Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 21 -

 

2- Hai Vua Bất Trung

 

Manassê, vua Yuđa

1 Manassê được mười hai tuổi khi lên làm vua, và ông đã trị vì ở Yêrusalem năm mươi lăm năm. Tên mẹ là Khephxi-Bah. 2 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, như những điều ghê tởm các dân ngoại đã làm, những dân Yavê đã đánh bạt khỏi trước mặt con cái Israel. 3 Ông đã xây lại những cao đàn, Êzêkya cha ông đã phá, ông đã dựng những tế đàn kính Baal, và tạc một Ashêrah như Akhab vua Israel đã làm; ông đã thờ lạy tất cả cơ binh trên trời và phụng sự chúng. 4 Ông đã xây những tế đàn trong Nhà Yavê, nơi Yavê đã phán: "Ở Yêrusalem, Ta sẽ đặt Danh Ta".

5 Ðể kính tất cả cơ binh trên trời, ông đã xây những tế đàn trong hai tiền đình của Nhà Yavê. 6 Ông đã chuyền qua lửa con trai ông và đã chiêm tinh, làm yêu thuật, lập ra nào đồng bóng, pháp sư; và làm lắm điều dữ trước mắt Yavê để chọc tức Người. 7 Tượng Ashêrah ông đã tạc, ông đặt trong Nhà mà Yavê đã phán với Ðavit và với con là Salômon: "Nơi Nhà này và tại Yêrusalem, Ta đã chọn giữa các chi tộc Israel, Ta sẽ đặt Danh Ta mãi mãi. 8 Và Ta sẽ không để chân Israel phiêu bạt khỏi thửa đất Ta đã ban cho cha ông chúng, miễn là chúng tuân giữ làm theo mọi điều Ta đã truyền cho chúng, theo tất cả lề luật Môsê tôi tớ của Ta đã truyền dạy chúng". 9 Nhưng chúng đã không nghe, và Manassê đã làm chúng lạc đường, khiến chúng làm sự dữ (còn) hơn các dân ngoại Yavê đã hủy diệt trước mặt con cái Israel.

10 Yavê mới phán ngang qua các tôi tớ ngài là các tiên tri, rằng: "11 Nhân vì Manassê vua Yuđa đã làm các điều ghê tởm ấy, vì nó đã làm bậy hơn cả dân Amori có trước nó, đã làm, và nó cũng đã làm cho cả Yuđa phạm tội vì các xú thần của nó, 12 vì thế, Yavê Thiên Chúa của Israel phán: Này đây Ta sẽ giáng xuống trên Yêrusalem và Yuđa một tai họa mà mọi kẻ nghe đến sẽ ù cả hai tai. 13 Ta căng trên Yêrusalem dây đã đo Samari, mực đã san bằng nhà Akhab. Ta sẽ chùi sạch Yêrusalem đi như người ta chùi cái bát, chùi rồi thì úp mặt nó xuống. 14 Ta sẽ bỏ mặc cơ nghiệp Ta sót lại và phó nộp nó cho các địch thù của chúng và chúng sẽ làm mồi cho các địch thù (tha hồ) cướp bóc hôi của, 15 vì chúng đã làm sự dữ trước mắt Ta và chúng hằng khiêu giận Ta từ ngày tổ tiên chúng ra khỏi Aicập cho đến ngày nay".

16 Manassê cũng đã đổ máu vô tội, nhiều đến đỗi ông đã làm Yêrusalem vấy đầy máu từ đầu thành đến cuối thành, đó là không kể các tội ông đã nên cớ cho Yuđa phạm, là làm sự dữ trước nhan Yavê.

17 Còn các việc khác của Manassê và mọi sự ông đã làm, tội ông đã phạm, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Yuđa đó sao? 18 Manassê đã yên nghỉ với tổ tiên và đã được chôn cất trong vườn nhà ông, trong vườn của Uzza, và Amôn con ông, đã làm vua kế vị ông.

 

Amôn, vua Yuđa

19 Amôn được hai mươi hai tuổi khi lên làm vua, và đã trị vì hai năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Mơshullemet, con của Kharus quê ở Yôtbah. 20 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê như Manassê cha ông đã làm. 21 Trong mọi sự, ông đã đi theo đường lối cha ông đã đi, cùng phụng sự xú thần cha ông đã phụng sự và đã thờ lạy chúng. 22 Ông đã bỏ Yavê Thiên Chúa của tổ tiên ông và đã không đi theo đường lối Yavê.

23 Các thuộc hạ của Amôn đã âm mưu hại ông và đã giết vua trong nhà ông. 24 Nhưng dân trong xứ đã hạ sát những người âm mưu hại vua Amôn và dân trong xứ đã tôn Yôsya con ông làm vua kế vị ông.

25 Còn các việc khác của Amôn, điều ông đã làm, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua của Yuđa đó sao? 26 Người ta đã chôn cất ông trong mộ của ông tại vườn của Uzza, và Yôsya con ông đã làm vua kế vị ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page