Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 23 -

 

Kết Giao ước trên lề luật

1 Vua sai đi (hiệu triệu), và tất cả các kỳ mục Yuđa và Yêrusalem tề tựu lại với ông. 2 Vua lên Nhà Yavê, cùng với ông có tất cả các người Yuđa, toàn thể dân cư Yêrusalem, các tư tế, các tiên tri và tất cả dân chúng từ bé chí lớn. Ông đã đọc vào tai họ tất cả các lời trong sách Giao ước đã tìm thấy trong Nhà Yavê. 3 Vua đứng nơi cột trụ, và kết giao ước trước nhan Yavê, (tự buộc) theo Yavê, và tuân giữ các lịnh truyền, phán quyết, luật điều của Người hết lòng, hết linh hồn, để thực hiện các khoản của giao ươc, những khoản đã được chép trong sách ấy. Và toàn dân đã nhập Giao ước.

 

Cải cách tôn giáo

4 Vua truyền cho Khilqiyahu thượng tế, các tư tế đệ nhị phẩm, các thủ hộ phải đem ra khỏi Ðền thờ của Yavê hết các đồ vật đã làm để kính Baal, Ashêrah, và tất cả cơ binh trên trời, mà thiêu hủy ngoài (thành) Yêrusalem, trong các nương rẫy Kêđrôn, rồi người ta đem tro tàn qua Bêthel. 5 Ông cho thủ tiêu những tư tế các vua Yuđa đã đặt ra để huân yên trên các tế đàn nơi các thành Yuđa và vùng ngoại ô Yêrusalem, cùng những kẻ huân yên cho Baal, Nhật Nguyệt, các chòm sao và tất cả cơ binh trên trời. 6 Ông cho đem nêu thờ khỏi Nhà Yavê ra bên ngoài Yêrusalem, trong Khe Kêđrôn, mà thiêu hủy trong Khe Kêđrôn và tán thành tro và vất tro trên mồ mả lê dân. 7 Ông triệt hạ các nhà chứa điếm tế tự nam nơi Nhà Yavê, nơi mà các phụ nữ dệt áo cho Ashêrah.

8 Ðoạn ông triệu về tất cả các tư tế, từ các thành Yuđa, và ông cho làm uế tạp các cao đàn, nơi các tư tế huân yên từ Ghêba cho đến Bơer-Sêba. Ông triệt hạ các cao đàn dê tinh Cổng thành, ở nơi cửa Cổng-Yôsua, cai thành, phía bên trái khi người ta đi vào cổng thành. 9 Song tư tế các cao đàn không được lên tế đàn của Yavê ở Yêrusalem, mà chỉ được ăn bánh không men ở giữa anh em của họ. 10 Ông cho làm uế tạp Tophet trong thung lũng Ben-Hinnom, để đừng có ai truyền qua lửa con trai con gái của mình, cho Môlok. 11 Ông đã phá hủy những con ngựa các vua Yuđa đã cung hiến cho Mặt Trời ở lối vào Nhà Yavê, giáp phòng Natan Mêlek viên hoạn quan, thuộc hậu đường và ông cho phóng hỏa những xe của Mặt Trời. 12 Và những tế đàn trên sân thượng của nhà Akhaz Do các vua Yuđa đã làm, cùng những tế đàn Manassê đã làm nơi hai Tiền đình Nhà Yavê, vua đã triệt hạ và đập tan tành ngay tại chỗ rồi quăng các mảnh vụn xuống Khe Kêđrôn. 13 Các cao đàn đối diện với Yêrusalem, về phía Nam Núi Tàn Phá, do Salômon vua Israel đã xây cho Astartê, đồ tởm của dân Siđôn, Kamosh, đồ tởm của Moab, Milkom, đồ quái gở của con cái Ammon, vua cho làm ra uế tạp, 14 và đập bể các bài vị, chặt các nêu thờ và chất đầy xương người vào đó.

 

Cải cách lan đến khu vực Israel, phía Bắc

15 Cũng vậy, tế đàn ở Bêthel, cao đàn Yơrôbôam, con của Nơbat đã làm, và gây dịp cho Israel phạm tội, ông đã triệt hạ tất cả tế đàn ấy cùng với cao đàn, ông đã phóng hỏa cao đàn (và) tán vụn nó ra cùng đốt nêu thờ.

16 Yôsya quay lại thì thấy ở đó, ngay trên núi, có mồ mả, và ông sai đi quật mả lấy xương cốt mà đốt trên tế đàn mà làm uế nó đi, theo lời Yavê, người của Thiên Chúa đã kêu lên, lúc Yơrôbôam đứng bên tế đàn nhân dịp lễ. Ðoạn ông quay đi và ngước mắt lên thấy mộ chôn người của Thiên Chúa đã kêu lên các lời ấy. 17 Ông nói: "Miễu gì ta thấy đằng kia?" Dân thành mới trình với ông: "Ðó là mộ người của Thiên Chúa từ Yuđa đến và đã kêu lên báo trước các điều này, các điều mà ngài đã thực hiện về tế đàn Bêthel". 18 Ông bảo: "Hãy để yên ngài đó! Ðừng có ai động đến hài cốt của ngài!" Vậy người ta đã để yên hài cốt của ngài, cùng với hài cốt của vị tiên tri xuất tự xứ Samari.

