Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 06 -

 

Chức tư tế và các lễ tế

a) Lễ thượng hiến

1 Yavê phán với Môsê rằng:

"2 Ngươi hãy truyền cho Aharôn và con cái nó: Ðây là luật về lễ thượng hiến: (Tức là lễ thượng hiến trên đống lửa trên tế đàn suốt cả đêm cho đến sáng, và lửa tế đàn phải cháy lên luôn ở đó).

"3 Và tư tế sẽ mặc áo trúc bâu và mặc quần trúc bâu trên thịt mình, và ngài sẽ dọn đi tro tàn thượng hiến mà lửa tế đàn đã thiêu và để ở một bên tế đàn. 4 Ðoạn ngài sẽ cởi y phục và mặc y phục khác, mà đem tro tàn ra ngoài trại nơi một chỗ thanh sạch.

"5 Lửa trên tế đàn sẽ đỏ luôn ở đó, không được tắt đi, và sáng sáng, tư tế sẽ đốt củi trên đó; ngài sẽ để lễ tế thượng hiến lể đó và huân yên trên đó dàn mỡ lễ tế kỳ an. 6 Lửa sẽ đỏ thường xuyên trên tế đàn không hề được tắt.

 

b) Lỡi cúng

"7 Ðây là luật về lỡi cúng: con cái Aharôn phải tiến dâng nó trước nhan Yavê đằng trước tế đàn. 8 Ngài sẽ bốc lấy một nắm vừa bột tinh lỡi cúng, vừa dầu của nó và tất cả hương thơm trên lỡi cúng mà huân yên nơi tế đàn làm hinh hương giải hờn, ký niệm dâng kính Yavê, 9 những gì dư lại, Aharôn và con cái được ăn; (vật dư lại) phải được ăn như bánh không men trong nơi thánh; chính nơi Tiền đình Trướng Tao phùng, chúng sẽ ăn. 10 Không được pha men mà nấu; đó là phần Ta ban cho chúng trong các hỏa tế dâng Ta. Ðó là vật cực thánh một thể như lễ vật tạ tội và lễ vật đền tội. 11 Mọi nam nhân trong hàng con cái Aharôn đều được ăn. Luật điều vĩnh viễn suốt mọi các thế hệ các ngươi về hỏa tế dâng kính Yavê. Phàm vật gì đụng đến nó sẽ là thánh".

12 Yavê phán với Môsê rằng:

"13 Ðây là lễ vật Aharôn và con cái sẽ tiến dâng Yavê vào ngày chúng chịu xức dầu: một phần mười Epha bột tinh làm lỡi cúng thường xuyên, một nửa ban sáng một nửa ban chiều. 14 Bột ấy sẽ được rán chảo với dầu, xong ngươi sẽ đem lại, ngươi sẽ tiến dâng bánh phồng tán nhỏ, làm hinh hương giải hờn dâng kính Yavê. 15 Và tư tế, đấng được xức dầu kế vị nó trong hàng con cái nó cũng sẽ làm thế. Ðó là luật điều vĩnh viễn do bởi Yavê. Là toàn thiêu, nó sẽ được huân yên. 16 Phàm là lỡi cúng của tư tế thì phải là toàn thiêu, không được ăn".

 

c) Lễ tạ tội

17 Yavê phán với Môsê rằng:

"18 Hãy bảo Aharôn và con cái:

Ðây là luật về lễ tạ tội: nơi tế sát lễ vật thượng hiến, sẽ tế sát lễ vật tạ tội trước nhan Yavê. Ðó là vật cực thánh. 19 Tư tế cử hành lễ tạ tội sẽ ăn (vật ấy); người ta sẽ ăn, trong nơi thánh, trong Tiền đình Trướng Tao phùng. 20 Phàm vật gì đụng đến thịt nó sẽ nên thánh và nếu có huyết nó vấy vào áo, ngươi sẽ gột trong nơi thánh chỗ đã bị vấy huyết. 21 Ðồ sành dùng để nấu (vật ấy) sẽ phải đập bể đi, và nếu đã nấu trong đồ đồng, đồ ấy phải được cọ sạch và rửa trong nước. 22 Mọi nam nhân trong hàng tư tế đều được ăn. Ðó là vật cực thánh; 23 nhưng phàm lễ tạ tội nào mà huyết đã được đem vào trong Trướng Tao phùng để làm phép xá tội trong thánh điện, thì không được ăn: nhưng phải lấy lửa thiêu đi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page