Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 22 -

 

Thánh thiện trong việc tham dự vật thánh

a) Các tư tế

1 Yavê phán với Môsê rằng:

"2 Hãy bảo Aharôn và các con nó: Chúng phải biết kiêng (ít thức) của thánh con cái Israel hiến thánh cho Ta và đừng làm uế tục Danh Thánh của Ta: Ta là Yavê! 3 Hãy bảo chúng:

"Suốt mọi thế hệ các ngươi, phàm ai thuộc tất cả dòng giống các ngươi dám lại gần các của thánh con cái Israel hiến thánh cho Yavê, mà có nhơ uế nơi mình, thì sinh linh ấy sẽ bị diệt khỏi trước nhan Ta: Ta là Yavê.

"4 Người nào, bất kỳ ai thuộc dòng giống Aharôn, mắc phung, mắc lậu, sẽ không được ăn của thánh, bao lâu chưa được tẩy uế; (cũng vậy) kẻ nào rờ đến một người mắc uế vì một vong linh, hay người có tinh dịch phát xuất, 5 hay người nào rờ đến bất cứ côn trùng nào làm cho bị nhơ uế, hay (rờ đến) người ta làm cho bị nhơ uế, do bởi sự nhơ uế của nó, bất kỳ sự gì, 6 sinh linh nào rờ đến nó sẽ mắc uế cho đến chiều và sẽ không ăn của thánh, trừ phi là đã tắm mình trong nước. 7 Mặt trời lặn, thì nó được sạch và sau đó, nó được ăn của thánh, vì đó là lương thực của nó.

"8 Thú vật chết hay bị vồ, (tư tế) sẽ không ăn, kẻo mà mắc uế: Ta là Yavê!

"9 Chúng sẽ giữ điều Ta truyền giữ kẻo chuốc lấy tội vì điều ấy mà chết, bởi đã làm uế tục (của thánh): Ta là Yavê, Ðấng đã tác thánh chúng.

 

b) Người thường

"10 Người thường bất cứ ai, sẽ không được ăn của thánh; người ngụ cư nơi nhà tư tế và kẻ làm thuê không được ăn của thánh. 11 Nhưng khi tư tế tậu một sinh linh và trả bạc tậu lấy, kẻ ấy được phép ăn; (cũng vậy) nô lệ sinh trưởng trong nhà sẽ được ăn lương thực của chúng. 12 Con gái của tư tế đã lấy một người thường, sẽ không được ăn của thánh đã được cúng cử. 13 Con gái của tư tế góa chồng hay bị rẫy, mà không con cái và đã về lại nhà cha như thuở còn con gái, thì được ăn lương thực của cha, nhưng không người thường nào được ăn. 14 Người nào sơ ý ăn của thánh, thì sẽ bồi thêm một phần năm mà trả lại của thánh cho tư tế.

"15 Chúng sẽ không làm uế tục các của thánh con cái Israel đã cúng cử dâng kính Yavê: 16 (của thánh) sẽ kéo xuống tội vạ cho chúng bởi đã ăn các của thánh chúng dâng: vì Ta là Yavê, Ðấng đã tác thánh chúng".

 

c) Vật hy sinh

"17 Yavê phán với Môsê rằng:

"18 Hãy nói với Aharôn và các con nó, cùng toàn thể con cái Israel; ngươi sẽ bảo chúng:

"Người nào bất kỳ ai thuộc nhà Israel và khách ngụ cư trong Israel tiến dâng lễ vật do bởi khân đảo, hay bởi tự nguyện, mà tiến dâng lên Yavê làm lễ thượng hiến, 19 các ngươi muốn được nhậm thì (lễ) phải là vật hoàn hảo, giống đực, lấy trong giống bò, chiên hay dê.

"20 Hễ là vật có tì tích, thì các ngươi đừng tiến dâng, vì sẽ không được nhậm cho các ngươi.

"21 Khi nào tiến dâng Yavê lễ tế kỳ an, để làm tròn lời đã khấn hay bởi tự nguyện, dẫu là bò hay loài dương, (hy sinh) phải là vật hoàn hảo, ngõ hầu được nhậm, không được có tì tích gì nơi vật ấy. 22 Vật bị đui mù hay què quặt, thương tổn hay sưng phù, ghẻ chốc, hắc lào, các ngươi sẽ không tiến dâng chúng cho Yavê; các ngươi sẽ không đệ lên tế đàn cho Yavê vật nào như thế làm hỏa tế dâng kính Yavê. 23 Ngưu dương dị hình, còi cọc, ngươi được tế làm lễ tự nguyện, nhưng để làm hi sinh khấn đảo, thì nó sẽ không được nhậm. 24 Vật bị dập, bị nghiền, bị moi, bị chặt (mất cao hoàn), các ngươi sẽ không tiến dâng Yavê và các ngươi sẽ không làm thế trong xứ sở các ngươi. 25 Từ tay người ngoại bang, các ngươi sẽ không lĩnh nhận vật nào như thế để tiến dâng làm lương thực cho Thiên Chúa của các ngươi, vì tật có nơi chúng là tì tích nơi chúng, chúng sẽ không được nhậm cho các ngươi".

26 Yavê phán với Môsê rằng:

"27 Khi bò, chiên hay dê sinh ra, nó sẽ ở dưới mẹ nó bảy ngày; ngày thứ tám trở đi, nó có thể được chiếu nhậm làm lễ vật hỏa tế dâng kính Yavê. 28 Ngưu hay dương, các ngươi sẽ không tế sát cùng một ngày với con của nó.

"29 Và khi các ngươi tế sát lễ tế tạ ơn cho Yavê, các ngươi sẽ tế sát sao cho đáng được chiếu nhậm. 30 Trong ngày ấy, người ta sẽ ăn, các ngươi sẽ không để còn lại cho đến sáng: Ta là Yavê".

 

d) Lời khích lệ kết thúc

"31 Các ngươi sẽ giữ các lệnh truyền của Ta, và sẽ thi hành như thế: Ta là Yavê. 32 Các ngươi sẽe không làm uế tục Danh thánh Ta, và Ta sẽ được hiển thánh giữa con cái Israel, Ta, Yavê Ðấng tác thánh các ngươi, 33 Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Aicập, để làm Thiên Chúa của các ngươi: Ta là Yavê".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page