Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 13 -

 

Yôakhaz, vua Israel

1 Năm hai mươi ba đời Yôas, con của Ôkhôzya, vua Yuđa, Yôakhaz, con của Yêhu lên làm vua Israel, ở Samari. (Ông trị vì) mười bảy năm. 2 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, và ông đã đi theo tội của Yơrôbôam con của Nơbat, do đó Yơrôbôam đã làm cho Israel phạm tội. Ông đã không lánh xa được.

3 Nên nộ khí của Yavê đã bốc cháy trên Israel: Người đã phó nộp họ, mọi ngày, trong tay Khazael vua Aram, và tay Ben-Hađađ con của Khazael. 4 Nhưng Yôakhaz đã xoa dịu nhan Yavê, và Yavê đã nhậm lời ông, vì Người thấy cảnh áp bức Israel phải chịu, bởi vua Aram đã áp bức họ. 5 Yavê đã ban cho Israel một vị cứu tinh. Và họ đã thoát khỏi quyền đô hộ của Aram; con cái Israel lại được an cư trong lều trại của họ như hôm qua hôm kia. 6 Song họ đã không lánh xa tội của nhà Yơrôbôam, do đó Yơrôbôam đã làm cho Israel vấp phạm. Người ta đã ở lì trong tội. Và ngay cả nêu thờ vẫn còn dựng đứng ở Samari. 7 Về binh đội, người ta chỉ để chừa lại cho Yôakhaz năm mươi kị binh, mười xe trận và một vạn bộ binh; quả vua Aram đã tàn sát họ và nghiền tán nên như bụi người ta chà đạp.

8 Còn các việc khác của Yôakhaz, mọi sự ông làm, lòng dũng cảm của ông, lại đã không được chép trong sách Ký sự các vua Israel đó sao? 9 Yôakhaz đã an nghỉ với tổ tiên và người ta đã tống táng ông ở Samari. Yôas con ông đã làm vua kế vị ông.

 

Yôas, vua Israel

10 Năm ba mươi bảy đời Yôas vua Yuđa, Yôas con của Yôakhaz lên làm vua Israel ở Samari; (ông đã trị vì) mười sáu năm. 11 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, và đã không lánh xa tội của Yơrôbôam đã làm cho Israel vấp phạm; trái lại ông đã buông theo tội ấy.

12 Còn các việc khác của Yôas mọi sự ông đã làm, lòng dũng cảm của ông khi giao chiến với Amasya vua Yuđa, lại đã không được chép trong sách Ký sự các vua Israel đó sao? 13 Yôas đã yên nghỉ với tổ tiên, và Yơrôbôam đã lên ngự ngai của ông. Yôas đã được tống táng ở Samari với các vua Israel.

 

Êlisa chết

14 Êlisa lâm bệnh (bệnh khiến ông phải chết). Và Yôas vua Israel xuống gặp ông mà khóc trên mặt ông và nói: "Ôi, cha ơi, cha ơi, binh xa chiến mã của Israel!" 15 Êlisa bảo ông: "Cầm lấy cung tên!" Và ông đã cầm lấy cung tên. 16 (Êlisa) lại bảo vua Israel: "Tay hãy kéo cung". Và tay ông kéo cung. Êlisa đặt tay mình lên tay vua, 17 và bảo: "Mở cửa sổ, về hướng Ðông", và vua mở cửa sổ. Êlisa bảo: "Bắn!" và ông bắn. Êlisa nói: "Mũi tên thắng trận của Yavê! Mũi tên thắng trận trên Aram! Ngài sẽ đánh Aram tận tuyệt ở Aphêk".

18 Ông lại bảo: "Cầm lấy tên!" và vua đã cầm tên, ông bảo vua Israel: "Ðập xuống đất!". Vua đập ba lần rồi ngừng lại. 19 Người của Thiên Chúa đã nổi thịnh nộ với vua mà nói: "Ðáng lẽ phải đập năm hay sáu lần, và đánh tận tuyệt Aram. Nhưng bây giờ, ngài sẽ chỉ đánh được Aram ba lần".

20 Êlisa chết và người ta đã chôn cất ông. Hằng năm có những toán quân du kích của Moab xâm nhập vào xứ. 21 Xảy ra là có những người đi chôn một người kia, khi thấy một trong những toán quân du kích ấy, thì họ đã vất người (chết) trên mộ của Êlisa và đi mất. Người (chết) vừa đụng phải hài cốt Êlisa thì đã hồi dương và đứng dậy được.

 

Yôas thắng Aram

22 Khazael, vua Aram áp bức Israel suốt đời Yôakhaz. 23 Nhưng Yavê đã khoan hồng chạnh thương họ, và đoái nhìn đến họ, vì Giao ước của Người với Abraham, Ysaac và Yacob, Người đã không nỡ tru diệt họ. Người đã không khử bỏ họ khỏi nhan Người, cho đến thời này. 24 Khazael vua Aram chết và Ben-Hađađ con ông lên làm vua kế vị ông.

25 Bấy giờ Yôas con của Yôakhaz đã đến giựt khỏi tay Ben-Hađađ con của Khazael các thành Khazael đã chiếm được của ông Yôakhaz cha ông trong thời chiến tranh. Yôas đã đánh bại (Ben-Hađađ) ba lần và lấy lại được các thành của Israel.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page