Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 01 -

 

I. Nghi Thức Các Lễ Tế

 

Lễ thượng hiến

1 Yavê gọi Môsê và từ Trướng Tao phùng, Yavê phán với ông rằng:

"2 Ngươi hãy nói với con cái Israel và bảo chúng: khi người nào trong các ngươi tiến dâng Yavê, nếu là thú vật, các ngươi sẽ lấy bò hoặc dê làm lễ tiến.

"3 Nếu lễ vật là bò vật dâng làm thượng hiến, thì nó sẽ tiến dâng giống đực hoàn hảo; nó sẽ tiến dâng nơi cửa Trướng Tao phùng, hầu được chiếu nhận trước nhan Yavê. 4 Nó sẽ ấn tay trên đầu vật thượng hiến và (vật ấy) sẽ được chiếu nhận làm phép xá tội cho nó. 5 Nó sẽ tế sát con bò tơ trước nhan Yavê và con cái Aharôn, các tư tế, sẽ tiến dâng huyết và rảy huyết tất cả xung quanh tế đàn nơi cửa Trướng Tao phùng. 6 Nó sẽ lột da vật thượng hiến, và xả thịt nó thành miếng. 7 Con cái Aharôn, các tư tế, sẽ đốt lửa trên tế đàn và sắp củi trên lửa. 8 Con cái Aharôn, các tư tế sẽ sắp các miếng thịt, sọ, và mỡ lưới trên củi đã chụm lửa nơi tế đàn. 9 Bộ lòng và bốn vó, nó sẽ lấy nước rửa sạch, và tư tế sẽ huân yên tất cả trên tế đàn: (Ðó là) thượng hiến, hỏa tế, hinh hương giải hờn dâng kính Yavê.

"10 Nếu lễ vật là dương loại, chiên hay dê làm thượng hiến, nó sẽ tiến dâng giống đực hoàn hảo. 11 Nó sẽ tế sát vật ấy bên sườn tế đàn phía Bắc, trước nhan Yavê; con cái Aharôn, các tư tế, sẽ rảy huyết trên tế đàn, tất cả xung quanh. 12 No sẽ xả thịt vật ấy thành miếng, và cùng với sọ và mỡ lưới, tư tế sẽ sắp trên củi đã chụm lửa nơi tế đàn. 13 Bộ lòng và bốn vó, nó sẽ lấy nước rửa sạch, và tư tế sẽ tiến dâng tất cả và huân yên trên tế đàn: Ðó là thượng hiến hỏa tế hinh hương giải hờn dâng kính Yavê.

"14 Nếu lễ vật là loài cầm làm thượng hiến dâng kính Yavê, nó sẽ tiến dâng làm lễ vật chim cu hay bồ câu non. 15 Tư tế tiến dâng trên tế đàn, và cấu đầu nó và huân yên trên tế đàn; huyết sẽ phải ép hết trên vách tế đàn. 16 Ngài sẽ kéo bọc chứa ra khỏi diều mà vất bên cạnh tế đàn, phía Ðông, nơi đổ tro. 17 Ngài sẽ xẻ vật ấy vào khoảng giữa haii cánh, nhưng đừng tách hẳn ra và tư tế sẽ huân yên (vật ấy) trên tế đàn, trên củi đã ở trên lửa. Ðó là thượng hiến hỏa tế, hinh hương giải hờn dâng kính Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page