Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 20 -

 

Hình phạt

a) Lỗi về nghi tiết

1 Yavê phán với Môsê rằng:

"2 Với con cái Israel ngươi sẽ nói:

"Người nào, bất cứ ai, trong con cái Israel hay thuộc khách ngụ cư trong Israel, mà dâng miêu duệ cho Molok, tất phải chết, dân trong xứ sẽ ném đá nó. 3 Và Ta, Ta sẽ quay nhan Ta chống lại người ấy, Ta sẽ diệt nó khỏi lòng dân nó, vì nó dám dâng miêu duệ nó cho Molok, khiến làm nhơ uế thánh điện của Ta và phạm đến Danh Thánh Ta. 4 Nhược bằng dân trong xứ bưng mắt làm ngơ với người ấy, trong khi nó dâng miêu duệ nó cho Molok mà không xử tử nó, 5 thì chính Ta, Ta sẽ quay nhan Ta chống lại người ấy và họ hàng nó, nó và mọi kẻ dâm bôn theo nó, mà dâm bôn thờ Molok, Ta sẽ diệt khỏi lòng dân của chúng.

"6 Sinh linh nào chạy theo đồng bóng để dâm bôn theo chúng, Ta sẽ quay nhan Ta chống lại sinh linh ấy. Ta sẽ diệt nó khỏi lòng dân nó.

"7 Các ngươi sẽ ở như những kẻ được tác thánh, và hãy là thánh. Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi.

 

b) Lỗi đối với gia đình

"8 Các ngươi sẽ giữ các luật điều của Ta, và sẽ thi hành như thế: Ta là Yavê Ðấng đã tác thánh các ngươi. 9 Bởi chưng người nào bất cứ ai, mà rủa cha mẹ mình, tất phải chết. Nó đã rủa cha mẹ nó: máu nó đổ xuống trên mình nó!

"10 Người nào ngoại tình với đàn bà có chồng:

"Người nào ngoại tình với vợ người đồng loại: tất phải chết - cả gian phu lẫn dâm phụ.

"11 Người nào dám đồng sàng với vợ của cha nó, nó đã lột trần chỗ kín của cha nó: tất chúng phải chết, cả hai: Máu chúng đổ xuống trên mình chúng.

"12 Người nào đồng sàng với con dâu, tất phải chết, cả hai; chúng đã làm điều quái đản: Máu chúng đổ xuống trên mình chúng!

"13 Người nào đồng sàng trai với trai như nằm với đàn bà: chúng đã làm điều nhờm tởm, cả hai: tất phả chết: máu chúng đổ xuống trên mình chúng.

"14 Người nào cưới cả mẹ lẫn con: Một điều dâm ô! Sẽ phóng hỏa nó đi với hai đứa kia: Không được có chuyện dâm ô giữa các ngươi.

"15 Người nào để cho thú vật đồng sàng, tất phải chết, và các ngươi sẽ giết con vật ấy.

"16 Ðàn bà nào men gần thú vật bất kỳ thứ nào để giao hợp với nó: Ngươi sẽ giết cả người đàn bà lẫn con vật: Tất chúng phải chết, máu chúng đổ xuống trên mình chúng.

"17 Người nào cưới lấy chị em, con cha hay con mẹ mình, và dòm chỗ kín của nó, và nó dòm chỗ kín của mình: Một điều ô nhục; chúng sẽ bị diệt khỏi mắt con cái dân của chúng. Nó đã lột trần chỗ kính của chị em nó: nó sẽ mang lấy tội nó.

"18 Người nào đồng sàng với đàn bà trở thánh và lột trần chỗ kín của nó, lột trần âm tuyền của nó và người đàn bà bày ra âm tuyền của nó: cả hai chúng sẽ bị diệt khỏi giữa lòng dân của chúng.

"19 Ngươi sẽ không lột trần chỗ kín của chị em của mẹ ngươi hay của chị em của cha ngươi, vì thế là lột trần thịt mình cha ngươi; chúng sẽ mang lấy tội chúng.

"20 Người nào đồng sàng với bác thím nó, tức là đã lột trần chỗ kín của chú bác nó, chúng sẽ mang lấy tội chúng: chúng sẽ chết vô hậu.

"21 Người nào lấy vợ của anh em mình, một điều ố nhơ, nó đã lột trần chỗ kín của anh em nó: chúng sẽ vô hậu.

"22 Các ngươi sẽ giữ các luật điều, các phán quyết của Ta; các ngươi sẽ thi hành như thế: và đất mà Ta sẽ đem các ngươi vào ở sẽ không mửa các ngươi ra. 23 Các ngươi sẽ không đi theo tục lệ của dân Ta sắp tống đi trước mặt các ngươi, vì chúng đã làm các điều như thế và Ta đã nhờm tởm chúng. 24 Nên Ta đã bảo các ngươi: Các ngươi sẽ chiếm lấy đất đai của chúng, chính Ta sẽ ban cho các ngươi để các ngươi chiếm lấy, đất chảy tràn sữa mật.

"Chính Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi, Ðấng đã tách các ngươi ra khỏi muôn dân. 25 Và các ngươi sẽ phân biệt vật sạch với vật nhơ, chim nhơ với chim sạch, các ngươi sẽ không để mình ra nhờm tởm vì thú vật hay chim chóc nào, và mọi vật nhung nhúc dưới đất, nghĩa là các vật Ta đã tách khỏi các ngươi, như vật nhơ uế.

"26 Các ngươi sẽ là chư thánh của Ta, vì Ta là Thánh. Ta là Yavê, Ta đã tách các ngươi ra khỏi muôn dân, để được thuộc về Ta.

"27 Người nào dù là nam hay nữ có đồng bóng ốp: tất phải chết; người ta sẽ ném đá chúng đi; máu chúng đổ xuống trên mình chúng".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page