Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 12 -

 

Việc tẩy uế người đàn bà sinh nở

1 Yavê phán với Môsê rằng: "2 Hãy bảo con cái Israel:

"Khi một phụ nữ thọ thai và sinh trai, nó sẽ mắc uế bảy ngày như những ngày trở mình vì kinh nguyệt, nó sẽ mắc uế. 3 Ngày thứ tám, người ta sẽ cắt bì đứa trẻ nơi da thịt nó. 4 (Người mẹ) sẽ ở cử ba mươi ngày để tẩy uế máu, nó sẽ không đụng đến vật thánh nào và sẽ không vào thánh điện cho đến khi mãn những ngày tẩy uế.

"5 Nếu nó sinh gái, nó sẽ mắc uế hai tuần, như thời kinh uế, và sẽ ở cử sáu mươi sáu ngày để tẩy uế máu.

"6 Khi đã mãn những ngày tẩy uế của nó, dù là con trai hay con gái, nó sẽ đem đến nơi cửa Trướng Tao phùng cho tư tế, một con chiên sinh trong năm ấy, làm lễ thượng hiến và một bồ câu non hay chim cu làm lễ tạ tội. 7 Và ngươi sẽ tiến dâng trước nhan Yavê mà làm phép xá tội trên nó, và nó sẽ được tẩy uế về việc xuất huyết .

"Ðó là luật cho phụ nữ sinh trai hay gái. 8 Nhược bằng nó không thể sắm được một con chiên, thì nó sẽ lấy hai chim cu hay hai bồ câu non, một con làm thượng hiến, và một làm làm lễ tạ tội, và tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó và nó sẽ được tẩy uế.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page