Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 21 -

 

Sự thánh thiện của hàng tư tế

a) Các tư tế

1 Yavê phán với Môsê: "Hãy nói với hàng tư tế, các con Aharôn, ngươi sẽ bảo chúng:

"(Tư tế) đừng để mình mắc uế vì một vong linh trong hàng thân thích, 2 trừ phi là khi có người (ruột) thịt gần mình nhất: mẹ, cha, con cái, trai và gái, anh em. 3 Chị em còn trinh, gần gũi với mình, chưa thuộc về người chồng, (tư tế) đành mắc uế được vì nó. 4 Là chủ trong hàng thân thích, nó không để mình mắc uế mà phạm thánh trên mình.

"5 Chúng sẽ không cạo trọc đầu; chòm râu chúng sẽ không xén; chúng sẽ không rạch xể mình chúng. 6 Chúng sẽ là thánh cho Thiên Chúa của chúng, chúng sẽ không phạm đến Danh Thiên Chúa của chúng, vì chúng là những kẻ tiến dâng hỏa tế cho Yavê, thực phẩm cho Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là vật thánh.

"7 Ðĩ điếm hay gái mất trinh, chúng sẽ không cưới lấy làm vợ; đàn bà bị chồng rẫy, chúng sẽ không cưới lấy làm vợ, vì (tư tế) là kẻ được hiến thánh cho Thiên Chúa của nó.

"8 Ngươi sẽ coi nó như (của) thánh, vì nó tiến dâng (thực phẩm) cho Thiên Chúa của ngươi; nó sẽ là thánh đối với ngươi, vì Ta là Thánh, Ta, Yavê Ðấng tác thánh các ngươi.

"9 Nếu con gái của một người làm tư tế lại phạm thánh nơi mình là đi làm đĩ, nó đã phạm đến cha nó: người ta sẽ phóng hỏa nó đi.

 

b) Thượng tế

"10 Tư tế lớn nhất trong hàng anh em nó, kẻ trên đầu dầu tấn phong đã đổ, và đã được tấn phong, mình đã mặc phẩm phục [thánh] thì sẽ không để đầu bù tóc rối, áo xống không xé tả tơi. 11 Nó sẽ không lại gần vong linh người chết nào: nó sẽ không được để mình mắc uế vì cha, vì mẹ. 12 Nó sẽ không ra khỏi thánh điện, sẽ không uế tục thánh điện (của) Thiên Chúa của nó vì nó có trên mình quan miện, dầu tấn phong của Thiên Chúa của nó: Ta là Yavê.

"13 Phần nó, người nữ trinh thục nó mới được cưới. 14 Ðàn bà góa, bị rẫy, thất trinh, đĩ điếm, nó sẽ không cưới hạng người ấy. Nó chỉ được cưới làm vợ, nữ trinh thục trong hàng thân thích. 15 Nó sẽ không uế tục dòng giống trong hàng thân thích, vì Ta là Yavê, Ðấng tác thánh nó!"

 

c) Cản trở đối với hàng tư tế

16 Yavê phán với Môsê rằng:

"17 Hãy bảo Aharôn:

"Người nào thuộc dòng giống ngươi, qua các thế hệ, mà có tì tích thì đừng lại gần tiến dâng thực phẩm cho Thiên Chúa của nó. 18 Vì mọi kẻ có tì tích sẽ không được lại gần: người đui mù hay què quặt, dị tướng dị hình, 19 hay người bị trật chân, gãy tay, 20 hay là gù lưng, cằn người, toét mắt, ghẻ chốc, hắc lào, yêm hoạn. 21 Phàm người nào trong dòng giống Aharôn mà có tì tích, thì sẽ không được lại gần tiến dâng hỏa tế cho Yavê: trong nó có tì tích, thì nó không được lại gần tiến dâng hỏa tế cho Yavê: trong nó có tì tích, thì nó không được lại gần tiến dâng thực phẩm.

"22 Thực phẩm cho Thiên Chúa của nó do vật cực thánh hay của thánh, nó được ăn, 23 nhưng nó không đến thấu Bức Màn và không được đến Tế đàn, vì trong nó có tì tích; nó sẽ không uế tục các thánh điện của Ta, vì Ta là Yavê, Ðấng tác thánh chúng".

24 Môsê đã nói với Aharôn và các con ông, cùng toàn thể con cái Israel.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page