Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 25 -

 

1 Năm thứ chín triều Sêđêqya, ngày mồng mười, tháng mười, Nabukôđônôsor, vua Babel và tất cả quân binh của ông đến đánh Yêrusalem; ông hạ trại hãm thành và thiết đặt vòng vây quanh thành. 2 Thành đã bị vây hãm cho đến năm mười một đời vua Sêđêqya. 3 Tháng tư, mồng chín tháng ấy nạn đói đã nên trầm trọng trong thành và bánh không còn nữa cho dân trong xứ. 4 Thành đã bị công phá. Thấy vậy, vua với tất cả binh lính, nhân lúc ban đêm, đã ra theo con đường qua Cổng giữa hai luỹ bên trên ngự uyển - bấy giờ có quân Kanđê bao quanh thành - và ông đi theo đường đến Hoang giao. 5 Quân binh Kanđê đuổi theo vua và đã đuổi kịp ông trong vùng Hoang giao Yêrikhô, và tất cả binh lính của ông đã tán loạn bỏ ông. 6 Người ta đã bắt vua mà điệu đi đến với vua Babel ở Ribla, ở đó người ta đã tuyên án trên ông. 7 Người ta đã hạ sát các con của Sêđêqya trước mắt ông, đoạn (vua Babel) đâm mù mắt Sêđêqya và cho xiềng ông lại bằng hai xích đồng mà điệu về Babel.

 

Những ngày cuối cùng của Yêrusalem

8 Tháng năm, mồng bảy tháng ấy, tức là năm mười chín đời vua Nabukôđônôsor, vua Babel, Nơbuzarađan, quan thái giám đại thần của vua Babel, đến Yêrusalem. 9 Ông đã đốt Nhà Yavê, Ðền vua, và tất cả nhà cửa ở Yêrusalem. Ông phóng hoả nhà các phú hào. 10 Tất cả binh Kanđê dưới quyền quan thái giám đã triệt hạ các tường lũy quanh Yêrusalem. 11 Dân còn sót lại trong thành, những người đã đào ngũ theo vua Babel, và những thợ thuyền còn lại, Nơbuzarađan, quan thái giám đã bắt đi đày. 12 Còn lê dân trong xứ, thì quan thái giám để lại để trồng nho và canh tác.

13 Quân Kanđê đã đập bể các trụ đồng nơi Nhà Yavê, các giá chở vạc, và Biển đồng trong Nhà Yavê, mà lấy đồng đem về Babel. 14 Họ cũng lấy cả nồi niêu, xẻng, dao kéo, bình tước, và tất cả những đồ bằng đồng dùng khi tế tự. 15 Quan thái giám đã lấy các liệu lư, quán tôn, và tất cả những gì bằng vàng bằng bạc. 16 Hai cột trụ, một Biển (đồng), các giá trở vạc, Salômon đã làm cho Nhà Yavê, đồng của các đồ vật ấy thật vô lường. 17 Mỗi cột trụ cao mười tám xích, và bên trên cột có đẩu bằng đồng, đẩu cao ba xích. Trên đẩu có màng lưới và quả lựu kết xung quanh. Tất cả đều bằng đồng. Cũng vậy về cột trụ thứ hai. Trên màng lưới...

18 Quan thái giám bắt giữ Sơrayah tư tế thủ lãnh, Sơphanyah, tư tế thứ hai, và ba thủ hộ. 19 Còn trong thành, ông bắt giữ một hoạn quan, cai quản quân lính, năm vị cận thần của vua gặp thấy trong thành, viên ký lục của tướng quân, lo việc trưng binh trong xứ, và sáu mươi người thuộc dân trong xứ gặp thấy trong thành. 20 Nơbuzarađan, quan thái giám đã bắt các người ấy mà điệu họ đến với vua Babel ở Ribla. 21 Vua Babel đã ra lịnh xử tử và cho giết họ ở Ribla trong xứ Khamat. Và Yuđa đã bị đày xa đất đai của họ.

 

Gôđôlya tổng trấn Yuđa

22 Về dân còn lại trong xứ Yuđa, những người mà Nabukôđônôsor vua Babel tha sống cho, vua đã đặt Gôđôlya con của Akhiqam, con của Shaphan, cai họ. 23 Tất cả những tướng binh và những người của họ nghe tin vua Babel đã đặt Gôđôlya (làm tổng trấn) thì đã đến với Gôđôlya ở Mispa: Ismael, con của Nơtanyah, Yôkhanan, con của Qarêkh, Sơrayah con của Tankhumet người Nơtôphah, Yaazanyahu, con của Maakati: họ và các người của họ. 24 Gôđôlya thề với họ và các người của họ, và nói với họ: "Ðừng sợ các chức dịch người Kanđê, hãy ở lại trong xứ và phục dịch vua Babel và các bạn sẽ được thái thịnh".

25 Tháng bảy, Ismael, con của Nơtanyah, con của Elishama, thuộc hoàng tộc, và mười người với y đã ám sát Gôđôlya và giết ông, cùng với những người Yuđa và Kanđê ở với ông tại Mispa. 26 Tất cả dân chúng từ bé chí lớn, và những cai binh, chỗi dậy qua Aicập, vì họ sợ người Kanđê.

 

Yôyakin được ân xá

27 Xảy ra là năm ba mươi bảy thời lưu đày của Yôyakin vua Yuđa, tháng mười hai, ngày hai mươi bảy trong tháng, Evil-Mêrôđah vua Babel trong năm đăng quang của ông, đã ân xá cho Yôyakin vua Yuđa và đã cho ông ra khỏi tù. 28 Vua đã thân thiện tiếp chuyện ông và đã đặt ngai ông lên đầu hàng ngai các vua có mặt bên vua ở Babel. 29 Vua đã thay áo tù cho ông và ông đã được cùng bàn luôn luôn trước mặt vua suốt mọi ngày đời ông. 30 Ông được cấp khẩu phần, khẩu phần cố định, do vua ban, ngày nào phần ấy, suốt mọi ngày đời ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page