Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 14 -

 

Tẩy uế người phong cùi

1 Yavê phán với Môsê rằng:

"2 Này luật sẽ thế nào về người hết phong hủi trong ngày tẩy uế nó: Người ta sẽ đem nó đến cho tư tế, 3 tư tế sẽ ra bên ngoài trại. Tư tế sẽ xem bịnh và nếu thấy vết thương của người bị phong đã lành, 4 tư tế sẽ truyền bắt cho kẻ sẽ được tẩy uế, hai con chim sống và sạch, cùng gỗ bá hương, phẩm cánh kiến và bài hương. 5 Tư tế sẽ truyền giết một con chim trong một bình sành trên dòng nước chảy, 6 còn con chim sống, ngài sẽ lấy nó với gỗ bá hương, len cánh kiến và bài hương mà nhúng tất cả với con chim sống trong huyết con chim đã bị giết trên dòng nước chảy. 7 Ngài sẽ rảy bảy lần trên người lãnh phép tẩy uế khỏi phong hủi mà tuyên bố nó được sạch và thả con chim sống ngoài đồng. 8 Người được tẩy uế sẽ giặt áo xống và cạo tất cả lông lá mình đi, rồi tắm trong nước và nó được sạch. Sau đó nó sẽ vào lại trong trại, nhưng sẽ ở ngoài lều của nó bảy ngày. 9 Ngày thứ bảy, nó sẽ cạo lại tất cả lông lá mình đi: đầu, râu và lông mày; nó sẽ cạo tất cả lông lá và giặt áo xống đi, tắm mình trong nước và nó được sạch.

"10 Ngày thứ tám, nó sẽ lấy hai con chiên hoàn hảo và một con chiên cái hoàn hảo sinh trong năm, ba phần mười (Epha) bột tinh nhồi dầu làm lỡi cúng và một lon dầu. 11 Tư tế làm phép tẩy uế sẽ trình diện người được tẩy uế cùng với lễ vật trước nhan Yavê, nơi cửa Trướng Tao phùng. 12 Tư tế sẽ lấy một con chiên mà tiến dâng làm lễ đền tội cùng với lon dầu: người sẽ bái dâng chúng làm lễ cúng vái trước nhan Yavê. 13 Người sẽ tế sát chiên nơi người ta tế sát lễ tạ tội và lễ thượng hiến trong nơi thánh, vì vật lễ đền tạ cũng như vật lễ tạ tội thì thuộc về tư tế: đó là vật cực thánh. 14 Tư tế sẽ lấy huyết lễ đền tội và tư tế sẽ bôi vào trái tay bên hữu người được tẩy uế và ngón tay cái bên hữu cùng ngón chân cái bên hữu nó. 15 Tư tế sẽ lấy lon dầu mà đổ một phần vào bàn tay trái mình. 16 Tư tế sẽ nhúng một ngón tay phải mình vào dầu nơi lòng bàn tay trái mà rảy dầu bằng ngón tay ấy bảy lần trước nhan Yavê. 17 Dầu còn lại nơi bàn tay mình, tư tế sẽ bôi vào trái tai bên hữu người chịu tẩy uế và ngón tay cái bên hữu cùng ngón chân cái bên hữu trên huyết của lễ đền tội. 18 Dầu còn lại nơi bàn tay của tư tế, người sẽ xoa trên đầu người chịu tẩy uế và tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó trước nhan Yavê.

"19 Ðoạn tư tế sẽ làm lễ tạ tội, và làm phép xá tội trên người chịu tẩy uế để được sạch, sau đó ngài sẽ tế sát lễ thượng hiến. 20 Tư tế sẽ thượng tiến lễ vật thượng hiến và lỡi cúng nơi Tế đàn và tư tế sẽ làm phép xá tội trên người ấy và nó được sạch.

"21 Nếu người ấy nghèo nàn không xoay xở được, thì nó chỉ lấy một con chiên làm lễ đền tội làm của cúng vái mà làm phép xá tội trên nó và một phần mười (Epha) bột tinh nhồi dầu làm lỡi cúng và một lon dầu, 22 và hai chim cu hay hai bồ câu non nó có thể sắm được; một con sẽ là lễ tạ tội và một con là lễ thượng hiến. 23 Ngày thứ tám, nó sẽ đem các vật ấy đến cho tư tế để tẩy uế cho mình, nơi cửa Trướng Tao phùng trước nhan Yavê. 24 Tư tế sẽ lấy con chiên đền tội và lon dầu và tư tế sẽ bái dâng chúng làm lễ cúng vái trước nhan Yavê. 25 Ngài sẽ tế sát con chiên đền tội và tư tế sẽ lấy huyết lễ vật đền tội và bôi vào trái tai bên hữu người chịu tẩy uế và ngón tay cái bên hữu cùng ngón chân cái bên hữu nó. 26 Còn dầu thì tư tế sẽ đổ một phần vào bàn tay trái mình, 27 và tư tế sẽ lấy một ngón tay bên hữu mà rẩy dầu nơi bàn tay trái mình bảy lần trước nhan Yavê. 28 Ðoạn tư tế sẽ bôi dầu nơi bàn tay mình vào trái tai bên hữu người chịu tẩy uế và ngón tay cái bên hữu cùng ngón chân cái bên hữu nó trên chỗ đã có huyết của lễ đền tội. 29 Dầu còn lại nơi bàn tay tư tế, ngài sẽ xoa trên đầu người chịu tẩy uế để làm phép xá tội trên nó trước nhan Yavê. 30 Ðoạn một trong hai chim cu hay bồ câu non - điều nó có thể sắm được - ngài sẽ làm, 31 một là lễ tạ tội và một là lễ thượng hiến, thêm vào lỡi cúng, và tư tế sẽ làm phép xá tội trên người chịu tẩy uế trước nhan Yavê.

