Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 03 -

 

Lễ tế kỳ an

"1 Nếu lễ vật nó dâng là lễ tế kỳ an: nếu nó tiến dâng bò vật, đực hay cái (hoàn hảo) nó sẽ tiến dâng trước nhan Yavê. 2 Nó sẽ ấn tay trên đầu lễ vật, và nó sẽ tế sát nơi cửa Trướng Tao phùng, con cái Aharôn, các tư tế, sẽ rảy huyết trên tế đàn, tất cả xung quanh. 3 Nó sẽ tiến dâng lễ tế kỳ an là hỏa tế cho Yavê: Màng mỡ che bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng, 4 hai quả cật và mỡ trên cật, kề bên thận, và mỡ lưới nơi gan, người ta sẽ lóc ra làm một với cật. 5 Con cái Aharôn sẽ huân yên nơi tế đàn kèm theo lẽ thượng hiến đã có trên củi đặt trên lửa. (Ðó là) hỏa tế hinh hương giải hờn dâng kính Yavê.

"6 Nếu lễ vật nó dâng làm lễ tế kỳ an cho Yavê là dương loại, nó sẽ tiến dâng con đực hay cái, hoàn hảo.

"7 Nếu nó tiến dâng chiên làm lễ vật, nó sẽ tiến dâng trước nhan Yavê. 8 Nó sẽ ấn tay trên đầu lễ vật, và nó sẽ sát tế trước cửa Trướng Tao phùng, con cái Aharôn sẽ rảy huyết trên tế đàn, tất cả xung quanh. 9 Nó sẽ tiến dâng lễ tế kỳ an làm hỏa tế dâng kính Yavê: mỡ của nó, trọn cả đuôi nó xẻo sát vĩ cốt, và màng mỡ che bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng, 10 hai quả cật và mỡ trên cật, kề bên thận, và mỡ lưới nơi gan, người ta sẽ lóc ra làm một với cật. 11 Tư tế sẽ huân yên nơi tế đàn làm thực phẩm hỏa tế dâng kính Yavê.

"12 Nếu lễ vật nó dâng là dê, nó sẽ tiến dâng trước nhan Yavê. 13 Nó sẽ ấn tay trên đầu dê và nó sẽ tế sát trước cửa Trướng Tao phùng, con cái Aharôn sẽ rảy huyết trên tế đàn, tất cả xung quanh. 14 Nó sẽ tiến dâng làm lễ vật của nó như hỏa tế dâng kính Yavê: màng mỡ che bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng. 15 hai quả cật và mỡ trên cật, kề bên thận, và mỡ lưới nơi gan, người ta sẽ lóc ra làm một với cật; 16 tư tế sẽ huân yên các vật ấy nơi tế đàn làm thực phẩm hỏa tế hinh hương giải hờn: tất cả mỡ đều thuộc về Yavê. 17 Luật điều vĩnh viễn suốt mọi thế hệ các ngươi, mọi nơi các ngươi cư ngụ: là mỡ và huyết hết thảy, các ngươi sẽ không ăn".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page