Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 16 -

 

Ngày xá tội

1 Yavê phán với Môsê, sau cái chết của hai người con của Aharôn, chúng đã phải chết trong khi tiến lại gần trước nhan Yavê. 2 Yavê phán với Môsê:

"Hãy bảo Aharôn anh ngươi là đừng bất cứ thời nào cũng vào thánh điện bên trong Bức Màn, trước Bàn Xá Tội bên trên Khám, để nó khỏi chết, khi Ta hiện ra trong đám mây trên Bàn Xá Tội.

"3 Ðây Aharôn sẽ vào thánh điện như thế nào: với một bò tơ làm lễ tạ tội và một chiên đực làm lễ thượng hiến. 4 Nó sẽ mặc y thường thánh trúc bâu, trên mình có quần trúc bâu, thắt đai trúc bâu và chít quan miện trúc bâu. Ðó là thánh phục: nó sẽ tắm mình trong nước trước khi mặc (các thứ) ấy.

"5 Nó sẽ lĩnh lấy do con cái Israel (dâng) hai con dê đực làm lễ tạ tội và một con chiên đực làm lễ thượng hiến. 6 Aharôn sẽ tiến dâng bò tơ làm lễ tạ tội cho chính mình và nó sẽ làm phép xá tội cho mình và cho nhà mình. 7 Nó sẽ lấy hai con dê đực mà dâng trước nhan Yavê nơi cửa Trướng Tao phùng. 8 Aharôn sẽ bỏ thăm về hai con dê: một thăm cho Yavê và một thăm cho Azazel. 9 Aharôn sẽ tiến dâng con dê đúng thăm cho Yavê và tế nó làm lễ tạ tội. 10 Còn con dê đúng thăm cho Azazel, thì sẽ để sống và đứng trước nhan Yavê, để làm phép xá tội trên nó và thả nó cho Azazel trong sa mạc.

"11 Aharôn sẽ tiến dâng bò tơ tạ tội cho chính mình. Và nó sẽ làm phép xá tội cho chính mình và cho nhà mình; nó sẽ tế sát bò tơ đó làm lễ tạ tội cho chính mình. 12 Nó sẽ lấy đầy một lư hương than hồng nơi tế đàn trước nhan Yavê và đầy một vốc hương xạ lan tán nhuyễn mà đem vào bên trong Bức Màn. 13 Nó sẽ bỏ hương vào lửa, trước nhan Yavê. Mây hương sẽ phủ Bàn Xá Tội bên trên Chứng tri, khiến nó khỏi phải chết. 14 Nó sẽ lấy huyết bò tơ và dùng một ngón tay mà rảy trên mặt Bàn Xá Tội, phía Ðông, và đằng trước Bàn Xá Tội, nó cũng lấy một ngón tay mà rảy bảy lần.

"15 Nó sẽ tế sát con dê lễ tạ tội cho dân và đem huyết nó vào bên trong Bức Màn và với huyết đó, nó cũng sẽ làm một cách thức như với huyết bò tơ: nó sẽ rảy huyết ấy trên Bàn Xá Tội và đằng trước Bàn Xá Tội. 16 Nó sẽ làm phép xá tội trên thánh điện vì các điều nhơ uế của con cái Israel và vì những điều ngỗ nghịch của chúng nơi các tội chúng phạm.

"Nó sẽ làm như thế cho Trướng Tao phùng lưu lại giữa chúng giữa những điều nhơ uế của chúng. 17 Sẽ không được có người nào trong Trướng Tao phùng khi nó vào làm phép xá tội trong thánh điện cho đến khi nó ra.

"Nó sẽ làm phép xá tội cho chính mình nó, cho nhà nó và cho toàn thể đoàn hội Israel. 18 Nó sẽ ra tế đàn trước nhan Yavê và làm phép xá tội cho nó, và nó sẽ lấy máu bò tơ và máu dê mà thoa lên các sừng tế đàn, tất cả xung quanh. 19 Nó sẽ dùng một ngón tay rảy huyết bảy lần trên tế đàn, mà tẩy uế và tác thành nó khỏi điều nhơ uế của con cái Israel.

"20 Khi nó đã làm xong phép xá tội thánh điện, và Trướng Tao phùng, cùng tế đàn, nó sẽ cho dẫn lại con dê còn sống. 21 Aharôn sẽ ấn hai tay trên đầu con dê còn sống và xưng thú trên nó mọi lỗi lầm của con cái Israel, cùng tất cả những điều ngỗ nghịch của chúng nơi các tội chúng phạm; nó sẽ để cả trên đầu con dê và nhờ tay một người túc trực cho thả vào sa mạc, 22 con dê sẽ mang lấy trên nó các lỗi lầm của chúng vào đất khô khan.

"Và người kia sẽ thả con dê trong sa mạc. 23 Aharôn sẽ vào Trướng Tao phùng, cởi các áo trúc bâu ông đã mặc khi vào thánh điện và cất lại ở đó, 24 ông sẽ tắm mình trong nước, ở một nơi thánh và mặc áo xống mình. Ðoạn ông ra mà tế hy sinh thượng hiến của ông, và thượng hiến của dân, mà làm phép xá tội cho chính mình và cho dân; 25 mỡ hy sinh tạ tội, ông sẽ huân yên trên tế đàn.

"26 Còn người đi thả con dê cho Azazel, sẽ giặt áo xống đi, tắm mình trong nước và sau đó mới vào lại trong trại. 27 Bò tơ tạ tội và dê tạ tội mà huyết đã được đem vào làm phép xá tội trong thánh điện, người ta sẽ đem ra bên ngoài trại mà phóng hỏa, da, thịt và phẩn chúng. 28 Người thiêu chúng sẽ phải giặt áo xống, tắm mình trong nước và sau đó mới vào lại trong trại.

"29 Ðó sẽ là luật điều vĩnh viễn cho các ngươi.

"Tháng bảy, mồng mười tháng ấy, các ngươi sẽ hãm mình và không làm việc nào cả, người bản hương cũng như khách ngụ cư giữa các ngươi. 30 Vì trong ngày ấy người ta sẽ làm phép xá tội trên các ngươi, để tẩy uế các ngươi: các ngươi sẽ được sạch trước nhan Yavê về mọi tội lỗi các ngươi đã phạm. 31 Ðối với các ngươi thì đó là đại hưu lễ: các ngươi sẽ hãm mình. Một luật điều vĩnh viễn.

"32 Vị tư tế đã được xức dầu và tấn phong để sung làm tư tế thay cha mình sẽ làm phép xá tội. Nó sẽ mặc áo trúc bâu, áo thánh. 33 Nó sẽ làm phép xá tội cho thánh điện cực thánh và nó sẽ làm phép xá tội cho Trướng Tao phùng và tế đàn; và nó sẽ làm phép xá tội trên hàng tư tế và toàn dân của đoàn hội. 34 Ðó sẽ là luật điều vĩnh viễn đối với các ngươi để làm phép xá tội trên con cái Israel cho khỏi mọi tội lỗi, mỗi năm một lần".

Và người ta đã làm như Yavê đã truyền cho Môsê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page