Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 02 -

 

Lỡi cúng

"1 Khi một sinh linh nào tiến dâng lỡi cúng cho Yavê, đồ lỡi sẽ là bột tinh. Nó sẽ đổ dầu trên bột và đặt hương lên trên. 2 Và nó sẽ đem đến cho con cái Aharôn, các tư tế; ngài sẽ nắm lấy đầy một nắm tay: bột tinh và dầu, cùng với tất cả hương thơm, và ngài sẽ huân yên phần ký niệm trên tế đàn. (Ðó là) hỏa tế hinh hương giải hờn dâng kính Yavê. 3 Ðồ cúng còn lại thì thuộc về Aharôn và con cái ông. (Ðó là) vật cực thánh trong hỏa tế dâng kính Yavê.

"4 Khi ngươi tiến dâng lỡi cúng bánh nướng lò thì sẽ là bột tinh làm thành bánh thuẫn không men, nhồi dầu và bánh tráng không men thoa dầu.

"5 Nếu đồ lỡi ngươi cúng là bánh rán chảo, thì sẽ là bột tinh nhồi dầu, không men. 6 Người ta sẽ tán ra từng mảnh và ngươi sẽ đổ dầu lên trên. Ðó là lỡi cúng.

"7 Nếu đồ lỡi ngươi cúng là bánh đổ khuôn, nó sẽ được làm bằng bột tinh với dầu.

"8 Ngươi sẽ dâng lên Yavê lỡi cúng làm bằng các thức ấy: người ta sẽ tiến dâng lên tư tế và ngài sẽ đệ lên tế đàn. 9 Tư tế sẽ trích lấy một phần lỡi cúng làm phần ký niệm mà huân yên trên tế đàn là hỏa tế hinh hương giải hờn dâng kính Yavê. 10 Lỡi cúng còn lại thì thuộc về Aharôn và con cái ông. (Ðó là) vật cực thánh trong hỏa tế dâng kính Yavê.

"11 Các lỡi cúng các ngươi tiến dâng Yavê không thứ nào được làm với men, vì men và mật hết thảy, các ngươi sẽ không dùng để huân yên làm hỏa tế dâng kính Yavê. 12 Các ngươi sẽ tiến dâng chúng là đồ lỡi đầu mùa cho Yavê, nhưng chúng không được thượng hiến trên tế đàn làm hinh hương giải hờn. 13 Các đồ lỡi ngươi dùng làm của cúng, ngươi sẽ lấy muối mà muối nó lại và ngươi sẽ không để lỡi cúng của ngươi thiếu muối giao ước của Thiên Chúa của ngươi: ngươi sẽ tiến dâng muối với mọi đồ lỡi của ngươi. 14 Nếu ngươi tiến dâng đồ cúng đầu mùa cho Yavê, ngươi sẽ lấy lúa rang cả gié, cốm lùi, mà tiến dâng làm lỡi cúng đầu mùa của ngươi. 15 Ngươi sẽ pha dầu lên trên, ngươi sẽ để hương thơm lên trên. Ðó là lỡi cúng. 16 Tư tế sẽ lấy cốm lùi và dầu làm một với hương thơm là huân yên làm phần ký niệm. (Ðó là) hỏa tế dâng kính Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page