Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 17 -

 

Hôsê, vua Israel

1 Năm mười hai đời Akhaz vua Yuđa, Hôsê con của Êlah lên làm vua Israel ở Samari, (được) chín năm. 2 Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, tuy không bằng các vua Israel trước ông.

3 Salmanasar, vua Assur, đã tiến lên đánh ông, và Hôsê đã phải làm tôi và triều cống. 4 Nhưng vua Assur khám phá ra là Hôsê có âm mưu dấy loạn, bởi đã sai sứ đến với Sevê vua Aicập, và đã không còn triều cống cho vua Assur, như hằng năm (phải làm). Vậy vua Assur đã bắt giam ông và tra xiềng tống ngục.

 

Samari thất thủ

5 Ðoạn vua Assur tiến đánh cả xứ và đến Samari và vây hãm thành, ba năm. 6 Năm thứ chín đời Hôsê, vua Assur đã hạ được Samari và đã đày Israel qua Assur. Ông đã cho họ định cư ở Khalakh, ven bờ Khabur, sông vùng Gozan, và cả trong các thành xứ Mêđi.

 

Suy gẫm về Israel mất nước

7 Sự đã xảy ra, vì con cái Israel đã phạm tội nghịch với Yavê Thiên Chúa của chúng, Ðấng đã đem họ lên từ đất Aicập, từ dưới bàn tay của Pharaô, vua Aicập, và vì họ đã kính giới các thần khác. 8 Chúng đã đi theo thói tục của các nước Yavê đã đánh bạt khỏi trước mặt con cái Israel, (những thói tục) mà các vua họ đã tạo lấy. 9 Con cái Israel đã thốt ra những điều chẳng phải, phạm đến Yavê, Thiên Chúa của họ. Họ đã xây cho mình, cao đàn trong hết các thành của họ từ tháp canh cho đến đồn lũy, 10 họ đã dựng bài vị nêu thờ trên mọi đồi cao và dưới mọi cây cối sum sê. 11 Trên đó, trên mọi cao đàn, họ đã huân yên như các nước Yavê đã đày khỏi mặt họ. Họ đã làm những việc xấu xa mà khiêu cơn nghĩa nộ Yavê. 12 Họ đã phụng sự những xú thần, điều Yavê đã phán bảo họ: "Các ngươi sẽ không làm điều ấy".

13 Song Yavê đã cảnh cáo Israel và Yuđa, ngang qua các tiên tri và các thầy chiêm rằng: "Hãy trở lại, bỏ đường tà các ngươi theo; hãy giữ các lịnh truyền, luật điều, đúng theo tất cả lề luật Ta đã truyền cho cha ông các ngươi và Ta đã gởi đến cho các ngươi ngang qua các tôi tớ của Ta là các tiên tri." 14 Nhưng họ đã không nghe; họ đã ở cứng cổ như cha ông họ, những kẻ đã không tin vào Yavê Thiên Chúa của họ. 15 Họ đã rẫy từ luật điều của Người và Giao ước Người đã kết với cha ông họ, cùng các chứng chỉ Người đã tuyên chứng dạy họ. Họ đã đi theo phù phiếm và đã ra phù phiếm, đi theo các dân ngoại ở xung quanh họ, trong khi Yavê đã truyền dạy họ không được làm theo như chúng. 16 Họ đã bỏ tất cả các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của họ, và đã tạo cho mình tượng đúc là hai con bê; họ đã làm nêu thờ và thờ lạy tất cả các cơ binh trên trời và đã phụng sự Baal. 17 Họ đã chuyền con trai con gái họ qua lửa; họ đã học đòi bói quẻ, yêu thuật; họ đã bán mình làm sự dữ trước mắt Yavê để khiêu cơn nghĩa nộ của Người. 18 (Cho nên) Yavê đã chấn nộ bừng bừng trên Israel và Người đã xua họ xa khỏi nhan Người. Vỏn vẹn chỉ còn chi tộc Yuđa.

