Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 24 -

 

1 Vào thời ông, Nabukôđônôsor, vua Babel, đã lên đánh và Yôyaqim đã chịu lệ thuộc ba năm, sau đó ông đã lại dấy loạn. 2 Và Yavê đã sai đến quấy ông những quân du kích Kanđê, quân du kích Aram, quân du kích Moab, quân du kích thuộc con cái Ammon: Người đã khiến chúng vào để huỷ hoại Yuđa, theo lời Yavê đã phán ngang qua các tôi tớ Người là các tiên tri: 3 Chỉ là theo lịnh của Yavê, mà sự đã xảy đến cho Yuđa, để xua chúng khỏi nhan Người, vì các tội lỗi của Manassê, trong mọi điều ông đã làm, 4 và cũng vì máu vô tội ông đã đổ, mà làm cho Yêrusalem vấy đầy máu vô tội, khiến Yavê đã không sẵn lòng tha thứ.

5 Còn các việc khác của Yôyaqim, và mọi sự ông đã làm, há lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Yuđa đó sao? 6 Yôyaqim đã an nghỉ với tổ tiên. Và Yôyakin, con ông đã lên ngôi kế vị ông.

7 Vua Aicập không còn xuất chinh khỏi xứ mình được nữa, vì vua Babel đã đoạt lấy tất cả những gì thuộc quyền vua Aicập từ Khe Aicập đến sông Phơrat.

 

Yôyakin, vua Yuđa

8 Yôyakin được mười tám tuổi khi lên ngôi, và đã trị vì ba tháng ở Yêrusalem. Tên mẹ là Nơkhusta, con của Elnatan, người Yêrusalem. 9 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê hoàn toàn như cha ông đã làm.

 

Cuộc lưu đày thứ nhất

10 Thuở ấy, thuộc hạ của Nabukôđônôsor, vua Babel đã lên đánh Yêrusalem và thành đã bị hãm. 11 Nabukôđônôsor, vua Babel, tới đánh Yêrusalem, trong khi thuộc hạ của ông đang vây thành. 12 Yôyakin vua Yuđa đã ra hàng vua Babel, ông, mẹ ông, các thuộc hạ, các tướng lĩnh và hoạn quan của ông. Vua Babel đã bắt tù ông, năm thứ tám đời (Nabukôđônôsor).

13 (Vua Babel) đã lấy đem đi tất cả các kho của Nhà Yavê, các kho của nhà vua, và đã đập nát tất cả các đồ bằng vàng Salômon vua Israel đã làm trong Ðền thờ Yavê, chiếu theo điều Yavê đã phán. 14 Ðoạn ông bắt đi đày tất cả Yêrusalem, tất cả các tướng lĩnh, tất cả các binh hùng - một vạn người phải đi đày - với tất cả các thợ rèn, thợ khoá, không sót lại ai, chỉ trừ có hạng cùng đinh thuộc dân trong xứ. 15 Ông đày Yôyakin qua Babel, ông đã phát lưu từ Yêrusalem qua Babel, mẹ vua, các vợ vua, các hoạn quan, và các phú hào. 16 Tất cả những người thế giá - bảy ngàn -, thợ rèn, thợ khoá - một ngàn -, tất cả những binh hùng tham chiến, vua Babel đã đem đày họ qua Babel.

17 Vua Babel đã đặt Mattanyah, là chú, làm vua thay Yôyakin, và đã đổi tên là Sêđêqya.

 

Sêđêqya khởi loạn

18 Sêđêqya được hai mươi mốt tuổi khi lên ngôi và đã trị vì mười một năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Khamutal, con của Yêrêmya quê ở Libnah. 19 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, hoàn toàn như Yôyaqim đã làm. 20 Chính do bởi cơn giận của Yavê mà sự đã xảy ra (như thế) ở Yêrusalem và ở Yuđa, mãi cho đến khi Người xua chúng xa khỏi nhan Người.

 

Yêrusalem bị vây hãm

Và Sêđêqya đã dấy loạn chống lại vua Babel.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page