Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 25 -

 

Các năm thánh

a) Năm hưu lễ

1 Yavê phán với Môsê trên núi Sinai rằng:

"2 Hãy nói với con cái Israel và ngươi sẽ bảo chúng:

Khi các ngươi vào đất Ta ban cho các ngươi, đất sẽ nghỉ một hưu lễ kính Yavê: 3 Trong sáu năm ngươi sẽ gieo vãi ruộng ngươi, trong sáu năm, ngươi sẽ tỉa vườn nho của ngươi, và hái gặt lấy hoa lợi; 4 nhưng đến năm thứ bảy, sẽ có Hưu lễ đại hưu cho đất đai, một Hưu lễ kính Yavê, ruộng ngươi, ngươi sẽ không gieo; vườn nho của ngươi, ngươi sẽ không tỉa. 5 Lúa chín, ngươi sẽ không gặt, nho không tỉa mà đơm quả, ngươi sẽ không hái: đó sẽ là năm hưu lễ cho đất đai. 6 Hưu lễ đất đai sẽ thành lương thực cho các ngươi: ngươi, tớ trai, tớ gái của ngươi, cho kẻ làm thuê, cho người ngụ cư, cho khách trọ nhà ngươi. 7 Các hoa lợi đất sinh ra cũng sẽ là lương thực cho gia súc và các thú vật có trong xứ sở ngươi.

 

b) Năm Yobel

"8 Ngươi sẽ tính (cho ngươi) bảy tuần năm, bảy lần bảy năm: thời gian bảy tuần năm sẽ là bốn mươi chín năm. 9 Ngươi sẽ cho tù và rân rân vọng khắp nơi vào tháng bảy, ngày mồng mười tháng ấy: vào ngày xá tội, ngươi sẽ cho tù và vọng khắp nơi trong toàn xứ sở ngươi. 10 Các ngươi sẽ thánh hóa năm thứ năm mươi, và các ngươi sẽ rao trong xứ, ân xá cho toàn thể dân cư trong xứ: Ðối với các ngươi, đó sẽ là Yobel: các ngươi mỗi người sẽ về lại sản nghiệp của mình, và các ngươi mỗi người sẽ về lại thị tộc của mình. 11 Năm thứ năm mươi ấy sẽ là Yobel đối với các ngươi: các ngươi sẽ không gieo, không gặt lúa sót mọc lại, và không hái vườn nho bỏ hoang. 12 Vì đó là Yobel đối với các ngươi, đó là vật thánh, các ngươi sẽ ăn hoa lợi tự đồng ruộng sản xuất ra.

"13 Trong năm Yobel này, các ngươi mỗi người sẽ về lại sản nghiệp mình. 14 Khi các ngươi (mỗi người) bán cho đồng loại ngươi hay mua gì tự tay đồng loại ngươi, các ngươi đừng báo hại nhau. 15 Cứ theo số năm sau Yobel mà ngươi sẽ mua của đồng loại; cứ theo theo số năm hoa lợi mà nó sẽ bán cho ngươi. 16 Năm càng nhiều, thì ngươi càng tăng giá, năm càng ít, thì ngươi càng giảm giá, vì nó chỉ nhường lại cho ngươi một số vụ mùa đó thôi. 17 Các ngươi sẽ không báo hại nhau, nhưng ngươi sẽ kính sợ Thiên Chúa của ngươi, vì Ta là Yavê Thiên Chúa của ngươi.

 

Bảo đảm của Thiên Chúa về năm Hưu lễ

18 Các ngươi sẽ thi hành các luật điều của Ta, các ngươi sẽ giữ các phán quyết của Ta và thi hành như thế. Và các ngươi sẽ được an cư trên đất. 19 Ðất sẽ sinh ra hoa quả và các ngươi sẽ được ăn no phỉ nguyền, các ngươi sẽ được an cư trên đó.

"20 Có khi các ngươi nói: Chúng tôi sẽ ăn gì năm thứ bảy, nếu chúng tôi không gieo, không thu vào hoa lợi của chúng tôi? 21 Ta sẽ truyền cho phúc binh của Ta đến với các ngươi năm thứ sáu, và nó sẽ sinh hoa lợi đủ được ba năm. 22 Khi các ngươi sẽ gieo vãi năm thứ tám, các ngươi còn lấy hoa lợi năm kia mà ăn. Cho đến năm thứ chín, cho đến lúc hoa lợi vào, các ngươi sẽ ăn lúa cũ.

 

Việc chuộc các cơ nghiệp

"23 Ðất đai không được bán vĩnh viễn, vì đất đai thuộc về Ta, các ngươi chỉ là khách trọ, người ngụ cư bên Ta. 24 Trên mọi đất đai cơ nghiệp của các ngươi, các ngươi sẽ chừa lại quyền chuộc lại thửa đất. 25 Khi anh em ngươi lâm phải túng bấn nên phải bán cơ nghiệp của nó đi, thì ngươi chuộc, người gần gũi nhất, sẽ đến mà chuộc lại vật gì anh em nó đã bán. 26 Nhưng nếu người nào không có người chuộc thì khi đã có phương thế và kiếm ra đủ tiền chuộc lại, 27 nó sẽ tính những năm từ khi đã bán và còn trội bao nhiêu nó sẽ trả cho người nó đã bán cho, mà về lại cơ nghiệp của mình. 28 Nhược bằng nó không tìm ra được gì để trả lại, thì của đã bán, tuy người tậu cứ giữ cho đến năm Yobel, và năm Yobel, của bán sẽ ra (khỏi tay người tậu) và nó sẽ về lại cơ nghiệp của nó.