"32 Ðó là luật về người mắc tật phong mà không thể xoay xở được gì cho lễ tẩy uế của nó".

 

Phong nơi nhà cửa

33 Yavê phán với Môsê và Aharôn rằng:

"34 Khi nào các ngươi vào đất Canaan Ta đã ban cho các ngươi làm sở hữu, nếu Ta giáng xuống đòn phong hủi ngôi nhà nào trong lãnh địa của các ngươi, 35 chủ nhà sẽ đến báo cho tư tế rằng: "Tôi thấy hình như là đòn phong hủi nơi nhà!" 36 Tư tế truyền cho dọn trống nhà đi trước khi tư tế đến xem xét đòn phong hủi khiến cho không vật nào trong nhà ra nhơ. Sau đó, tư tế vào xem xét nhà, 37 ngài sẽ xem xét đòn phong hủi, và nếu thấy có vật ấy nơi vách nhà làm thành những lằn xanh xanh hay đo đỏ, và hình như lõm hơn mặt vách, 38 tư tế sẽ ra khỏi nhà, nơi cửa nhà và giam cứu nhà ấy bảy ngày. 39 Ngày thứ bảy, tư tế trở lại và xem xét, nếu thấy vết thương lan ra trên tường nhà, 40 tư tế sẽ truyền cho người ta rỡ các viên đá có vết thương mà quẳng bên ngoài thành nơi một chỗ nhơ. 41 Rồi tư tế dạy người ta nạo trong nhà và xung quanh và đem đổ cát đã nạo ra bên ngoài thành, nơi một chỗ nhơ. 42 Người ta sẽ lấy những viên đá khác đem thay vào các viên đá (trước), người ta sẽ lấy cát khác và tô (vách) nhà lại.

"43 Nếu vết thương loang lở ra lại, sau khi người ta rỡ các viên đá, và đã nạo nhà cùng đã tô vách lại, 44 thì tư tế vào mà xem xét, và nếu thấy vết thương lan ra trong nhà: đó là phong hủi dễ lây nơi nhà! Nhà đã ra nhơ! 45 Người ta sẽ đập phá nhà đi: Ðá, gỗ và tất cả hồ xây nhà mà đem ra ngoài thành đến một chỗ nhơ.

"46 Ai vào nhà trong những ngày giam cứu nó, sẽ mắc uế cho đến chiều. 47 Ai nằm trong nhà sẽ phải giặt áo xống đi; và ai ăn gì trong nhà cũng sẽ phải giặt áo xống đi. 48 Nếu tư tế đến xem xét mà thấy vết thương không lan ra trong nhà sau khi đã tô (vôi) nhà, tư tế sẽ tuyên bố nhà ấy sạch, vì vết thương đã lành.

"49 Ðể làm lễ tạ tội cho nhà, (tư tế) sẽ lấy hai con chim, gỗ bá hương, len cánh kiến và bài hương. 50 Ngài sẽ giết một con chim trong một bình sành trên dòng nước chảy. 51 Ngài sẽ lấy gỗ bá hương và bài hương và len cánh kiến và con chim sống mà nhúng tất cả vào huyết con chim đã bị giết trong nước chảy, và người sẽ rảy nhà bảy lần. 52 Ngài sẽ làm lễ tạ tội cho nhà nhờ huyết chim và nước chảy, cùng với con chim sống, gỗ bá hương, bài hương, len cánh kiến, 53 đoạn ngài sẽ thả con chim sống bên ngoài thành ở ngoài đồng. Và ngài sẽ làm phép xá tội trên nhà và nó được sạch.

"54 Ðó là luật về mọi vết thương phong hủi, chốc, 55 về phong hủi nơi áo xống, nhà cửa, 56 về mụn nhọt, lác, chấm đốm, 57 để dạy dỗ vào ngày người ta mắc uế và ngày người ta tẩy uế.

"Ðó là luật về phong hủi".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page