Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 19 -

 

Cầu cứu Ysaya

1 Vua Êzêkya vừa nghe vậy, thì xé áo mình, khoác lấy bao bị mà vào Nhà Yavê. 2 Ðoạn ông sai vị tướng phủ Elyaqim, viên ký lục Shêbnah, và các kỳ mục trong hàng tư tế, ai nấy đều khoác bao bị, đến gặp tiên tri Ysaya con của Amos. 3 Họ nói với ông: "Êzêkya nói thế này: Ngày hôm nay, ngày quẫn bách, (ngày) hình phạt, (ngày) ô nhục! Con đã ra đến cửa mình mà lại không sức đẻ ra. 4 Có lẽ Yavê Thiên Chúa của ông sẽ nghe tất cả các lời quan đại chước tửu vua Assur chúa công của hắn đã sai đến để mạ lị Thiên Chúa hằng sống; và có lẽ Người sẽ trừng phạt các lời mà Yavê Thiên Chúa của ông đã nghe. Xin ông dâng lên lời cầu cho số sót còn lại."

5 Các thuộc hạ của vua Êzêkya đã đến gặp Ysaya, 6 Ysaya nói với họ: "Các ông sẽ tâu lại với chúa công các ông thế này: Yavê phán thế này: Ðừng sợ trước các lời ngươi đã nghe bầy tôi vua Assur sai tới lộng ngôn đến Ta. 7 Này Ta sẽ cho nó linh cảm, và nghe tin đồn mà lui về quê quán, và Ta sẽ cho nó ngã gục, gươm đâm, chính ở quê nhà."

 

Quan đại chước tửu lui về

8 Quan đại chước tửu ra về và gặp vua Assur đang tiến đánh Libnah, vì ông đã nghe tin vua đã rời khỏi Lakish, 9 là vì vua nghe tin về Tirhaqah vua đất Kush, rằng: "Này hắn đã xuất chinh tiến đánh ngài."

 

Thư của Sennakêrib gửi Êzêkya

(Vua Assur) lại sai sứ đến với Êzêkya mà rằng: 10 "Các ngươi sẽ nói với Êzêkya vua Yuđa rằng: Ngươi đừng để Thiên Chúa của ngươi, Ðấng ngươi trông cậy, lừa dối ngươi rằng: Yêrusalem sẽ không bị phó nộp trong tay vua Assur. 11 Coi! Ngươi đã nghe các vua Assur đã làm gì cho tất cả thiên hạ, (làm sao) các ngài đã thần tru chúng; còn ngươi, ngươi sẽ thoát ư? 12 Họa chăng thần của các nước đã cứu được chúng, những nước cha ông ta đã tiêu diệt: Gôzan, Haran, Rêxeph, Rợ-Eđen ở Tel-Basar? 13 Nào đâu vua Kha-mat, vua Arpađ, vua các thành Sơphar-vaim, Hêna, Iv-va?"

14 Êzêkya cầm lấy phong thư các sứ thần trao tay mà đọc. Ðoạn ông lên Nhà Yavê và Êzêkya bày thư trước nhan Yavê. 15 Ðoạn Êzêkya khẩn cầu trước nhan Yavê. Ông nói: "Lạy Yavê, Thiên Chúa của Israel, Ðấng ngự trên Kêrubim, chính Người mới là Thiên Chúa, một mình Người mà thôi, trên mọi nước trần gian; chính Người đã làm ra trời đất. 16 Lạy Yavê, xin lắng tai nghe, xin mở mắt nhìn; lạy Yavê, xin nghe các lời Sennakêrib đã sai đem đến mạ lị Thiên Chúa hằng sống. 17 Ðã hẳn, lạy Yavê, các vua Assur đã tàn phá các dân tộc và xứ sở của chúng, 18 và cho lửa thiêu các thần của chúng; vì đó không phải là Thiên Chúa, mà chỉ là đồ tay người phàm làm ra bằng gỗ, bằng đá, nên các vua ấy đã tiêu hủy chúng được. 19 Và bây giờ, lạy Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, xin cứu chúng tôi khỏi tay nó, để mọi nước trên trần nhận biết chính Người mới là Thiên Chúa, một mình Người mà thôi, lạy Yavê!"