19 Mà cả Yuđa nữa cũng không giữ các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của họ; họ đã đi theo lề lối xử sự của Israel. 20 Yavê đã từ rẫy tất cả dòng giống Israel, Người đã để họ phải chịu đọa đày và phó nộp họ trong tay quân cướp cho đến khi Người vất họ xa khỏi nhan Người. 21 Vì Người đã xé Israel khỏi nhà Ðavit, nhưng họ lại tôn vương Yơrôbôam con của Nơbat. Và Yơrôbôam đã dụ Israel rời bỏ Yavê và đã làm cho họ mắc một tội lớn. 22 Con cái Israel đã đi theo, chứ không lánh xa, mọi tội lỗi Yơrôbôam đã phạm, 23 đến đỗi Yavê đã xua Israel ra khỏi nhan Người, như Người đã phán ngang qua các tôi tớ Người là các tiên tri. Và Israel đã bị đày xa xứ sở của họ, qua tận Assur, mãi đến ngày nay.

 

Nguồn gốc dân Samari

24 Vua Assur đã đưa những người từ Babilon, Kuta, Av-va, Khamat, Sơpharvaim đến và cho họ lập cư trong các thành Samari, thay cho con cái Israel; và họ đã chiếm Samari mà lập cư trong các thành.

25 Khi họ mới lập cư ở đó, họ không kính giới Yavê và Yavê đã gửi sư tử đến phá phách họ và giết hại nhiều người. 26 Họ tâu lên vua Assur rằng: "Các dân nước, ngài đã đày và đã cho lập cư trong các thành Samari, không biết cách sùng bái thần linh bản xứ nên thần đã gửi đến sư tử phá phách và đã giết chết họ, bởi họ không biết cách sùng bái thần linh bản xứ". 27 Vua Assur mới truyền rằng: "Hãy đem về đó lại một người nào trong hàng tư tế ta đã đày biệt xứ, cho hắn lập cư ở đó mà dạy cho chúng biết cách sùng bái thần linh bản xứ". 28 Vậy một người thuộc hàng tư tế bị đày khỏi Samari đã về lập cư ở Bêthel; ông dạy cho họ biết phải kính giới Yavê làm sao.

29 Các dân tộc đã tạc, mỗi dân, thần linh của mình mà đặt thờ trong các điện cao đàn người Samari đã dựng trước kia, mỗi dân trong những thành họ ở. 30 Người Babilon thì tạc Sukkôt-Banôt, người Kuta tạc Nergal và người Khamat tạc Ashima. 31 Người Av-va tạc Nibkhaz và Tartaq. Còn người Sơpharvaim thì hỏa thiêu con cái họ kính Adrammơlek và Anammơlek, các thần của dân Sơpharvaim. 32 Họ kính giới Yavê, nhưng họ tự đặt lấy những tư tế cao đàn, xuất thân từ các xó xỉnh của họ, những người dâng lễ tế cho họ, nơi các điện cao đàn. 33 Họ kính giới Yavê, nhưng họ cũng phụng sự các thần của họ theo cách sùng bái các dân tộc, quê hương họ đã bỏ mà đi đày. 34 Mãi đến ngày nay họ vẫn còn theo cách sùng bái xưa kia của họ.

Họ đã không kính sợ Yavê, mà không làm theo các luật điều, phán quyết của Người, theo lề luật và lịnh truyền Yavê đã truyền cho con cái Yacob, kẻ đã được người đặt tên cho là Israel. 35 Yavê đã kết Giao ước với họ và truyền dạy họ rằng: "Các ngươi sẽ không kính giới các thần khác; sẽ không thờ lạy chúng, không phụng sự, không tế lễ cho chúng. 36 Nhưng là một mình Yavê, Ðấng đã đem các ngươi lên từ đất Aicập, bởi sức mạnh lớn, cánh tay giương: Các ngươi sẽ kính sợ Người, sẽ thờ lạy Người, sẽ tế lễ cho Người. 37 Các luật điều phán quyết, lề luật, lịnh truyền Người đã viết cho các ngươi, các ngươi sẽ tuân giữ, mà làm theo mọi ngày; các ngươi sẽ không kính giới các thần khác. 38 Giao ước Ta đã kết với các ngươi, các ngươi không được quên; các ngươi sẽ không kính giới các thần khác. 39 Chỉ có Yavê Thiên Chúa, Ðấng các ngươi sẽ kính sợ, chính Người mới giựt các ngươi thoát tay mọi địch thù". 40 Nhưng họ đã không vâng giữ; họ chỉ làm theo các thói tục xưa kia của họ.

41 Như vậy là các dân tộc ấy đã kính giới Yavê, nhưng họ vẫn phụng sự các tà thần của họ, con cái, cháu chắt họ cũng vậy, chúng xử sự một kiểu như cha ông chúng sử xự, mãi đến ngày nay.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page