Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 07 -

 

1 Êlisa nói: "Hãy nghe lời Yavê: Yavê phán thế này: Ngày mai lối giờ này: một đấu bột tinh lúa miến một seqel bạc; hai đấu lúa mạch một seqel bạc, nơi cổng Samari". 2 Quan kị mã, người vua vịn tay, mới đáp lại với người của Thiên Chúa và nói: "Cho đi Yavê trổ cửa tò vò trên trời, thử hỏi một điều như thế sẽ xảy đến không?" Êlisa nói: "Này chính ông sẽ thấy tận mắt, nhưng ông sẽ không được ăn!"

 

Một trại Aram trống rỗng

3 Có bốn người phung hủi nơi cửa cổng thành. Chúng nói với nhau: "Tại sao ta lại cứ ở đây mà chờ chết? 4 Nếu ta nói: Ta hãy vào thành! Nhưng trong thành có nạn đói, và ta sẽ chết trong ấy; còn nếu ta cứ ở lại đây, thì ta cũng sẽ chết thôi, nào! Ta hãy trốn qua trại Aram: Nếu họ còn để ta sống, ta sẽ sống; mà nếu họ giết, thì đành chết vậy!" 5 Và chúng đã chỗi dậy vào lúc chập tối để đi tới trại Aram. Chúng đã đến bên rìa trại Aram, nhưng này không có một người nào ở đó cả. 6 Quả Yavê đã cho vang dội trong trại Aram tiếng xe, tiếng ngựa, tiếng một đạo binh lớn. Họ mới nói với nhau: "Này vua Israel đã thuê chống lại ta các vua Hit-tit và các vua Musri để họ đến đánh ta!" 7 Nên họ đã vùng dậy chạy trốn vào lúc chập tối; họ bỏ lại lều, ngựa, lừa của họ, (tóm lại họ đã bỏ) y nguyên cả trại mà thoát mạng. 8 Vậy các người phung hủi ấy tới rìa trại; thì đã vào một lều, mà ăn mà uống, đoạn mang bạc vàng áo xống đi chôn giấu, rồi trở lại vào lều khác, mang đồ vật trong đó đi giấu.

 

Hết bị vây và hết nạn đói

9 Bấy giờ chúng nói với nhau: "Chúng ta làm thế không phải. Ngày hôm nay là ngày tin mừng. Nếu ta làm thinh đợi đến tảng sáng, ta sẽ mắc tội. Vậy bây giờ! ta hãy đi báo tin cho nhà vua!" 10 Chúng đã vào gọi những người canh cổng thành mà báo tin cho họ rằng: "Chúng tôi đã vào trại Aram, và này không có ai trong đó cả, không có một tiếng người nào, chỉ có ngựa còn cột, lừa còn cột, và các lều đều y nguyên". 11 Các người canh cổng gọi vào, và người ta báo tin vào mãi bên trong cho nhà vua.

12 Ðang đêm vua chỗi dậy và nói với bộ hạ: "Ðể ta giải thích cho các ngươi hay, điều quân Aram đã làm cho chúng ta! Họ biết chúng ta đang bị đói, nên họ đã ra khỏi trại để mai phục ngoài đồng mà rằng: Chúng ta sẽ ra khỏi thành, và ta sẽ bắt sống chúng rồi ta sẽ vào trong thành". 13 Một người trong các cận thần lên tiếng nói: "Thì để cho họ lấy năm con ngựa trong những con còn lại đi! - những con còn lại trong thành, thì này rồi ra chúng cũng đồng số phận như đoàn lũ Israel gần tận số kia cả! - Ta cứ phái đi xem sao". 14 Vậy người ta đã lấy hai cỗ xe ngựa và vua sai đuổi theo binh đội Aram, mà rằng: "Hãy đi xem thử!" 15 Chúng đã đi theo họ cho đến tận (sông) Yorđan, và này tất cả con đường đều la liệt áo xống, đồ đoàn quân Aram đã liệng trong lúc vội vã. Các sứ giả trở về trình lại tự sự cho vua.

16 Dân ùa ra hôi của trong trại Aram. Và quả một đấu bột tinh lúa miến giá là một seqel, và hai đấu lúa mạch giá là một seqel, theo lời Yavê. 17 Và vua đã đặt quan kị mã, người (vua) vịn tay, canh cổng. Dân chúng đã dẫm lên ông nơi cổng và ông đã chết, đúng như người của Thiên Chúa đã nói, điều ngài đã nói khi vua xuống gặp ngài. 18 Quả vậy, khi người của Thiên Chúa nói với vua rằng: hai đấu lúa mạch một seqel; một đấu bột tinh lúa miến một seqel, ngày mai vào giờ này, nơi cổng Samari, 19 thì quan kị mã đã đáp lại với người của Thiên Chúa và nói: "Cho đi Yavê trổ cửa tò vò trên trời, thử hỏi một điều như thế sẽ xảy đến không?" Và Êlisa đã nói: "Này chính ông sẽ thấy tận mắt, nhưng ông sẽ không được ăn". 20 Và sự đã xảy đến cho ông: dân chúng đã dẫm lên ông nơi cổng và ông đã chết.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page