Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 06 -

 

Cái rìu nơi sông

1 Con cái tiên tri nói vơi Êlisa: "Này chỗ chúng tôi ngồi (nghe) ngài (thuyết giáo) đã ra quá hẹp so với (số người) chúng tôi. 2 Xin cho phép chúng tôi ra bờ sông Yorđan và lấy mỗi người một cái xà, để chúng tôi làm tại đó một chỗ ở!" Ông bảo: "Ði đi!" 3 Một người trong nhóm nói: "Xin ngài vui lòng đi với các tôi tớ ngài!" Ông đáp: "Ðược, ta sẽ đi!" 4 và ông đã đi với họ. Họ đã đến (sông) Yorđan đẵn cây. 5 Có người đang hạ một cái xà, thì lưỡi rìu bằng sắt rơi tõm xuống nước. Người ấy liền kêu lên và nói: "Ôi thôi! Thưa đức ông! mà nó lại là cái rìu mượn!" 6 Người của Thiên Chúa nói: "Nó rơi đâu?" Người kia chỉ chỗ cho ông và ông đã chặt một miếng gỗ, vất xuống đó và làm cho sắt nổi lên. 7 Ðoạn ông bảo: "Nhắc nó lên!" Và người kia đã chìa tay ra cầm lấy.

 

4 - Chiến Tranh Với Aram

 

Êlisa bắt giặc

8 Vua Aram đang lâm chiến với Israel. Ông bàn mưu với bộ hạ mà rằng: "Trại của ta sẽ ở chỗ này chỗ nọ". 9 Người của Thiên Chúa sai người đến nói với vua Israel: "Ngài hãy giữ mình đừng ngang qua chỗ ấy, vì quân Aram mai phục ở đó". 10 Vua Israel mới sai người đến chỗ người của Thiên Chúa đã chỉ cho ông, và vua đã giữ mình, (điều ấy) không chỉ xảy ra một hay hai lần.

11 Lòng vua Aram đâm nao núng vì việc này. Ông triệu tập các bộ hạ đến mà nói với họ: "Các ngươi không báo cho ta biết được sao: Ai trong chúng ta đã về phe vua Israel?" 12 Một người trong đám bộ hạ nói: "Tâu Ðức Vua chúa công tôi, không (có ai đâu), nhưng chính Êlisa, tiên tri ở Israel đã báo cho vua Israel ngay cả các lời ngài nói trong phòng ngủ của ngài". 13 Ông nói: "Ði coi xe hắn ở đâu! Ta sẽ sai đi bắt hắn!" Và người ta tin cho ông hay rằng: "Này ông ấy đang ở Ðôtan". 14 Ông liền sai đến đó nào ngựa, nào xe với một đạo quân lớn; họ tới nơi trong đêm tối và bủa vây thành.

15 Tên giúp việc cho người của Thiên Chúa dậy sớm đi ra. Và này có đạo binh vây quanh thành cùng với ngựa với xe. Người đầy tớ nói ông: "Ôi thôi! thưa đức ông, làm thế nào được nữa?" 16 Ông mới bảo: "Ðừng sợ! Vì người ở với ta đông hơn là người ở với chúng". 17 Êlisa cầu xin và nói: "Lạy Yavê, xin mở mắt nó cho nó thấy!" Và Yavê đã mở mắt tên đầy tớ của ông và nó thấy núi đầy những ngựa lửa, xe bằng lửa xung quanh Êlisa.

18 Khi quân Aram kéo xuốngnơi ông, Êlisa cầu xin Yavê và nói: "Xin giáng phạt cho đám dân ấy phải quáng gà!" Và Yavê đã giáng quáng gà trên họ, theo lời Êlisa xin. 19 Ðoạn Êlisa nói với họ: "Ðây không phải đường, đây không phải thành. Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ dẫn các anh tới người các anh tìm kiếm!" và ông đã dẫn họ tới Samari. 20 Khi họ đã vào Samari, Êlisa lại nói: "Lạy Yavê, xin mở mắt những người này, cho chúng thấy!" Và Yavê đã mở mắt họ và họ thấy họ ở bên trong thành Samari.

21 Thấy họ, vua Israel mới nói với Êlisa: "Thưa cha, phải hạ sát, phải hạ sát đi chứ?" 22 Ông nói: "Những kẻ ngài đã nhờ gươm nhờ nỏ bắt được làm tù, ngài có hạ sát không? Hãy đem bánh nước thết đãi họ, cho họ ăn uống, rồi để họ về với chúa công của họ!" 23 Nhà vua đã dọn tiệc lớn khoản đãi họ. Họ đã ăn, đã uống. Rồi ông cho họ đi về với chúa công của họ. Các quân du kích Aram (từ đó) không còn xâm phạm vào đất Israel nữa.

 

Ðói kém trong Samari

24 Sau đó, thì xảy ra là Ben-Hađadvua Aram thâu họp toàn thể binh đội của ông và tiến lên vây Samari. 25 Ở Samari có nạn đói lớn; địch vây hãm thành gắt gao đến đỗi một cái sọ lừa giá là tám mươi seqel bạc và một phần tư một thưngđậu cáp giá là năm seqel bạc.

26 Khi vua Israel rảo qua trên lũy, thì một người đàn bà kêu với ông mà rằng: "Cứu tôi với, lạy Ðức Vua, chúa công tôi!" 27 Ông nói: "Nếu Yavê chẳng cứu ngươi thì ta biết lấy gì mà cứu ngươi? Họa chăng là nhờ sân lúa hay bồn đạp nho?" 28 Rồi vua hỏi người ấy: "Ngươi có việc gì?" Nó thưa: "Mụ này đã nói với tôi: Ðưa con chị đây để chúng ta ăn thịt nó hôm nay, còn con tôi, mai chúng ta sẽ ăn! 29 Chúng tôi đã luộc con tôi và đã ăn thịt nó! Nhưng mụ đã giấu con mụ đi". 30 Vua vừa nghe các lời của người đàn bà, thì đã xé áo mình. Và bởi ông đang đi tuần trên lũy, thì dân thấy được là bên trong ông có mặc bao bị sát da thịt. 31 Và vua nói: "Xin Thiên Chúa phạt ta như thế và còn khốn hơn thế, nếu đầu của Êlisa, con của Saphat, lại còn trên vai hắn hôm nay!"

 

Êlisa báo tai họa đi qua

32 Êlisa ngồi trong nhà ông, và có những kỳ mục cùng ngồi với ông. Vua sai một người hầu cận vua đi, nhưng trước khi sứ giả đến nơi, Êlisa đã bảo các kỳ mục: "Các ông thấy không, con người sát nhân ấy đã sai người lấy đầu tôi? Coi chừng: khi nào sứ giả đến, các ông hãy đóng cửa và chèn cửa lại trước mặt nó. Nhưng phải chăng là tiếng chân chủ nó theo sau nó?" 33 Ông còn đang nói, thì này vua xuống gặp ông và nói: "Này, tai họa này do tự Yavê mà đến, thế thì tôi còn biết trông gì nữa nơi Yavê?"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page