Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |


- Chương 16 -

 

Akhaz, vua Yuđa

1 Năm mười bẩy đời Phêqakh, con của Rơmalyahu, Akhaz con của Yôtam lên làm vua Yuđa. 2 Ông được hai mươi tuổi khi lên ngôi, và đã trị vì mười sáu năm ở Yêrusalem. Ông đã không làm điều ngay chính trước mắt Yavê Thiên Chúa của ông như Ðavit cha ông đã làm. 3 Ông đã đi theo đường của các vua Israel, và chuyền qua lửa ngay cả người con trai của ông, theo những điều gở các dân ngoại đã làm, dân Yavê đã đánh bạt khỏi trước mặt con cái Israel. 4 Ông đã tế lễ và huân yên trên các cao đàn, và trên các đồi núi và dưới mọi cây cối sum sê.

5 Bấy giờ Raxôn vua Aram, và Phêqakh con của Rơmalyahu, vua Israel, lên đánh Yêrusalem. Họ đã vây hãm Akhaz, nhưng họ đã không thể chiến thắng được ông. 6 Thuở ấy Raxôn vua Aram đã vãn hồi Êlat về cho Eđom và đã trục xuất người Yuđa ra khỏi Êlat. Người Eđom đã vào lại Êlat và lưu lại đó cho đến ngày nay. 7 Akhaz sai sứ đến với Teglat-Phalasar vua Assur, mà nói: "Tôi là nô bộc và là con của ngài. Xin ngài lên cứu tôi khỏi bàn tay vua Aram, và bàn tay vua Israel, họ đang dấy lên đánh tôi". 8 Akhaz lấy bạc vàng tìm được trong Nhà Yavê và trong kho Ðền vua, mà gởi tặng vua Assur. 9 Vua Assur đã nghe ông và vua Assur đã tiến đánh Ðama và đã chiếm được thành ấy. Ông đày dân đến Qir và cho hành quyết Raxôn.

10 Vua Akhaz trẩy đi Ðama nghinh đón Têglat-Phalasar vua Assur. Ông đã trông thấy tế đàn ở Ðama. Vua Akhaz mới gởi về cho tư tế Uriya hình đồ và kiểu mẫu của tế đàn với tất cả mọi chi tiết. 11 Tư tế Uriya đã xây tế đàn. Từ Ðama, vua Akhaz đã truyền về làm sao, nhất nhất tư tế Uriya đã làm như vậy trong khi chờ vua Akhaz từ Ðama trở về. 12 Khi vua từ Ðama về và trông thấy tế đàn, thì vua lại gần và bước lên tế đàn. 13 Vua đã huân yên thượng hiến, và lễ cúng của ông, đoạn ông đã quán tế và rảy huyết lễ tế kỳ an trên tế đàn. 14 Còn tế đàn bằng đồng trước Nhan Yavê, ông đã dời đi khỏi đằng trước Ðền thờ, (nghĩa là) khỏi khoảng giữa tế đàn kia và Nhà Yavê, mà đem đặt bên cạnh tế đàn kia, về phía Bắc. 15 Rồi vua Akhaz truyền cho tư tế Uriya rằng: "Trên tế đàn lớn, ngươi hãy huân yên thượng hiến ban sáng và lễ cúng ban chiều, thượng hiến và lễ cũng của vua, thượng hiến và lễ cúng của toàn dân trong xứ cùng với quán tế của họ; ngươi sẽ rảy tất cả huyết thượng hiến, và tất cả huyết lễ tế trên đó; còn tế đàn bằng đồng, ta sẽ dùng để chiêm bốc". 16 Tư tế Uriya đã thi hành y như vua Akhaz đã truyền.

17 Vua Akhaz đã tháo các giá mà cất lấy các thành ngang, và vạc nước; ông hạ Biển đồng xuống khỏi những con bò kê bên dưới mà đặt xuống một nền đá. 18 Còn hành lang ngày Hưu lễ, người ta đã xây trong Ðền thờ và lối vào của vua ở bên ngoài, ông đã đảo lộn vị trí nơi Nhà Yavê, vì nể mặt vua Assur.

19 Còn các việc khác của Akhaz và mọi sự ông đã làm, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Yuđa đó sao? 20 Akhaz đã yên nghỉ với tổ tiên và đã được chôn cất với tổ tiên trong thành Ðavit. Và Êzêkya con ông đã làm vua kế vị ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page