Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 09 -

 

Các tư tế sung vào chức vụ

1 Ðến ngày thứ tám, Môsê triệu tập Aharôn và các con cùng các kỳ mục Israel; 2 Ông nói với Aharôn: "Hãy lấy cho ngươi một bê con làm lễ tạ tội, một cừu đực làm lễ thượng hiến; chúng phải trọn hảo: và hãy tiến dâng trước nhan Yavê. 3 Rồi ngươi sẽ bảo con cái Israel rằng: Hãy lấy một dê đực làm lễ tạ tội, một bê, một chiên sinh trong năm, và cả hai trọn hảo làm lễ thượng hiến, 4 một bò tơ, một cừu đực làm lễ kỳ an, để tế sát trước nhan Yavê và lỡi cúng thấm dầu, vì hôm nay Yavê sẽ hiện ra cho các ngươi".

5 Vậy họ đã đem các vật Môsê đã truyền đến trước Trướng Tao phùng, và tất cả cộng đồng tiến lại và đứng trước nhan Yavê. 6 Môsê nói: "Này là lời Yavê đã truyền! Các ngươi sẽ thi hành, ngõ hầu vinh quang Yavê hiện ra cho các ngươi". 7 Môsê nói với Aharôn: "Hãy tiến lại gần Tế đàn và làm lễ tạ tội cho ngươi, và lễ thượng hiến của ngươi, hãy làm phép xá tội cho chính mình ngươi và cho dân, hãy dâng lễ vật của dân mà làm phép xá tội cho chúng như Yavê đã truyền".

8 Aharôn tiến lại gần Tế đàn, và tế sát con bê tạ tội dành cho ông. 9 Con cái Aharôn dâng huyết lên cho ông, và ông nhúng ngón tay và huyết mà bôi các sừng Tế đàn, và đổ huyết xuống chân Tế đàn. 10 Còn mỡ, cật, và mỡ lưới buồng gan của lễ tạ tội, ông đã huân yên nơi Tế đàn như Yavê đã truyền cho Môsê; 11 thịt và da, ông phóng hỏa bên ngoài trại.

12 Ðoạn ông tế sát lễ thượng tiến và con cái Aharôn trao huyết cho ông, và ông tưới trên tế đàn, tất cả xung quanh. 13 Họ cũng trao lễ vật thượng hiến đã xả thành từng miếng lên cho ông và sọ nó và ông đã huân yên trên tế đàn. 14 Ông rửa bộ lòng và bốn vó, và ông đã huân yên trên lễ vật thượng hiến nơi tế đàn.

15 Ðoạn ông tiến dâng lễ vật của dân: ông lấy con dê đực tạ tội dành cho dân, mà tế sát nó và làm lễ tạ tội như con trước. 16 Ông tiến dâng lễ thượng hiến và làm chiếu theo thường lệ. 17 Ông tiến dâng lỡi cúng và lấy đầy bàn tay ông và huân yên trên Tế đàn thêm vào với thượng hiến ban mai.

18 Ông tế sát bò tơ và cừu đực lễ tế kỳ an dành cho dân. Con cái Aharôn trao huyết lên cho ông và ông tưới trên Tế đàn, tất cả xung quanh. 19 Dàn mỡ lấy nơi bò tơ và cừu đực, đuôi, màng mỡ và cật, mỡ lưới buồng gan, 20 họ đặt dàn mỡ trên các sườn và huân yên dàn mỡ nơi tế đàn. 21 Các sườn và bắp đùi bên hữu, Aharôn bái dâng làm lễ cúng vái trước nhan Yavê, như Yavê đã truyền cho Môsê.

22 Ðoạn Aharôn giang hai tay trên dân và chúc lành cho họ, rồi ông xuống, sau khi đã làm lễ tạ tội, lễ thượng hiến và lễ kỳ an; 23 Môsê vào Trướng Tao phùng với Aharôn. Rồi các ông ra lại chúc lành cho dân. Bây giờ vinh quang Yavê hiện ra cho toàn dân; 24 và lửa xuất tự nhan Yavê và thiêu lễ thượng hiến và dàn mỡ. Toàn dân thấy thì reo vui và sấp mặt xuống.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page