Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 04 -

 

Lễ tạ tội

a) Cho tư tế

"1 Yavê phán với Môsê rằng: "2 Ngươi hãy bảo con cái Israel, sinh linh nào phạm tội bởi sơ ý nghịch cùng lịnh truyền nào của Yavê về những điều không được làm và đã làm một điều nào trong các điều ấy.

"3 Nếu là tư tế, đấng được xức dầu mà đã phạm tội, làm dân phải lụy, thì sẽ tiến dâng Yavê vì tội mình đã phạm, một con bò tơ hoàn hảo, làm lễ vật tạ tôi. 4 Ngài sẽ dẫn bò tơ đến cửa Trướng Tao phùng trước nhan Yavê. Ngài sẽ ấn tay trên đầu bò tơ và tế sát bò tơ trước nhan Yavê. 5 Tư tế, đấng được xức dầu sẽ lấy huyết bò tơ, mà đem vào Trướng Tao phùng. 6 Tư tế sẽ nhúng ngón tay vào huyết và vẩy huyết bảy lần trước nhan Yavê, đằng trước mà thánh điện. 7 Tư tế sẽ thoa huyết các sừng hương án xạ nhang trước nhan Yavê trong Trướng Tao phùng: huyết bò tơ, ngài sẽ đổ tất cả nơi chân tế đàn thượng hiến, nơi cửa Trướng Tao phùng.

"8 Ngài sẽ lảy lấy tất cả mỡ bò tơ lễ tạ tôi, mỡ phủ bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng, 9 hai quả cật và mỡ trên cật, kề bên thận, và mỡ lưới nơi gan người ta sẽ lóc ra làm một với cật, -- 10 như người ta lảy lấy nơi bò lễ tế kỳ an, -- và tư tế sẽ huân yên chúng trên tế đàn thượng hiến.

"11 Còn da bò tơ và thịt tất cả với đầu, bốn vó, bộ lòng và bụng chứa. 12 (tức là) tất cả bò tơ, ngài sẽ đem ra ngoài trại, tới một nơi thanh sạch, nơi đổ tro mà thiêu nó đi, trên củi lửa, nó sẽ bị thiêu đi nơi đổ tro.

 

b) Cho cộng đồng

"13 Nếu như tất cả cộng đồng Israel sơ ý phạm tội, và sự đã khuất mắt cả đoàn hội, tuy chúng đã phạm tới lịnh truyền nào của Yavê về những điều không được phép làm và chúng đã mang tội vạ, 14 nhưng rồi đã nhận thức được về tội chúng phạm, thì đoàn hội sẽ tiến dâng bò tơ làm lễ tạ tội; chúng sẽ dẫn nó đến trước Trướng Tao phùng. 15 Các kỳ mục cộng đồng sẽ ấn tay trên đầu bò tơ trước nhan Yavê; người ta sẽ tế sát bò tơ trước nhan Yavê.

"16 Tư tế, đấng được xức dầu, sẽ đem huyết bò tơ vào Trướng Tao phùng; 17 tư tế sẽ nhúng ngón tay vào huyết và vẩy bảy lần trước nhan Yavê đằng trước Màn thánh điện. 18 (Rồi) ngài sẽ lấy huyết thoa các sừng tế đàn ở trước nhan Yavê trong Trướng Tao phùng; huyết bò tơ, ngài sẽ đổ tất cả nơi chân tế đàn thượng hiến, nơi cửa Trướng Tao phùng.

"19 Ngài sẽ lảy lấy tất cả mỡ nó mà huân yên nơi tế đàn. 20 Ngài sẽ dọn dâng bò tơ ấy như đã dọn dâng bò tơ lễ tạ tội: ngài sẽ dọn dâng nó như vậy. Và tư tế sẽ làm phép xá tội trên chúng và chúng được xá tội.

"21 Và ngài sẽ đem bò tơ ra ngoài trại mà thiêu nó đi, như ngài đã thiêu con bò tơ trước. Ðó là lễ tạ tội cho đoàn hội.

 

c) Cho một vương công

"22 Nếu một vương công mắc tội và mang tội vạ vì sơ ý phạm đến lịnh truyền nào của Yavê Thiên Chúa của mình về những điều không được phép làm, 23 hay người ta bảo cho nó biết tội nó đã phạm, nó sẽ dẫn đến làm lễ vật một con dê đực hoàn hảo. 24 Nó sẽ ấn tay trên đầu dê và tế sát nó nơi người ta tế sát lễ thượng hiến trước nhan Yavê. Ðó là lễ tạ tội. 25 Và tư tế sẽ lấy huyết lễ vật tạ tội nơi ngón tay mà thoa các sừng tế đàn thượng hiến, và huyết nó, ngài sẽ đổ nơi chân tế đàn thượng hiến, 26 tất cả mỡ, ngài sẽ huân yên nơi tế đàn như mỡ hy sinh kỳ an. Và tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó, và nó được xá tội.

 

d) Cho một người thường

"27 Nếu sinh linh nào thuộc dân trong xứ phạm tội bởi sơ ý, làm nghịch với lịnh truyền nào của Yavê về những điều không được phép làm và đã mang lấy tội vạ, 28 hay người ta bảo cho biết tội nó đã phạm, nó sẽ dẫn đến làm lễ vật một con dê cái hoàn hảo, để đền tội nó đã phạm. 29 Nó sẽ ấn tay trên đầu (lễ vật) tạ tội và tế sát (lễ vật) tạ tội nơi dâng thượng hiến. 30 Rồi tư tế sẽ lấy huyết nó nơi ngón tay mà thoa các sừng tế đàn thượng hiến, và huyết nó hết thảy, ngài sẽ đổ nơi chân tế đàn. 31 Ngài sẽ lảy mỡ nó ra tất cả như người ta lảy mỡ trên hy sinh kỳ an, và tư tế sẽ huân yên nơi tế đàn làm hinh hương giải hờn dâng kính Yavê và tư tế sẽ làm phép xá tội trên nó và nó được xá tội.

"32 Nếu nó dẫn đến chiên làm lễ vật tạ tội, thì nó sẽ dẫn đến một chiên cái hoàn hảo. 33 Nó sẽ ấn tay trên đầu (lễ vật) tạ tôi và tế sát nó làm (lễ vật) tạ tội nơi người ta tế sát (lễ vật) thượng hiến. 34 Rồi tư tế sẽ lấy huyết (lễ vật) tạ tội nơi ngón tay mà thoa các sừng tế đàn thượng hiến và ngài sẽ đổ huyết nó hết thảy, nơi chân tế đàn. 35 Ngài sẽ lảy hết thảy mỡ nó ra như người ta lảy mỡ con chiên hy sinh kỳ an, và tư tế sẽ huân yên chúng nơi tế đàn trên hỏa tế dâng kính Yavê. Và tư tế làm phép xá tội trên nó và nó được xá tội.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page