Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 24 -

 

Bổ túc về nghi lễ

a) Ðèn cháy liên lỉ

1 Yavê phán với Môsê rằng:

"2 Hãy truyền cho con cái Israel đem đến cho ngươi dầu tinh chất ôliu giã cối để thắp đèn, cho đèn lên ngọn liên lỉ. 3 Bên ngoài Bức Màn che Chứng Tri trong Trướng Tao phùng, Aharôn sẽ tu sửa đèn (sao cho nó cháy) từ chiều cho đến sáng, trước nhan Yavê, liên lỉ: luật điều vĩnh viễn cho mọi thế hệ các ngươi. 4 Trên trụ đăng tinh ròng, nó sẽ tu sửa các đèn (sao cho cháy) trước nhan Yavê, liên lỉ.

 

b) Bánh trên soạn bàn

"5 Ngươi sẽ lấy bột tinh và làm mười hai chiếc bánh thuẫn; mỗi chiếc là hai phần mười (Epha) (bột). 6 Ngươi sẽ đặt bánh thuẫn làm hai chồng, mỗi chồng sáu chiếc, trên soạn bàn tinh ròng trước nhan Yavê. 7 Ðoạn ngươi sẽ để trên mỗi chồng hương tinh chất: (hương) sẽ là phần ký niệm, hỏa tế dâng kính Yavê. 8 Ngày hưu lễ, (mỗi) ngày hưu lễ, người ta sẽ soạn bánh thuẫn trước nhan Yavê, luôn mãi do tự con cái Israel dâng: giao ước vĩnh cửu. 9 Ðó là phần của Aharôn và các con nó, chúng sẽ ăn bánh thuẫn ở một nơi thánh, vì đó là vật cực thánh đối với nó, phần của hỏa tế của Yavê: luật điều vĩnh viễn".

 

Lộng ngôn

10 Con một bà người Israel, chồng là người Aicập sống ở giữa con cái Israel, đi ra và xảy ra một cuộc ấu đả trong trại, với con một đàn bà Israel và một người Israel khác. 11 Con người đàn bà Israel lộng ngôn đến Danh và ra lời nguyền rủa. Người ta dẫn nó đến với Môsê. (Tên mẹ nó là Salomit, con của Ðibri, chi tộc Ðan). 12 Người ta đã tống giam nó chờ xem chính miệng Yavê minh định thế nào.

13 Yavê phán với Môsê rằng:

"14 Hãy đem ra bên ngoài trại kẻ đã nguyền rủa: mọi kẻ đã nghe sẽ ấn tay trên đầu nó, và toàn thể cộng đồng sẽ ném đá nó. 15 Ðoạn ngươi sẽ bảo con cái Israel rằng:

"Người nào, bất cứ ai, nguyền rủa Thiên Chúa của nó sẽ mang lấy tội, 16 và kẻ lộng ngôn đến Danh Yavê, tất phải chết: toàn thể cộng đồng sẽ ném đá nó. Dù là khách ngụ cư hay là bản hương, đã lộng ngôn đến Danh, tất phải chết.

"17 Người nào đả thương đến sinh mạng người ta tất phải chết.

"18 Kẻ đả thương mạng thú vật thì sẽ thường mạng khác: mạng đền mạng.

"19 Người nào gây thương tích cho đồng tông: Nó đã làm sao, người ta sẽ làm cho nó vậy! 20 Gãy đền gãy, mắt thế mắt, răng thay răng! Nó đã gây thương tích cho người ta sao, người ta cũng sẽ gây cho nó như vậy. 21 Kẻ đả thương thú vật thì phải đền, kẻ đả thương người thì phải chết. 22 Nơi các ngươi, án xử nhất nhất như nhau cho khách ngụ cư cũng như cho người bản hương, vì Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi"

23 Môsê đã nói với con cái Israel và họ đã đem người nguyền rủa ra bên ngoài trại mà ném đá nó. Con cái Israel đã làm như Yavê đã truyền cho Môsê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page