Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 08 -

 

II. Lễ Tấn Phong Các Tư Tế

 

Nghi lễ hiến thánh

1 Yavê phán với Môsê rằng:

"2 (Ngươi) hãy đem Aharôn và các con làm một với nó, phẩm phục và dầu tấn phong, bò tơ tạ tội, hai cừu đực và vỉ bánh không men. 3 Ðoạn ngươi hội lại tất cả cộng đồng nơi cửa Trướng Tao phùng".

4 Và Môsê đã làm như Yavê truyền cho ông, và cộng đồng đã hội lại nơi cửa Trướng Tao phùng. 5 Môsê nói với cộng đồng: "Ðây là điều Yavê đã truyền dạy làm!"

6 Môsê đã cho Aharôn và các con tiến lại và lấy nước quán tẩy họ.

7 Rồi ông trao Aharôn y thường và ông thắt đai cho, mặc cho áo cổn, trao cho áo bào và thắt cho đại đới áo bào, choàng lên cho ông áo bào. 8 Ông đặt trên ông, bổ tử và bỏ vào bổ tử, Urim và Tummin. 9 Ông đặt quan miện lên đầu cho, và trên quan miện đằng trước mặt, ông đặt hoa, kim ba thánh, như Yavê đã truyền cho Môsê.

10 Ðoạn Môsê lấy dầu tấn phong và xức dầu Nhà tạm và các vật trong đó mà tác thánh các vật ấy. 11 Ông rảy dầu trên tế đàn bảy lần và xức dầu tế đàn và các đồ phụ thuộc, vạc nước và đế của nó, để tác thánh các vật ấy. 12 Ðoạn ông đổ dầu tấn phong trên đầu Aharôn mà xức dầu cho ông để tác thánh ông.

13 Rồi ông cho con cái Aharôn tiến lại và mặc y thường cho họ và thắt đai cùng chít tế quan cho họ, như Yavê đã truyền cho Môsê.

14 Ông cho dẫn lại bò tơ tạ tội. Aharôn và các con ấn tay trên đầu bò tơ tạ tội. 15 Môsê đã tế sát và lấy huyết nơi ngón tay ông thoa sừng tế đàn, tất cả xung quanh mà giải tội cho tế đàn, đoạn đổ huyết xuống chân tế đàn mà tác thánh nó để làm phép xá tội trên nó. 16 Và ông lấy tất cả mỡ trên bộ lòng và mỡ lưới buồng gan, hai quả cật, với mỡ trên cật và Môsê đã huân yên nơi tế đàn. 17 Còn bò tơ với da, thịt, phẩn nó, ông đem phóng hỏa bên ngoài trại, như Yavê đã truyền cho Môsê.

18 Ðoạn ông cho dắt lại cừu đực thượng hiến, Aharôn và các con ấn tay trên đầu cừu đực ấy. 19 Và Môsê tế sát và vẩy huyết trên tế đàn, tất cả xung quanh. 20 Còn cừu, ông xả thịt thành miếng, và Môsê đã huân yên sọ, các miếng thịt và mỡ lưới. 21 Bộ lòng và bốn vó, ông lấy nước rửa sạch, và Môsê đã huân yên tất cả con cừu nơi tế đàn. Ðó là thượng hiến làm hinh hương giải hờn, đó là hỏa tế dâng kính Yavê, như Yavê đã truyền cho Môsê.

22 Ðoạn ông cho đem lại con cừu đực thứ hai của lễ "tấn phong". Aharôn và con cái ấn tay trên đầu cừu. 23 Môsê tế sát và lấy huyết nó mà bôi vào trái tai hữu Aharôn, ngón cái tay hữu và ngón cái chân hữu ông. 24 Rồi Môsê cho con cái Aharôn tiến lại và ông bôi huyết vào trái tai bên hữu họ, ngón cái tay hữu và ngón cái chân hữu họ. Ðoạn Môsê vẩy huyết trên tế đàn, tất cả xung quanh. 25 Ông đã lấy mỡ, đuôi và tất cả mỡ trên bộ lòng và mỡ lưới buồng gan, hai quả cật và mỡ trên cật cùng với bắp đùi bên hữu. 26 Nơi vỉ bánh không men trước nhan Yavê, ông lấy một bánh thuẫn không men, một bánh thuẫn bánh dầu, một bánh tráng; ông đặt các bánh ấy trên các lá mỡ và bắp đùi bên hữu. 27 Ðoạn ông đặt tất cả trên hai bàn tay Aharôn và bàn tay con cái ông, và dâng làm của cúng vái trước nhan Yavê. 28 Rồi Môsê lấy lại tự bàn tay họ và huân yên nơi tế đàn làm thượng hiến. Ðó là lễ tấn phong hinh hương giải hờn, đó là hỏa tế dâng kính Yavê. 29 Môsê lấy sườn cúng bái dâng làm của cúng vái trước nhan Yavê. Cừu lễ tấn phong đó là phần của Môsê như Yavê đã truyền cho Môsê. 30 Môsê lấy dầu tấn phong và huyết trên tế đàn và rảy trên Aharôn và trên y phục của ông, trên con cái ông và trên y phục con cái ông với ông mà tác thánh Aharôn và y phục ông, cùng con cái ông và y phục của họ làm một với ông.

31 Môsê nói với Aharôn và con cái ông: "Hãy nấu thịt nơi cửa Trướng Tao phùng, và hãy ăn thịt ấy ở đó cùng với bánh trong vỉ lễ tấn phong như tôi đã truyền, mà rằng: Aharôn và con cái sẽ ăn vỉ bánh ấy. 32 Thịt còn dư lại và bánh, các ngươi sẽ phóng hỏa. 33 Các ngươi sẽ không ra khỏi cửa Trướng Tao phùng bảy ngày, cho đến ngày mãn hạn lễ tấn phong của các ngươi vì trong vòng bảy ngày, người ta sẽ tấn phong cho các ngươi. 34 Ðiều người ta đã loan hôm nay chính Yavê đã truyền phải làm để ban phép xá tội trên các ngươi. 35 Các ngươi sẽ ở nơi cửa Trướng Tao phùng ngày đêm trong vòng bảy ngày và các ngươi sẽ giữ điều Yavê truyền phải giữ ngõ hầu các ngươi khỏi phải chết, vì Người đã truyền cho tôi như vậy". 36 Aharôn và con cái đã thi hành mọi điều Yavê đã truyền dạy nhờ tay Môsê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page