! Giả như hôm nay tôi đã ăn lễ tạ tội, thì phải chăng sự sẽ đẹp mắt Yavê?" 20 Môsê nghe và sự đẹp mắt ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page