Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 02 -

 

VI. Hạnh Tích Êlisa

1- Những Buổi Ðầu

 

Êlisa kế thừa Êlya làm tiên tri

1 Thuở Yavê cho Êlya lên trời trong cơn gió lốc, Êlya và Êlisa đã từ Gilgal trẩy đi, 2 và Êlya nói với Êlisa: "Con hãy ở lại đây, vì Yavê sai ta đến Bêthel". Nhưng Êlisa thưa: "Nhân mạng sống Yavê và mạng sống ngài, con thề là sẽ không từ biệt ngài!" Và họ đã xuống Bêthel. 3 Con cái tiên tri ở Bêthel ra gặp Êlisa và nói với ông: "Ông biết không, hôm nay Yavê sẽ cất thầy của ông đi, ngay trên đầu ông". Ông nói: "Tôi cũng đã biết rồi, im đi!" 4 Êlya nói với ông: "Êlisa con hãy ở lại đây, vì Yavê sai ta đến Yêrikhô". Nhưng ông thưa: "Nhân mạng sống Yavê và mạng sống ngài, con thề là sẽ không từ biệt ngài!" Và họ đã đến Yêrikhô. 5 Con cái tiên tri ở Yêrikhô tiến lại gặp Êlisa và nói với ông: "Ông biết không hôm nay Yavê sẽ cất thầy của ông đi, ngay trên đầu ông". Ông nói: "Tôi cũng đã biết rồi, im đi!" 6 Êlya nói với ông: "Con hãy ở lại đây, vì Yavê sai ta đến sông Yorđan". Nhưng ông thưa: "Nhân mạng sống Yavê và mạng sống ngài, con thề là sẽ không từ biệt ngài!" Và cả hai cùng đi.

7 Năm mươi người thuộc hàng con cái tiên tri đã ra đứng ngóng về phía họ từ đằng xa, còn cả hai đều dừng ở bên (sông) Yorđan. 8 Êlya mới lấy tấm bào của ông, rồi cuộn lại mà đập xuống nước; và nước đã rẽ làm hai, bên này bên kia. Cả hai, họ đã đi qua chân khô ráo. 9 Qua rồi, Êlya liền nói với Êlisa: "Hãy xin: con muốn ta làm gì cho con trước khi ta bị cất rời xa con?" Êlisa thưa: "Xin cho con được gấp đôi về thần khí của ngài!" 10 Ông nói: "Con xin một điều khó đó! Nhưng nếu con thấy ta bị cất khỏi con, con sẽ được như thế; bằng không, thì không được". 11 Họ đang vừa đi vừa nói, thì này một xe bằng lửa và những ngựa lửa tách giữa hai người và Êlya lên trời trong cơn gió lốc. 12 Thấy thế, Êlisa kêu lên: "Ôi! Cha ơi, cha ơi, binh xa chiến mã của Israel!" Không thấy ông nữa, thì Êlisa túm áo mình mà xé thành hai mảnh. 13 Rồi ông lượm lên tấm bào đã rơi tự mình Êlya. Ông trở về và dừng lại trên bờ (sông) Yorđan.

14 Ông lấy tấm bào đã rơi xuống tự mình Êlya mà đập xuống nước và nói: "Yavê Thiên Chúa của Êlya đâu?" Và ông đã đập xuống nước. Và nước đã rẽ làm hai bên này bên kia. Rồi Êlisa đã đi qua. 15 Con cái tiên tri thấy ông đằng xa, thì nói: "Thần khí Êlya đã đậu lại trên Êlisa!" Họ đã đến nghinh đón ông và phục lạy ông sát đất. 16 Ðoạn họ nói với ông: "Này có năm mươi người lực lưỡng đang ở đây với các tôi tớ ngài, xin cho phép họ đi kiếm thầy của ngài, biết đâu thần khí Yavê đã chẳng nhắc người rồi vất đâu trên đồi núi hay nơi thung lũng nào chăng?" Nhưng ông bảo: "Ðừng sai ai cả!" 17 Nhưng (vì) họ nài ép ông đến sượng cả người, nên ông bảo: "Thì cứ sai đi!" Họ sai năm mươi người đi kiếm ba ngày nhưng không tìm ra Êlya. 18 Họ trở lại với ông trong khi ông ở Yêrikhô; ông mới nói với họ: "Tôi lại đã chẳng bảo các ông rồi là đừng đi đó sao?"

 

Hai phép lạ của Êlisa

19 Người trong thành nói với Êlisa: "Như đức ông thấy, địa thế của thành tốt, nhưng có nước độc, xứ bị nạn sẩy thai". 20 Ông bảo: "Lấy cho ta một cái tô mới và bỏ muối vào đó". Họ đã đem lại cho ông. 21 Ông ra nơi mạch nước, vất muối xuống và nói: "Yavê phán thế này: Ta đã chữa lành nước này, sẽ không xảy ra chết chóc, sẩy thai do bởi nó nữa". 22 Và nước đã hóa lành cho đến ngày nay, theo lời Êlisa đã nói.

23 Ông đã bỏ lên Bêthel, và dọc đường đang đi lên, thì có lũ trẻ con từ thành đi ra và chúng nhạo ông và nói: "Lên đi, sói đầu! Lên đi, sói đầu!" 24 Ông quay lại đằng sau, thấy chúng, ông đã chúc dữ cho chúng nhân Danh Yavê. Khi ấy hai con gấu từ trong rừng ra đã cắn xé bốn mươi hai đứa trẻ. 25 Từ đó, ông đã trẩy đi tới núi Karmel, rồi trở về Samari.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page