Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 22 -

 

3- Yôsya Và Cuộc Cải Cách Tôn Giáo

 

Yôsya, vua Yuđa

1 Yôsya được tám tuổi khi lên làm vua, và đã trị vì ba mươi mốt năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Yơđiđah, con của Ađayah, quê ở Bosqat. 2 Ông đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê và trong mọi sự ông đã đi theo đường lối của Ðavit cha ông; không xiêu qua phải, vẹo qua trái.

 

Tìm được sách luật

3 Xảy ra là năm thứ mười tám đời vua Yôsya, nhà vua sai viên ký lục Shaphan, con của Axalyahu, con của Mơshullam lên Nhà Yavê, mà rằng: "4 Hãy lên gặp Khilqiyahu, thượng tế, (bảo) ông tổng cộng bạc dâng vào Nhà Yavê, mà những người thủ hộ đã thu được nơi dân, 5 để người ta trao tay những kẻ lo công việc, những người hữu trách về Nhà Yavê, và để họ trả cho nhân công nơi Nhà Yavê mà sửa chữa những gì hư hại nơi Nhà, 6 cho thợ mộc, cho thợ nề, thợ xây, và cũng để mua gỗ và đá đẽo mà sửa chữa những gì hư hại nơi Nhà. 7 Nhưng đừng đòi họ tính sổ về bạc đã trao tay họ, vì họ lo việc một cách tín cẩn".

8 Khilqiyahu thượng tế nói với Shaphan viên ký lục: "Tôi tìm thấy một sách Luật trong Nhà Yavê". Rồi Khilqiyahu trao sách cho Shaphan đọc. 9 Shaphan, viên ký lục về lại với vua và báo cáo lại cho vua hay. Ông nói: "Bầy tôi của ngài đã đúc bạc tìm thấy được trong Nhà và họ đã trao tay các kẻ lo công việc, những người hữu trách về Nhà Yavê". 10 Ðoạn Shaphan, viên ký lục trình lại với vua: "Khilqi- yahu tư tế đã trao cho tôi một quyển sách", và Shaphan đọc lên trước mặt vua.

 

Thỉnh vấn nữ tiên tri Hulđa

11 Vua vừa nghe các lời trong sách rồi, thì xé áo mình. 12 Ðoạn vua truyền cho Khilqiyahu vị tự tế, Akhiqam, con của Shaphan, Akbor con của Mikayah, Shaphan viên ký lục, và Asayah tôi tớ của vua, rằng: "13 Hãy đi thỉnh vấn Yavê cho ta và cho dân, cho toàn thể Yuđa, về các lời trong sách đã tìm được này: quả là lớn, cơn thịnh nộ của Yavê bốc cháy trên chúng ta, bởi chưng tổ tiên chúng ta đã không vâng nghe các lời của sách này, để làm theo mọi điều đã viết trong đó".

14 Khilqiyahu vị tư tế, Akhiqam, Akbor, Shaphan và Asayah đã đi gặp nữ tiên tri Hulđah, vợ của Kharkhas. Bà lưu trú ở Yêrusalem, quận nhì; và họ đã nói chuyện với bà 15 và bà nói với họ: "Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Các ngươi hãy nói với người đã sai các ngươi đến với Ta: 16 Yavê phán thế này: Này Ta sắp giáng họa chốn này, trên dân cư chốn này, tất cả các lời trong sách vua Yuđa đã đọc. 17 Bởi vì chúng đã bỏ Ta và huân yên cho các thần khác, mà chọc tức Ta với tất cả các việc tay chúng đã làm. Cơn thịnh nộ của Ta đã bùng cháy trên chốn này và sẽ không tắt nữa. 18 Với vua Yuđa, kẻ sai các ông đến thỉnh vấn Yavê, các ông sẽ nói với ngài: Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Các lời ngươi đã nghe... 19 Bởi vì ngươi đã mủi lòng và hạ mình xuống trước nhan Yavê, khi ngươi nghe điều Ta phán về chốn này và dân cư chốn này, điều đó nên mối kinh tởm, nên lời rủa độc; bởi vì ngươi đã xé áo và khóc trước nhan Ta, thì cả Ta nữa Ta cũng đã nghe - sấm của Yavê. 20 Cho nên, này Ta sẽ cho ngươi được sum vầy với tổ tiên, và ngươi được qui hồi bằng yên trong mồ mả của ngươi. Mắt ngươi sẽ không trông thấy tất cả cái họa Ta sắp giáng xuống chốn này và dân cư chốn này!" Và họ đã trình bày lại tự sự cho vua.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page