Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 17 -

 

IV. Luật Về Sự Thánh Thiện

 

Tế sát và lễ vật

1 Yavê phán với Môsê rằng:

"2 Hãy bảo Aharôn và các con nó, cùng toàn thể con cái Israel: ngươi sẽ nói với họ:

Này: Ðiều Yavê đã truyền:

"3 Người nào, bất cứ là ai thuộc nhà Israel, mà tế sát bò, hay chiên dê, trong trại, hay tế sát bên ngoài trại, 4 lại không đem nó đến cửa Trướng Tao phùng để tiến dâng làm lễ vật cho Yavê đằng trước Nhà tạm của Yavê: con người ấy sẽ bị kể tội về máu ấy: Nó đã đổ máu. Người ấy sẽ bị diệt khỏi lòng dân nó. 5 Ngõ hầu con cái Israel đem đến cho Yavê, nơi cửa Trướng Tao phùng, (đến) với tư tế, mà tế sát chúng làm lễ tế kỳ an cho Yavê. 6 Tư tế sẽ tưới huyết trên tế đàn của Yavê nơi cửa Trướng Tao phùng, và huân yên mỡ làm hinh hương giải hờn dâng kính Yavê. 7 Chúng sẽ không tế sát các lễ tế của chúng nữa cho lũ sơn dương yêu quái, mà chúng dâm bôn thờ quấy. Ðó sẽ là luật điều vĩnh viễn đối với chúng suốt các thế hệ của chúng.

"8 Ngươi sẽ bảo chúng: người nào bất cứ là ai thuộc nhà Israel, hay thuộc khách ngụ cư ở giữa chúng, mà thượng tiến hy sinh thượng hiến hay lễ tế 9 lại không đem đến cửa Trướng Tao phùng mà tế nó cho Yavê, người ấy sẽ bị diệt khỏi giống nòi.

"10 Người nào bất cứ là ai thuộc nhà Israel hay thuộc khách ngụ cư ở giữa chúng, mà ăn huyết bất kỳ thứ nào, Ta sẽ quay nhan Ta chống lại kẻ ăn huyết, và Ta sẽ diệt nó khỏi lòng dân nó. 11 Vì sinh khí thân xác tụ trong huyết, nên Ta đã dành huyết trên tế đàn, vì các ngươi, để làm phép xá tội trên sinh mạng các ngươi, vì chính huyết sẽ xá tội thay cho sinh mạng. 12 Vì thế Ta đã phán với con cái Israel: Không ai trong các ngươi sẽ ăn huyết, cả khách ngụ cư giữa các ngươi cũng sẽ không ăn huyết.

"13 Người nào, bất cứ là ai thuộc con cái Israel hay thuộc khách ngụ cư giữa chúng, mà săn được thịt săn, thú vật hay chim muông được phép ăn, thì sẽ đổ huyết nó đi và lấy bụi cát phủ đi. 14 Vì sinh khí của mọi thân xác tức là huyết nó (!) và Ta đã phán với con cái Israel: huyết của bất kỳ thịt nào, các ngươi sẽ không ăn: vì sinh khí của mọi thân xác tức là huyết của nó; phàm ai ăn huyết sẽ bị diệt.

"15 Phàm ai ăn một thú chết hay thú bị vồ, dù là bản hương hay khách ngụ cư, nó sẽ phải giặt áo xống, tắm mình trong nước và mắc uế cho đến chiều rồi mới được sạch. 16 Nhược bằng nó không giặt, không tắm mình, nó sẽ mang lấy tội của nó".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page