"29 Khi người nào bán nhà ở trong một thành có tường bao, thì quyền được chuộc lại kéo cho đến trọn năm bán: thời được chuộc sẽ kéo dài trong vòng một năm. 30 Nếu nhà không được chuộc lại lúc mãn một năm chẵn, ngôi nhà trong thành có tường bao sẽ thuộc vĩnh viễn về người đã tậu nó và các thế hệ người ấy: nó sẽ không ra (khỏi tay người tậu) vào (năm) Yobel. 31 Nhưng nhà cửa nơi thôn trại không có tường bao quanh, người ta sẽ kể như đồng ruộng: sẽ có quyền chuộc lại của ấy. Và (năm) Yobel, của ấy sẽ ra (khỏi tay người tậu).

"32 Còn về các thành của hàng Lêvi, nhà cửa các thành thuộc cơ nghiệp của họ, hàng Lêvit có mãi mãi quyền được chuộc lại. 33 Nếu ai chuộc lại (bất cứ vật gì) những người Lêvit đã tậu, thì vật ấy đã bán, nhà cửa hay thành thuộc cơ nghiệp của một người (Lêvit) nào, sẽ ra (khỏi tay người tậu) năm Yobel, và nhà cửa các thành thuộc hàng Lêvit chính là cơ nghiệp của họ giữa con cái Israel. 34 Ðồng phụ cận các thành của chúng sẽ không được bán, vì đó là cơ nghiệp vĩnh viễn của chúng.

 

Việc chuộc người

"35 Khi anh em ngươi lâm phải túng bấn, mà phải vỡ nợ với ngươi, ngươi sẽ chống đỡ nó, dẫu chỉ là khách trọ hay là ngụ cư, để nó được nhờ ngươi mà sống. 36 Ngươi đừng lấy lãi ăn lời, ngươi sẽ kính sợ Thiên Chúa của ngươi và anh em ngươi được nhờ ngươi mà sống. 37 Ngươi sẽ không cho nó vay bạc để lấy lãi, hay cho nó mượn lương thực để ăn lời. 38 Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi, Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Aicập để ban cho các ngươi đất Canaan, ngõ hầu Ta làm Thiên Chúa của các ngươi.

"39 Khi anh em ngươi bên ngươi làm phải túng bấn đành phải bán mình cho ngươi, ngươi sẽ không bắt nó phục dịch như nô lệ. 40 Nơi nhà ngươi, nó sẽ như người làm thuê, như người ngụ cư, nó sẽ làm tôi nhà ngươi cho đến năm Yobel. 41 Bấy giờ nó sẽ ra khỏi nhà ngươi, nó và con cái nó với nó, nó sẽ về lại họ hàng nhà nó, và nó sẽ trở về với cơ nghiệp cha ông nó. 42 Vì chúng là nô lệ của Ta, những kẻ Ta đã đem ra khỏi đất Aicập, chúng không được bán mình đi theo kiểu mại nô. 43 Ngươi sẽ không hà khắc khống chế trên nó, ngươi sẽ biết kính sợ Thiên Chúa của ngươi.

"44 Tớ trai, tớ gái thuộc về ngươi, chính nơi các nước xung quanh các ngươi mà các ngươi sẽ tậu lấy làm tớ trai tớ gái. 45 Và cả nơi con cái những người ngụ cư ở nhờ xứ các ngươi, mà các ngươi sẽ tậu lấy, cùng nơi họ hàng chúng giữa các ngươi, những kẻ chúng đã sinh ra nơi xứ sở các ngươi: chúng sẽ là cơ nghiệp của các ngươi. 46 Các ngươi sẽ trối chúng lại làm gia tài cho con cái các ngươi đến sau các ngươi để làm sở hữu cơ nghiệp: các ngươi bắt chúng làm nô lệ mãi mãi được; nhưng trên anh em các ngươi, con cái Israel, như một người với anh em mình, ngươi sẽ không hà khắc thống trị.

"47 Khi lữ khách hay người ngụ cư nơi ngươi thành đạt, còn anh em ngươi ở với nó lại lâm túng bấn đành phải bán mình cho khách ngụ cư nơi ngươi, hay cho miêu duệ họ hàng lữ khách, 48 nó bán mình rồi, nó sẽ có quyền được chuộc: một người nào trong các anh em nó sẽ chuộc lấy nó. 49 Hay chú bác, hay là con chú bác nó sẽ chuộc lấy nó, hay người nào trong vòng cốt nhục thuộc họ hàng nó sẽ chuộc lấy nó, hay là nó lại thành đạt và tự chuộc lấy mình. 50 Cùng với chủ đã tậu nó, nó sẽ tính từ năm bán mình đến năm Yobel sẽ đến, giá bạc bán nó cứ tùy vào số năm (mà tính) và kể như những ngày làm mướn. 51 Nếu còn nhiều năm, thì cứ tùy số các năm ấy mà khấu trừ trên số bạc tậu nó và trả tiền chuộc mình. 52 Nếu chỉ còn lại ít năm, đến năm Yobel,, thì nó sẽ tính tùy theo số năm mà trả tiền chuộc mình, 53 kể từng năm, nó sẽ như người làm mướn nơi chủ tậu nó: người ta không được hà khắc khống chế trên nó trước mắt ngươi.

"54 Nhược bằng nó không chuộc mình được như thế, thì nó sẽ được ra đi vào năm Yobel, nó và con cái nó với nó. 55 Vì chỉ đối với Ta, con cái Israel mới là nô lệ, chúng là nô lệ của Ta, những kẻ Ta đã đem ra khỏi đất Aicập: Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page