Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Lê Vi

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |


- Chương 19 -

 

Luật luân lý và tế tự

1 Yavê phán với Môsê rằng:

"2 Hãy bảo toàn thể cộng đồng con cái Israel và nói với chúng:

"Hãy là thánh, vì Ta là Thánh, Ta, Yavê Thiên Chúa của các ngươi.

"3 Mỗi người, các ngươi sẽ kính sợ mẹ cha.

"Và các ngươi sẽ giữ các Hưu lễ của Ta: Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi!

"4 Ðừng quay lại với các tà thần, và những thần tượng đúc các ngươi đừng làm cho mình, Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi.

"5 Và khi các ngươi tế sát lễ tế kỳ an cho Yavê, các ngươi sẽ tế sát sao cho đáng được chiếu nhận. 6 Ngày các ngươi tế sát, người ta sẽ ăn và cả hôm sau. Những gì còn lại đến ngày thứ ba, người ta sẽ phóng hỏa. 7 Giả như ngày thứ ba người ta ăn, thì đó là của ôi, lễ tế sẽ không được chiếu nhận. 8 Những kẻ ăn, (mỗi người) sẽ mang lấy tội, vì nó đã phạm thánh đến Yavê: sinh linh ấy sẽ bị diệt mạng khỏi vòng thân thích nó.

"9 Khi các ngươi gặt vụ mùa đồng ruộng các ngươi, ngươi sẽ không gặt hết đến mút ruộng. Và lúa ngươi gặt sót ngươi sẽ không mót. 10 Vườn nho của ngươi, ngươi sẽ không hái đi hái lại; nho vườn ngươi rơi, ngươi sẽ không mót; làm phần kẻ khó và ngụ cư, ngươi sẽ để nó lại: Ta là Yavê, Thiên Chúa các ngươi!

"11 Các ngươi, mỗi người sẽ không trộm cắp, không nói dối, không lừa gạt người đồng tông với các ngươi. 12 Các ngươi sẽ không lấy Danh Ta mà thề dối; (làm thế) ngươi sẽ phạm đến Danh Thiên Chúa của ngươi: Ta là Yavê! 13 Ngươi sẽ không bóc lột đồng loại ngươi, ngươi sẽ không cướp của người; công người làm thuê sẽ không qua đêm nơi nhà ngươi cho đến sáng; 14 ngươi sẽ không rủa người điếc, không để gì vấp chân đằng trước người mù; nhưng ngươi sẽ giới sợ Thiên Chúa của ngươi. Ta là Yavê.

"15 Các ngươi sẽ không làm điều bất công khi phân xử; ngươi sẽ không nể mặt kẻ hèn, không kính nhan người lớn; ngươi sẽ xét xử công minh cho người đồng tông với ngươi. 16 Ngươi sẽ không đi phao vu cho kẻ thân thích với ngươi, không đòi đổ máu người đồng loại. Ta là Yavê. 17 Ngươi sẽ không thù ghét anh em ngươi trong lòng, ngươi sẽ sửa dạy người đồng tông với ngươi và ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. 18 Ngươi sẽ không báo oán, không cưu thù với con cái dân ngươi, nhưng ngươi sẽ yêu mến đồng loại ngươi như chính mình. Ta là Yavê.

"19 Các ngươi sẽ giữ các luật điều của Ta:

"Thú vật tạp loại ngươi sẽ không giao phối, giống tạp loại ngươi sẽ không gieo cùng ruộng, áo xống tạp loại, lai căng ngươi sẽ không mặc vào mình.

"20 Khi người nào đồng sàng cho một đàn bà thụ tinh và nó lại là tỳ thiếp dạm cho một người, nhưng chưa được chuộc hay chưa được phóng thích, thì người ấy sẽ bị phạt vạ, nhưng chúng nó không phải chết, vì người đàn bà không được phóng thích. 21 Người ấy sẽ đem lễ đền tội dâng Yavê nơi cửa Trướng Tao phùng: một chiên đực lễ đền tội. 22 Tư tế sẽ dùng chiên lễ đền tội mà làm phép xá tội trên nó trước nhan Yavê vì tội nó đã phạm, và nó sẽ được tha thứ khỏi tội nó đã phạm.

"23 Khi các ngươi vào trong xứ và các ngươi trồng bất cứ cây ăn quả nào, các ngươi sẽ kể trái trăng của nó như chưa cắt bì, ba năm đầu các ngươi sẽ coi như chưa cắt bì, người ta không được ăn quả. 24 Năm thứ tư, tất cả trái trăng sẽ là của thánh trong lễ liên hoan dâng kính Yavê. 25 Năm thứ năm, các ngươi sẽ ăn quả nó. Như thế nó sẽ tăng thêm hoa lợi cho các ngươi: Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi.

"26 Các ngươi sẽ không ăn vật gì còn huyết, các ngươi sẽ không coi tà thuật số, và chiêm tinh.

"27 Các ngươi sẽ không húi đầu rìa tròn; các ngươi sẽ không xén tròn chòm râu. 28 Các ngươi sẽ không rạch mình khi có đám ma, và các ngươi sẽ không tự xăm mình: Ta là Yavê.

"29 Ngươi chớ phạm thánh là để con gái ngươi làm đĩ, kẻo cả xứ làm đĩ và toàn vùng đầy những dâm ô.

"30 Các ngươi sẽ giữ các hưu lễ của Ta; thánh điện của Ta các ngươi sẽ kính vì: Ta là Yavê.

"31 Các ngươi chớ chạy theo đồng bóng, các ngươi đừng tới thầy bói mà ra nhơ uế vì chúng: Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi.

"32 Trước mặt kỳ mục, ngươi sẽ đứng lên, ngươi sẽ kính nhan người già, và ngươi sẽ kính sợ Thiên Chúa của ngươi: Ta là Yavê.

"33 Khi có khách lạ ngụ nhờ xứ các ngươi, các ngươi sẽ không bức hiếp: 34 như một người bản hương trong các ngươi, các ngươi sẽ xử đãi người khách ngụ cư nơi các ngươi; ngươi sẽ mến yêu nó như chính mình ngươi vì ngươi cũng đã là khách ngụ cư nơi đất Aicập. Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi.

"35 Các ngươi sẽ không làm điều bất công khi phân xử, khi đo đạc, cân lường, dung tích. 36 Các ngươi hay có đòn cân công minh: quả cân công minh, Epha công minh, hin công minh: Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi, Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Aicập.

"37 Các ngươi sẽ giữ các luật điều, các phán quyết của Ta, các ngươi sẽ thi hành như thế: Ta là Yavê".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page