Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 09 -

 

5- Cuộc Cách Mạng Yêhu

 

1 Tiên tri Êlisa gọi một người trong hàng con cái tiên tri mà bảo: "Thắt lưng đi! và cầm tay lọ dầu này mà trẩy đi Ramot-Galaađ. 2 Tới nơi, ngươi nhận cho ra Yêhu, con của ông Yôsaphat, con của Nimshi; ngươi sẽ lại gần, xin ông chỗi dậy giữa các anh em và đưa ông vào một phòng riêng. 3 Rồi ngươi lấy lọ dầu mà đổ trên đầu ông và nói: Yavê phán thế này: Ta xức dầu ngươi làm vua Israel. Ðoạn ngươi mở cửa mà chạy trốn đi, đừng trì hoãn".

4 Người trai ấy, một tiên tri trai trẻ, đã trẩy đi Ramot-Galaađ. 5 Khi y đến nơi, thì này: các tướng lĩnh của đạo binh đang ngồi họp. Y nói: "Thưa tướng quân, tôi có một điều phải nói với ngài!" Yêhu mới nói: "Với ai trong cả nhóm chúng ta đây?" Y nói: "Với ngài, thưa tướng quân". 6 Ông chỗi dậy đi vào trong nhà; và y đã đổ dầu trên đầu ông mà nói với ông: "Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Ta sức dầu ngươi làm vua trên đất của Yavê, trên Israel! 7 Ngươi sẽ triệt hạ nhà Akhab tôn chủ ngươi để Ta oán trả máu các tôi tớ Ta là các tiên tri và máu của tất cả các tôi tớ Yavê tay mà Izabel đã đổ. 8 Tất cả nhà Akhab sẽ bị diệt vong; Ta sẽ tiễu trừ (mọi) đứa đái vách tường thuộc dòng Akhab, niên thiếu với cả thành niên trong Israel. 9 Ta sẽ làm cho nhà Akhab ra như nhà Yơrôbôam, con của Nơbat, như nhà Baasa con của Akhiya. 10 Chó sẽ ăn thịt Izabel trong đồng Yizrơel mà không người chôn cất". Ðoạn y đã mở cửa mà chạy trốn.

 

Yêhu được tôn vua

11 Yêhu đi ra với các thuộc hạ của chúa công; và người ta hỏi ông: "Yên hàn cả chứ? Tại sao tên điên ấy lại đến gặp ông?" Ông nói với họ: "Các ông đã biết thứ người ấy và chuyện lẩn thẩn của hắn". 12 Nhưng họ nói: "Láo mà! Thuật lại cho chúng tôi đi!" Ông nói: "Hắn đã nói với tôi thế này thế nọ, những rằng: Yavê phán thế này: Ta xức dầu ngươi làm vua trên Israel!" 13 Họ liền vội vàng mỗi người lấy áo mình trải dưới chân ông trên đầu thềm cấp, thổi tù và lên và hô: "Yêhu là vua!"

 

Yêhu chuẩn bị cướp quyền

14 Như thế đó, việc Yêhu con của Yôsaphat, con của Nimshi, âm mưu lật đổ Yôram. Thuở ấy Yôram đang trấn giữ Ramot-Galaađ, ông và toàn thể Israel, chống lại Khazael vua Aram. 15 Vua Yôram đã lui về điều trị ở Yizrơel, vì các thương tích quân Aram đã gây cho ông trong lúc ông giao chinh với Khazael vua Aram. Vậy Yêhu nói: "Nếu quả các ông thực tình như thế, thì đừng để cho ai trốn ra khỏi thành mà đi báo tin về Yizrơel!" 16 Ðoạn Yêhu lên xe và trẩy đi Yizrơel, vì Yôram liệt giường ở đó, và Ôkhôzya vua Yuđa đã xuống thăm Yôram.