 

Ysaya can thiệp

20 Ysaya con của Amos sai (người) đến nói với Êzêkya rằng: "Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Ta đã nghe điều ngươi khẩn cầu nhân vụ Sennakêrib vua Assur. 21 Ðây là lời Yavê phán về nó:

Con gái Sion

khinh ngươi nhạo ngươi,

Nữ tử Yêrusalem

theo ngươi lắc đầu!

22 Ai vậy, kẻ ngươi đã dám buông lời mạ lị,

ai vậy, kẻ ngươi đã gióng tiếng quát oai,

và ngước mắt làm cao thách đố?

Ấy là Ðấng thánh của Israel!

23 Ngươi dùng sứ giả để mạ lị Ðức Chúa,

Ngươi nói: Cùng vô vàn xa mã,

ta trèo đỉnh cao sơn lĩnh,

các triền dãy Liban,

ta đã chặt những bá hương cao ngất,

những cây trắc diệp tuyệt vời,

ta sẽ đi tới sào huyệt nơi cùng cốc

đến thượng uyển rừng sâu.

24 Chính ta, ta đào ta uống,

nước nôi các nơi xa lạ,

ta tát cạn dưới bàn chân ta,

tất cả sông ngòi Aicập.

25 Họa chăng ngươi đã không hề nghe biết: Từ xa xưa,

Ta đã tra tay làm sự ấy từ những ngày thuở trước Ta đã dự trù?

Bây giờ Ta sẽ đem ra thực hiện,

Và sẽ đập tan cho thành đá vụn những thành kiên cố.

26 Dân cư của chúng thúc thủ bó tay,

đến phải tán đảm thẹn thuồng;

chúng ra như cỏ đồng nội,

như nội thảo xanh rờn,

như nắm cỏ mái nhà,

nám sạm trước khi lên đòng.

27 Ngươi đứng hay ngươi ngồi,

ngươi ra hay ngươi vào, Ta đều biết,

cả khi ngươi giận dữ với Ta.

28 Bởi ngươi giận dữ với Ta,

và sự ngạo nghễ của ngươi đã thấu tai Ta,

ta quyết xỏ vòng vào mũi,

và hàm thiếc tra môi,

mà lùa ngươi về lại trên đường

ngươi đã theo mà đến (nơi đây).

29 Và điều này làm dấu cho ngươi

năm nay ăn lấy lúa chon

còn lúa mọc hoang năm tới,

năm kia hãy gieo hãy gặt,

Hãy trồng vườn nho ăn trái,

30 những gì thoát nạn sót lại cho nhà Yuđa,

bên dưới, sẽ lại đâm rễ,

và bên trên, sẽ sinh lại trái trăng,

31 Vì từ Yêrusalem xuất ra số sót

và nhóm thoát nạn từ núi Sion:

lòng đố kị của Yavê các cơ binh sẽ liễu thành điều ấy!

32 Cho nên Yavê phán thế này về vua Assur:

Nó sẽ không vào được thành này

và sẽ không bắn vào một mũi tên nào,

sẽ không trương thuẫn tiến lại,

sẽ không đổ đất đắp ụ.

33 Trên đường nó đến, nó sẽ lui về,

nhưng thành này, nó sẽ không vào - sấm của Yavê!

34 Ta sẽ che chở thành này để cứu nó,

vì Ta, và vì Ðavit, tôi tớ của Ta".

 

Sennakêrib chết

35 Xảy ra là chính đêm ấy, Thần sứ Yavê xuất chinh, sát phạt trong doanh trại Assur một trăm tám mươi lăm ngàn người. Sáng ngày khi người ta thức dậy, thì này tất cả đều là thây ma chết dẫm.

36 Sennakêrib vua Assur dỡ trại ra đi và lui về ở tại Ninivê. 37 Xảy ra là khi ông đang thờ lạy trong Nhà của Nisrok thần linh của ông, thì các con ông là Ađrammôlek và Sarêxer, đã lấy gươm đâm chết ông, rồi trốn thoát qua đất Ararat. Asarhađđôn con ông đã lên ngôi kế vị ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page