Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 11 -

 

6- Từ Triều Athalya Tới Êlisa Chết

 

Athalya

1 Khi Athalya mẹ của Ôkhôzya thấy con bà đã chết, thì bà liền đứng lên tru diệt tất cả dòng giống nhà vua. 2 Nhưng Yôshêba, con của vua Yôram, và là em gái của Ôkhôzya, bồng lấy con Yôas con của Ôkhôzya; bà lấy trộm trẻ ấy giữa các hoàng tử bị tàn sát mà đặt nó và người vú nuôi trong phòng để giường nằm; và nhờ vậy, người ta đã giấu được Yôas khuất mặt Athalya và Yôas khỏi chết. 3 Yôas đã ở với bà trong Nhà Yavê, lẩn trốn như vậy sáu năm, trong khi Athalya làm vua trên xứ.

4 Ðến năm thứ bẩy, Yơhôyađa sai mời các viên bách quản của đạo quân Kari và quân hành sai. Ông đem họ vào với ông nơi Nhà Yavê và kết ước với họ, bắt họ tuyên thệ trong Nhà Yavê, đoạn ông tỏ cho họ thấy con của vua. 5 Ðoạn ông ra lịnh cho họ rằng: "Ðây là điều các ông sẽ thi hành: một phần ba trong số các ông, những người làm phiên ngày Hưu lễ, sẽ lo canh phòng đền vua; 6 một phần ba ở cổng Móng tường và một phần ba ở Cổng sau (điếm) quân hành sai. Các ông sẽ luân phiên canh phòng Nhà (của vua). 7 Hai đội của các ông, tất cả những ai mãn phiên ngày Hưu lễ, sẽ lo canh phòng Nhà Yavê bên vua. 8 Các ông sẽ bao quanh vua, mỗi người sẵn nơi tay khí giới của mình. Kẻ lạ nhập vào hàng ngũ sẽ bị giết; các ông sẽ theo sát vua, khi ngài ra vào".

9 Các viên bách quản đã thi hành đúng lịch của Yơhôyađa, vị tư tế. Họ đã đem theo mình, mỗi người, đội lâm phiên ngày Hưu lễ, và đội mãn phiên ngày Hưu lễ, mà đến với Yơhôyađa, vị tư tế. 10 Tư tế trao cho các bách quản giáo và thuẫn của vua Ðavit cất trong Nhà Yavê. 11 Quân hành sai, mỗi người tay cầm khí giới, đứng từ cánh hữu Nhà đến cánh tả Nhà, xung quanh vua. 12 Bấy giờ (tư tế) rước con vua ra và trao mệnh bội và chiếu chỉ. Người ta phong vương và xức dầu cho con vua; rồi họ vỗ tay và hoan hô: "Vạn tuế Ðức Vua!"

13 Athalya nghe tiếng của dân chúng thì đến với dân trong Nhà Yavê. 14 Bà trông lên, thì này vua đứng ở cột trụ theo nghi thức, cùng các tướng lĩnh, và kèn loa bên vua, và toàn dân trong xứ hoan lạc thổi loa! Athalya mới xé áo mình và la lên: "Mưu phản, mưu phản!" 15 Yơhôyađa vị tư tế truyền cho các bách quản cai binh, ông bảo họ: "Hãy dẫn nó ra khỏi hàng ngũ. Ai đi theo nó, hãy tuốt gươm giết đi". Vị tư tế nói: "Ðừng để nó bị giết trong Nhà Yavê!" 16 Họ liền tra tay túm lấy bà và theo đường Ngựa vào, bà tới được Ðền vua; bà đã bị giết ở đó.

17 Bấy giờ Yơhôyađa đã kết giao ước giữa Yavê, vua và dân, để làm dân Yavê, rồi (giao ước) giữa vua và dân. 18 Ðoạn toàn dân trong xứ kéo vào điện Baal mà triệt hạ các tế đàn và đập tan tành tượng ảnh. Còn Mattan, tư tế của Baal, thì họ giết ngay trước các tế đàn.

Tư tế đặt những phiên trông nom Nhà Yavê. 19 Rồi ông lấy theo mình các viên bách quản, quân Kari, với hành sai và toàn dân trong xứ: Họ rước vua từ Nhà Yavê xuống, và theo ngả Cổng quân hành sai, họ vào nhà của vua. Và vua đã lên ngồi ngai của các vua. 20 Toàn dân trong xứ mừng rỡ, và kinh thành thì cứ lặng yên. Còn Athalya, thì họ đã tuốt gươm xử tử trong đền vua.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page