17 Lính vọng canh đứng trên tháp ở Yizrơel thấy đám đông của Yêhu đi đến, thì nói: "Tôi thấy có một đám đông". Yôram nói: "Lấy một kị binh và sai đi đón họ mà hỏi: Bằng yên không?" 18 Kị binh trẩy đi đón và nói: "Vua phán thế này: Bằng yên không?" Yêhu liền bảo: "Bằng yên hay không việc gì đến ngươi? Quay ra đằng sau ta!" Lính vọng canh lại báo tin rằng: "Sứ đã tới nơi họ, nhưng đã không trở về!" 19 Vua lại sai kị binh thứ hai; người ấy đến với họ và nói: "Vua phán thế này: Bằng yên không?" Yêhu lại bảo: "Bằng yên hay không việc gì đến ngươi? Quay ra đằng sau ta!" 20 Lính vọng canh lại báo tin rằng: "Y đã tới nơi họ nhưng đã không trở về. Mà cách đánh xe thì như cách Yêhu con của Nimshi đánh xe, ông ấy đánh xe như điên vậy!" 21 Yôram mới bảo: "Thắng xe!" Và người ta đã thắng xe. Yôram vua Israel và Ôkhôzya vua Yuđa đi ra mỗi người trên xe mình. Họ ra đón Yêhu và đã gặp nơi thửa đất của Nabôt, người Yizrơzel.

 

Yôram bị sát hại

22 Yôram vừa thấy Yêhu thì nói: "Bằng yên không, Yêhu?" Yêhu đáp lại: "Bằng yên thế nào được bao lâu còn những trò dâm bôn và cả đống phù phép của mẹ mày?" 23 Yôram liền quặt tay lái bỏ chạy và nói với Ôkhôzya: "Phản loạn! Ôkhôzya!" 24 Yêhu, một tay nạp tên vào cung và bắn nhằm Yôram vào giữa bả vai và mũi tên thâu qua tim ông và ông liền khuỵu xuống trên xe. 25 (Yêhu) bảo Biđqar viên kị mã: "Hãy đem vất nó trong thửa đồng của Nabôt người Yizrơel. Quả anh nhớ chứ! Khi tôi và anh, chúng ta đang cỡi song mã tháp tùng Akhab cha nó, Yavê đã tuyên án này trên nó: 26 Phải chăng hôm qua Ta đã không thấy máu của Nabôt và máu con cái nó? - sấm của Yavê! Ta sẽ báo trả cho ngươi như thế nơi thửa đất này - sấm của Yavê! Vậy bây giờ anh hãy đem vất nó trong thửa đất ấy, theo lời Yavê".

 

Ôkhôzya bị sát hại

27 Ôkhôzya thấy vậy thì bỏ trốn về hướng Bet-ha-Gan. Yêhu đuổi theo sau và nói: "Giết cả nó nữa!" Và người ta đã đả thương ông ngay trên xe, ở dốc Gur bên cạnh Yiblơam. Ông trốn thoát vào Mơgiđđô và đã chết ở đó. 28 Thuộc hạ của ông đặt ông lên xe chở về Yêrusalem và đã chôn cất ông trong mồ làm một với tổ tiên, trong thành Ðavit. 29 Ôkhôzya đã lên làm vua Yuđa. Năm mười một đời Yôram, con của Akhab.

 

Israel bị sát hại

30 Yêhu vào Yizrơel. Izabel nghe tin thì đánh phấn mắt bà, và tô điểm đầu tóc; đoạn bà từ cửa sổ cúi nhìn xuống. 31 Trong khi Yêhu đi vào cổng, bà nói: "Bằng yên không, Zimri, tên giết chủ?" 32 Ông ngẩng mặt nhìn lên cửa sổ và nói: "Ai theo ta, có ai không?" Và có hai, ba hoạn quan cúi xuống nhìn ông. 33 Ông nói: "Xô nó xuống!" Và họ đã xô bà xuống. Máu vọt vào tường, vào ngựa và (ngựa) đã đạp lên mình bà. 34 Rồi ông vào, mà ăn uống. Sau đó ông bảo: "Các ngươi đi lo cho con khốn nạn ấy và chôn nó đi, vì nó là một công chúa". 35 Họ đi chôn bà, nhưng về mình bà, họ chỉ tìm thấy cái sọ, hai chân và hai bàn tay. 36 Họ về báo cho ông hay, ông nói: "Ðó là lời Yavê đã phán ngang qua tôi tớ Người là Êlya người Tisbê rằng: Trong thửa đất Yizrơel, đàn chó sẽ ăn thịt Izabel. 37 Và thây Izabel sẽ như phân trên mặt đồng nơi thửa đất Yizrơel, khiến người ta không có thể nói được: Ðó là Izabel!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page