19 Tất cả nhà cửa nơi các cao đàn trong các thành Samari, do các vua Israel làm lên để khiêu giận (Yavê), Yôsya cũng đã dẹp hết; ông đã xử trí với chúng hoàn toàn một kiểu như ông đã làm ở Bêthel. 20 Ông cho tế sát trên các tế đàn tất cả các tư tế cao đàn có ở đó, và cho thiêu xương người trên các tế đàn ấy; đoạn ông trở về Yêrusalem.

 

Lễ Vượt qua

21 Vua truyền cho toàn dân rằng: "Hãy cử hành lễ Vượt qua kính Yavê Thiên Chúa của các ngươi, như đã chép trong sách Giao ước này". 22 Quả thực người ta chưa hề cử hành một lễ Vượt qua như thế từ ngày các Thẩm phán phân xử Israel và suốt thời các vua Israel và các vua Yuđa. 23 Mãi đến năm mười tám đời vua Yôsya, người ta mới cử hành kính Yavê lễ vượt qua như thế ở Yêrusalem.

 

Tổng quát sự nghiệp Yôsya

24 Các đồng bóng, pháp sư, các Têraphim, tà thần và tất cả các xú thần người ta thấy ở đất Yuđa và ở Yêrusalem, Yôsya đều bài trừ, để duy trì các lời của Lề luật đã chép trong sách Khilqiyahu, vị tư tế đã tìm thấy trong Nhà Yavê. 25 Trước ông không có một vua nào được như ông, là đã trở lại với Yavê hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, chiếu theo tất cả Luật Môsê; và sau ông cũng không (thấy) chỗi dậy một người nào như ông.

26 Nhưng dẫu thế Yavê cũng đã không hối lại lôi đình nghĩa nộ lớn lao của Người đã bùng cháy trên Yuđa, vì những điều Manassê đã làm mà khiêu giận chọc tức Người. 27 Và Yavê đã phán: "Cả Yuđa nữa, Ta cũng xua khỏi nhan Ta, như Ta đã xua trừ Israel; Ta sẽ từ rẫy thành này Ta đã chọn, tức là Yêrusalem, và Nhà mà Ta đã nói: Ở đó sẽ có Danh Ta!"

28 Còn các việc khác của Yôsya và mọi sự ông đã làm, lại đã không chép trong Sách Ký sự các vua Yuđa đó sao?

29 Vào thời ông, Pharaô Nêkô, vua Aicập lên với vua Assur, bên sông Phơrat, nên vua Yôsya đã trẩy đi đón đường ông; nhưng vừa thấy ông, Pharaô đã hạ sát ông. 30 Các thuộc hạ của ông đã chở thi hài ông lên xe rồi từ Mơgiđđô đã đem ông về Yêrusalem mà chôn cất trong mộ của ông. Ðoạn dân trong xứ đã chọn Yôakhaz con của Yôsya mà sức dầu, tôn làm vua kế vị cha.

 

4 - Mạt Vận Của Yuđa

 

Yôakhaz, vua Yuđa

31 Yôakhaz được hai mươi ba tuổi khi lên ngôi, và đã trị vì ba tháng ở Yêrusalem. Tên mẹ là Khamutal con của Yêrêmya, quê ở Libnah. 32 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê hoàn toàn như tổ tiên ông đã làm.

33 Pharaô Nêkô đã xiềng ông lại ở Ribla, trong xứ Khamat, không cho làm vua ở Yêrusalem, và đã bắt xứ phải cống một trăm tạ bạc và mười tạ vàng. 34 Rồi Pharaô Nêkô đặt Êlyaqim con của Yôsya làm vua kế vị cha là Yôsya và đổi tên cho là Yôyaqim. Còn Yôakhaz thì ông đem bắt đem qua Aicập. Và (Yôakhaz) đã chết ở đó.

35 Yôyaqim đã nộp bạc vàng cho Pharaô; nhưng để có thể nộp bạc chiếu theo yêu sách của Pharaô thì ông đã bắt xứ nộp thuế, mỗi người theo tỉ số của mình; ông đã câu thúc dân trong xứ phải nộp bạc vàng để có thể cống cho Pharaô Nêkô.

 

Yôyaqim, vua Yuđa

36 Yôyaqim được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi và đã trị vì mười một năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Zơbiđah, con của Pơđayah, quê ở Rumah. 37 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê hoàn toàn như tổ tiên ông đã làm.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page