Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 07 -

 

d) Lễ đền tội

"1 Ðây là luật về luật đền tội.

Ðó là vật cực thánh. Người ta tế sát lễ vật đền tội, 2 chính nơi người ta tế sát lễ vật thượng hiến và huyết nó người ta sẽ rảy trên tế đàn, tất cả xung quanh. 3 Và người ta sẽ tiến dâng dàn mỡ của nó: đuôi, mỡ che bộ lòng, 4 hai quả cật và mỡ trên cật ở trên thận và mỡ lưới nơi gan người ta sẽ lóc ra làm một với cật. 5 Tư tế sẽ huân yên nơi tế đàn làm hỏa tế dâng kính Yavê. Ðó là lễ đền tội. 6 Mọi nam nhân trong hàng tư tế sẽ ăn của cúng ấy; người ta sẽ ăn trong nơi thánh. Ðó là vật cực thánh.

"7 Lễ tạ tội sao, lễ đền tội cũng vậy: đôi bên cũng đồng một luật. Tư tế nào làm phép xá tội, ,thì đồ cúng sẽ thuộc về người ấy. 8 Tư tế tiến dâng thượng hiến của ai, thì bì cách vật thượng hiến sẽ thuộc về tư tế đã tiến dâng. 9 Và mọi lỡi cúng dâng nấu lò, và mọi thứ rán chảo, hấp khuôn đều thuộc về tư tế đã tiến dâng (đồ cúng ấy). 10 Và mọi của cúng dâng nhồi dầu hay để khô thì thuộc về con cái Aharôn hết thảy, ai cũng như ai.

 

e) Lễ tế kỳ an

"11 Ðây là luật về lễ tế kỳ an người ta sẽ tiến dâng Yavê.

"12 Nếu người ta tiến dâng làm lễ tạ ơn, cùng với lễ tế tạ ơn, người ta sẽ tiến dâng bánh thuẫn không men nhồi dầu, bánh bột tinh lúa miến thoa dầu, bột miến và bánh tráng không men thoa dầu. 13 Cùng với bánh thuẫn, người ta sẽ tiến dâng bánh dậy men làm đồ cúng thêm vào lễ tế kỳ an tạ ơn. 14 Một phần trên lễ vật, người ta sẽ tiến dâng làm cúng cử cho Yavê: tư tế nào rảy huyết tế kỳ an, thì phần ấy là của người đó. 15 Thịt lễ tế kỳ an tạ ơn người ta sẽ ăn vào ngày dâng tiến: người ta không để lại đến sáng hôm sau.

 

Lễ khấn bái

"16 Nếu lễ tế dâng tiến là lễ khấn bái hay tự ý, người ta sẽ ăn ngày tiến dâng lễ tế, và hôm sau nữa, những gì còn lại người ta cũng ăn được. 17 Thịt lễ tế còn lại đến ngày thứ ba, người ta sẽ phóng hỏa.

 

Qui luật chung

"18 Nếu quả người ta dám ăn thịt lễ tế kỳ an ngày thứ ba, lễ tế sẽ không được chiếu nhận, không được kể là thành cho kẻ tiến dâng, đó sẽ là của ôi. Sinh linh nào ăn sẽ mang lấy tội.

"19 Thịt đụng phải bất cứ sự gì uế tạp, người ta sẽ không ăn: phải phóng hỏa nó đi.

"Phàm ai là thanh sạch thì được ăn thịt (cúng), 20 sinh linh nào ăn thịt lễ tế kỳ an dâng Yavê mà mắc uế tạp nơi mình, thì sinh linh ấy sẽ bị diệt khỏi giống nòi. 21 Và sinh linh nào đã đụng phải bất kỳ sự gì uế tạp: uế tạp nơi người hay nơi vật nhơ hay sự gì dơ dáy uế tạp khác mà lại ăn thịt lễ tế kỳ an dâng Yavê, thì sinh linh ấy sẽ bị diệt khỏi giống nòi".

22 Yavê phán với Môsê rằng: "23 Hãy bảo con cái Israel, Dàn mỡ mọi thú: bò, chiên, dê, các ngươi sẽ không ăn. 24 Mỡ thú vật chết, và mỡ thú vật bị vồ, người ta sẽ dùng vào việc gì cũng được, nhưng các ngươi nhất nhất sẽ không ăn. 25 Vì phàm ai ăn mỡ thú vật đã được tiến dâng một phần làm hỏa tế dâng kính Yavê, kẻ ăn sẽ bị diệt khỏi giống nòi.

"26 Mọi nơi các ngươi ở, phàm là huyết, các ngươi sẽ không ăn dù là huyết cầm hay huyết thú. 27 Sinh linh nào ăn bất cứ thứ huyết nào, nó sẽ bị diệt khỏi giống nòi".

 

Phần của tư tế

28 Yavê phán với Môsê rằng: "29 Hãy bảo con cái Israel:

Kẻ tiến dâng lễ tế kỳ an dâng kính Yavê sẽ đem lại làm lễ vật cho Yavê (một phần) lễ tế kỳ an. 30 Nó sẽ tự tay đem đến hỏa tế dâng kính Yavê: dàn mỡ kèm theo sườn, để đệ lên làm cúng vái trước nhan Yavê. 31 Tư tế sẽ huân yên mỡ nơi tế đàn, còn sườn sẽ thuộc về Aharôn và con cái. 32 Ðùi phải, các ngươi sẽ dâng làm của cúng cử cho tư tế trích trên phần lễ tế kỳ an của các ngươi. 33 Ai trong hàng con cái Aharôn tiến dâng huyến kỳ an và dàn mỡ, thì sẽ được đùi phải là phần của mình. 34 Vì sườn cúng vái và đùi cúng cử, Ta đã lấy của con cái Israel trong những lễ tế kỳ an của chúng, mà ban cho Aharôn, tư tế, và con cái nó: như luật điều vĩnh viễn trên con cái Israel.

 

Kết luận

35 Ðó là lộc thánh ban cho Aharôn và lộc thánh ban cho con cái nó, trên hỏa tế của Yavê kể từ ngày tiến dâng chúng để sung làm tư tế cho Yavê. 36 Ðó là điều Yavê truyền cho con cái Israel ban cho chúng trong ngày Người xức dầu cho chúng: luật điều vĩnh viễn qua mọi thế hệ của chúng.

37 Ðó là luật về lễ tế thượng hiến, cúng dâng, tạ tội, đền tội, tấn phong và lễ tế kỳ an. 38 Ðó là điều Yavê đã truyền cho Môsê trên núi Sinai, trong ngày Người truyền cho con cái Israel tiến dâng lễ vật cho Yavê trong sa mạc Sinai.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page