Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 08 -

 

Kết thúc truyện người đàn bà Shunem

1 Êlisa nói với người phụ nữ có đứa con trai đã được ông làm cho sống lại, rằng: "Chỗi dậy mà trẩy đi, bà và gia đình bà, và hãy ngụ nhờ nơi nào bà ngụ nhờ được, và Yavê đã gọi nạn đói - và nó cũng đã đến trong xứ rồi - bảy năm trường". 2 Bà ấy đã trỗi dậy và làm theo lời người của Thiên Chúa (đã dạy), bà và gia đình bà đã đi cư ngụ ở đất Philitin bảy năm, 3 Sau bảy năm, bà đã từ đất Philitin trở về và bà đi khiếu nại với vua về nhà cửa ruộng đất của bà.

4 Bấy giờ vua đang nói với Ghêkhazi, nguyên là tiểu đồng cho người của Thiên Chúa mà rằng: "Ngươi hãy thuật lại ta nghe tất cả những việc lớn lao Êlisa đã làm". 5 Và trong khi nó thuật lại cho vua việc Êlisa đã làm cho người chết sống lại, thì này người đàn bà có đứa con được ông cho sống lại đến khiếu nại với vua về nhà cửa ruộng đất của bà, Ghêkhazi nói: "Tâu Ðức Vua, chúa công tôi, chính bà ấy đó, chính con bà ấy đó, đứa bé đã được Êlisa làm cho sống lại!" 6 Vua mới hỏi chuyện bà ấy và bà đã thuật tự sự cho vua nghe. Ðoạn vua cấp một hoạn quan lo việc của bà mà rằng: "Lo sao cho người ta hoàn lại cho bà ấy mọi sự thuộc về bà cùng tất cả lợi tức ruộng đất kể từ ngày bà đã bỏ xứ cho đến bây giờ".

 

Êlisa và Khazael

7 Êlisa đến Ðama-Ben-Hađađ, vua Aram lâm bịnh, và người ta báo tin cho ông hay rằng: "Người của Thiên Chúa đã đến tận nơi đây". 8 Vua nói với Khazael: "Khanh hãy cầm tay lễ vật mà đi đón người của Thiên Chúa và nhờ ngài thỉnh vấn Yavê, mà rằng: Tôi có thể hồi phục khỏi cơn bịnh này không?".

9 Khazael đã trẩy đi đón ông. Y đã cầm tay lễ vật, tất cả những gì quí nhất của Ðama, chất trên bốn mươi con lạc đà. Y đến đứng trước mặt ông và nói: "Con của ngài là Ben-Hađađ, vua Aram sai tôi đến với ngài để hỏi: Tôi có thể qua khỏi cơn bịnh này không?" 10 Êlisa nói với y: "Ông đi nói với ngài: Thế nào ngài cũng sẽ hồi phục! - Song Yavê đã cho tôi thấy là thế nào ngài cũng sẽ chết". 11 Rồi ông sững mặt lại và nhìn trừng trừng, đến sượng cả người. Rồi người của Thiên Chúa khóc. 12 Khazbel mới nói: "Tại sao đức ông lại khóc?" Ông nói: "Vì tôi biết tai họa ông sẽ gây ra cho con cái Israel; các thành lũy ông sẽ phóng hỏa; tinh hoa của chúng ông sẽ tuốt gướm chém giết; trẻ sơ sinh ông sẽ đánh vỡ sọ; những đàn bà mang thai, ông sẽ phanh thây!" 13 Khazael nói: "Tôi tớ ngài, con chó này là gì mà làm được điều lớn lao như vậy?" Êlisa nói: "Yavê đã cho tôi thấy ông làm vua Aram".

14 Y từ giã Êlisa mà về với chúa công của y. Ông hỏi: "Êlisa đã nói gì với ngươi?" Y đáp: "Ông đã nói với tôi là: Thế nào ngài cũng sẽ hồi phục", 15 Hôm sau, y lấy chiếc khăn, nhúng nước đoạn phủ lên mặt vua và vua đã chết. Ðoạn Khazael lên ngôi kế vị.

 

Yôram, vua Yuđa

16 Năm thứ năm đời Yôram, con của Akhab vua Israel - trong khi Yôsaphat làm vua Yuđa - Yôram, con của Yôsaphat lên ngôi làm vua Yuđa. 17 Ông được ba mươi hai tuổi khi lên làm vua và đã trị vì tám năm ở Yêrusalem, 18 Ông đã đi theo đường lối của các vua Israel, theo những điều nhà Akhab đã làm, - vì một người con gái của Akhab là vợ ông, - và ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê., 19 Nhưng Yavê đã không nỡ hủy diệt Yuđa, nhân vì Ðavit tôi tớ Người, theo điều Người đã phán, là sẽ ban cho ông, và con cái ông được có đèn luôn mãi.

20 Vào thời ông, Eđom đã khởi loạn rũ quyền Yuđa và đặt cho mình một vua. 21 Yôram băng qua Xair với tất cả đoàn xe trận. Ðang đêm ông đã chỗi dậy đánh xuyên qua quân Eđom bao vây ông và các quan cai xe trận, và dân đã tẩu thoát về lều của họ. 22 Vậy Eđom đã khởi loạn đã khởi loạn rũ quyền Yuđa cho đến ngày nay. Bấy giờ Libnah khởi loạn, vào thời ấy...

23 Các việc khác của Yôram, mọi sự ông làm, há lại đã không được chép trong sách Ký sự của các vua Yuđa đó sao? 24 Yôram đã yên nghỉ với tổ tiên, và được tống táng với tổ tiên trong thành Ðavit. Và Ôkhôzya con ông đã làm vua kế vị ông.

 

Ôkhôzya, vua Yuđa

25 Năm mười hai đời Yôram, con của Akhab vua Israel, Ôkhôzya con của Yôram lên làm vua Yuđa. 26 Ôkhôzya được hai mươi hai tuổi khi lên làm vua, và đã trị vì một năm ở Yêrusalem; tên mẹ là Athalya, con của Omri, vua Israel. 27 Ông đã đi theo đường nhà Akhab và đã làm sự dữ trước mắt Yavê, y như nhà Akhab, vì ông là người thông gia với nhà Akhab.

28 Cùng với Yôram con của Akhab, ông đã xuất chinh đánh Khazael vua Aram ở Ramot-Galaađ. Quân Aram đã đánh Yôram bị thương. 29 Nên vua Yôram đã lui về điều trị ở Yizrơel, vì các thương tích quân Aram đã gây cho ông ở Ramah, trong lúc ông giao chiến với Khazael vua Aram. Ôkhôzya con của Yôram, vua Yuđa đã xuống thăm Yôram con của Akhab ở Yizrơel, vì ông lâm bịnh.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page