Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 15 -

 

Nhơ uế về sinh lý

a) Về đàn ông

1 Yavê phán cùng Môsê và Aharôn rằng:

"2 Hãy bảo con cái Israel và nói với chúng:

Khi người nào bất kỳ ai trong mình mắc lậu, lậu huyết của nó (là vật) nhơ. 3 Và đây là điều nhơ do chứng lậu:

Mình nó nhỉ ra lậu huyết hay là mình nó bị nghẽn do lậu huyết: đó là điều nhơ (của) nó.

4 Giường nào người mắc lậu nằm lên đều mắc uế, đồ vật nào nó ngồi vào đều mắc uế.

5 Ai đụng đến giường nó sẽ phải giặt áo xống và tắm trong nước, và mắc uế cho đến chiều.

6 Kẻ nào ngồi lên đồ vật người mắc lậu đã ngồi, sẽ phải giặt áo xống đi và tắm nước, và mắc uế cho đến chiều.

7 Kẻ nào đụng đến mình người mắc lậu, sẽ phải giặt áo xống đi và tắm nước, và mắc uế cho đến chiều.

8 Người mắc lậu nhổ phải người sạch, người này sẽ phải giặt áo xống đi và tắm nước, và mắc uế cho đến chiều.

9 Yên nào người mắc lậu cưỡi lên sẽ mắc uế.

10 Phàm kẻ nào đụng đến bất cứ vật gì ở dưới mình nó sẽ mắc uế cho đến chiều;

Kẻ nào khuôn vác các đồ ấy, sẽ phải giặt áo xống đi và tắm nước, và mắc uế cho đến chiều.

11 Phàm ai bị người mắc lậu rờ đến khi chưa cọ tay trong nước, sẽ phải giặt áo xống đi và tắm nước, và mắc uế cho đến chiều.

12 Ðồ sành người mắc lậu đụng đến sẽ phải đập bể, phàm là đồ gỗ thì phải cọ rửa trong nước.

13 Khi người mắc lậu được sạch hết chứng lậu, nó sẽ tính cho mình bảy ngày để làm (lễ) tẩy uế. Nó sẽ phải giặt áo xống và tắm mình trong dòng nước chảy và nó được sạch. 14 Ngày thứ tám nó sẽ lấy hai chim cu hay hai bồ câu non mà đến trước nhan Yavê, nơi cửa Trướng Tao phùng và dâng cho tư tế. 15 Tư tế sẽ làm, một là lễ tạ tội và một là lễ thượng hiến, và tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó trước nhan Yavê vì chứng lậu của nó.

"16 Người nào xuất tinh sẽ phải tắm rửa tất cả mình mẩy và mắc uế cho đến chiều. 17 Mọi áo xống, mọi (đồ bằng) da có vấy xuất tinh sẽ phải giặt rửa trong nước và mắc uế cho đến chiều.

"18 Khi người đàn bà đã để một người đàn ông gieo tinh trong mình, thì cả hai sẽ phải tắm trong nước và mắc uế cho đến chiều.

 

b) Về đàn bà

"19 Khi người đàn bà xuất huyết, huyết xuất ra và là máu trong mình nó, nó sẽ lưu bảy ngày trong kinh uế.

"Phàm ai đụng đến nó sẽ mắc uế cho đến chiều.

"20 Phàm vật gì nó nằm (trên đó) trong thời kinh uế sẽ mắc uế; và phàm vật gì nó ngồi lên trên đều sẽ mắc uế.

"21 Phàm ai đụng đến giường nó sẽ phải giặt áo xống và tắm trong nước, và mắc uế cho đến chiều.

"22 Phàm ai đụng đến đồ vật gì nó ngồi lên trên, sẽ phải giặt áo xống và tắm trong nước, và mắc uế cho đến chiều.

"23 Nếu trên giường nó hay trên đồ vật gì nó ngồi mà có vật gì thì ai đụng đến vật ấy sẽ mắc uế cho đến chiều.

"24 Nếu có người nào nằm với nó và dây phải kinh uế của nó, người ấy sẽ mắc uế bảy ngày và giường nào người ấy nằm lên đều sẽ mắc uế.

"25 Khi người đàn bà mắc chứng lậu huyết lâu ngày, ngoài thởi kinh nguyệt, hay bị lậu huyết quá (thời) kinh nguyệt, thì mọi ngày bị lậu huyết uế tạp, nó sẽ mắc uế như những ngày kinh nguyệt. 26 Hễ giường nào nó nằm lên trong những ngày lậu huyết, đối với nó sẽ như giường thời kinh nguyệt; hễ đồ vật nào nó ngồi vào sẽ mắc uế như do nhơ uế vì kinh nguyệt. 27 Phàm ai đụng vào các vật ấy sẽ mắc uế, và phải giặt áo xống và tắm trong nước, và mắc uế cho đến chiều.

"28 Nếu nó được sạch hết lậu huyết, nó tính cho mình bảy ngày, và sau đó nó được sạch. 29 Ngày thứ tám nó sẽ bắt hai chim cu hay hai bồ câu non mà đem đến cho tư tế nơi cửa Trướng Tao phùng.

"30 Tư tế sẽ làm, một là lễ tạ tội và một là lễ thượng hiến; và tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó trước nhan Yavê vì chứng lậu huyết nhơ uế của nó.

 

Kết luận

"31 Các ngươi sẽ tránh cho con cái Israel khỏi các sự nhơ uế của chúng, ngõ hầu chúng khỏi phải chết vì các sự nhơ uế của chúng mà làm cho Nhà tạm của Ta ở giữa chúng phải ra nhơ uế.

"32 Ðó là luật về người mắc lậu và kẻ để xuất tinh, nên do đó mà ra nhơ uế, 33 cùng về đàn bà trở mình vì kinh nguyệt, và kẻ nào phải lậu huyết, dù là nam hay là nữ, và về người đàn ông nằm với đàn bà nhơ uế".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page